a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Danh ba cac nha nhap khau 2006, co hoi mo rong thi truong tren toan the


From: importercd
Subject: Danh ba cac nha nhap khau 2006, co hoi mo rong thi truong tren toan the gioi
Date: Sat, 5 Nov 2005 16:18:20 +0700

STT <http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>    
TÊN S?N PH?M
<http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>  
MÔ T?  
HÌNH ?NH <http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp> 
MUA <http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>    
GIÁ <http://www.e-worldcom.net/worldcom/catalog/Catalog_list.asp>    
0001  Danh b? các nhà nh?p kh?u ngành nông nghi?p và các linh v?c liên
quan d?n nông nghi?p  V?i 27.095 nhà nh?p kh?u trong ngành nông nghi?p
trên toàn th? gi?i du?c c?p nh?t vào tháng 11/2005, danh b? s? mang d?n
cho b?n m?t hình th?c kinh doanh hoàn toàn m?i, hi?u qu? cao và chi phí
th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0001>
$525.00     
0002  Danh b? các nhà nh?p kh?u ngành may m?c và các s?n ph?m may m?c
V?i 24.888 nhà nh?p kh?u trong ngành may m?c trên toàn th? gi?i du?c c?p
nh?t vào tháng 11/2005, danh b? s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c kinh
doanh hoàn toàn m?i, hi?u qu? cao và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0002>
$459.00     
0003  Danh b? các nhà nh?p kh?u trang thi?t b? t? d?ng    V?i
6.824 nhà nh?p kh?u v? trang thi?t b? t? d?ng trên toàn th? gi?i du?c
c?p nh?t vào tháng 11/2005, danh b? s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c
kinh doanh hoàn toàn m?i, hi?u qu? cao và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0003>
$127.00     
0004  Danh b? các nhà nh?p kh?u m? ph?m    V?i 6.754 nhà nh?p kh?u
v? linh v?c m? ph?m, s?c kh?e và làm d?p trên toàn th? gi?i du?c c?p
nh?t vào tháng 11/2005, danh b? s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c kinh
doanh hoàn toàn m?i, hi?u qu? cao và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0004>
$140.00     
0005  Danh b? các nhà nh?p kh?u trong linh v?c Hóa h?c và các s?n ph?m
liên quan.   V?i 18.515 nhà nh?p kh?u v? linh v?c hóa h?c và các s?n
ph?m liên quan trên toàn th? gi?i du?c c?p nh?t vào tháng 11/2005, danh
b? s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c kinh doanh hoàn toàn m?i, hi?u qu?
cao và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0005>
$369.00     
0006  Danh b? các nhà nh?p kh?u v? phuong ti?n truy?n thông và thông
tin liên l?c  V?i 5.770 nhà nh?p kh?u v? phuong ti?n truy?n thông và
thông tin liên l?c trên toàn th? gi?i du?c c?p nh?t vào tháng 11/2005,
danh b? s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c kinh doanh hoàn toàn m?i, hi?u
qu? cao và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0006>
$115.00     
0007  Danh b? các nhà nh?p kh?u máy tính, b? vi x? lý và các linh v?c
liên quan    V?i 14.210 nhà nh?p kh?u v? máy tính, b? ph?n vi x? lý
và các linh v?c liên quan trên toàn th? gi?i du?c c?p nh?t vào tháng
11/2005, danh b? s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c kinh doanh hoàn toàn
m?i, hi?u qu? cao và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0007>
$299.00     
0008  Danh b? các nhà nh?p kh?u ngành xây d?ng và thi?t b? dùng trong
xây d?ng    V?i 17.139 nhà nh?p kh?u v? ngành xây d?ng và trang
thi?t b? dùng trong xây d?ng trên toàn th? gi?i du?c c?p nh?t vào tháng
11/2005, danh b? s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c kinh doanh hoàn toàn
m?i, hi?u qu? cao và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0008>
$345.00     
0009  Danh b? các nhà nh?p kh?u v? di?n gia d?ng, audio, ti vi, video
V?i 6.691 nhà nh?p kh?u v? di?n gia d?ng, ti vi, video và các linh v?c
liên quan trên toàn th? gi?i du?c c?p nh?t vào tháng 11/2005, danh b?
s? mang d?n cho b?n m?t hình th?c kinh doanh hoàn toàn m?i, hi?u qu? cao
và chi phí th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0009>
$139.00     
0010  Danh b? các nhà nh?p kh?u ngành du?c và các linh v?c liên quan
V?i 7.683 nhà nh?p kh?u v? ngành du?c ph?m và các linh v?c liên quan
trên toàn th? gi?i du?c c?p nh?t vào tháng 11/2005, danh b? s? mang d?n
cho b?n m?t hình th?c kinh doanh hoàn toàn m?i, hi?u qu? cao và chi phí
th?p.

    Chi ti?t...
<http://www.e-worldcom.net/worldcom//proddetail.asp?prod=0010>
$145.00     
Ð? tìm ki?m các s?n ph?m khác theo ý mình, Quý khách vui lòng truy c?p
Website: http://www.e-worldcom.net <http://www.e-worldcom.net/> 

hay liên h? tr?c ti?p qua s? di?n tho?i : 090.959.6070 (Mr. Minh Tu?n) 

email: address@hidden <mailto:address@hidden> 

      address@hidden <mailto:address@hidden> 

 


Click here
<http://127.0.0.1/asp_mailler/forms/unsub.asp?mem_id=453&group_id=1&html
Yes=> to be removed from the mailing list


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]