a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Рассылки по эл почте


From: Ульяна
Subject: Рассылки по эл почте
Date: Fri, 01 Jul 2005 01:18:32 +0000

Упал объем продаж?
Начальник отдела продаж не находит себе места:)

Скажите ему чтобы он заказал рассылку по эл. почте и Ваш телефон не будет 
молчать!


icq - 292 593 973
сайт - 9911.ws tel +7 (905) 203`90`72


Upal ob"em prodaj`?
Nachal'nik otdela prodaj` ne nahodit sebe mesta:)

Skaj`ite emu chtoby on zakazal rassylku po el. pochte i Vash telefon ne budet 
molchat'!

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]