a2ps
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Danh ba cac nha nhap khau tren the gioi nam 2006! Phuong thuc kinh doanh


From: danhbaxnk
Subject: Danh ba cac nha nhap khau tren the gioi nam 2006! Phuong thuc kinh doanh hieu qua cao, chi phi thap.
Date: Sat, 26 Nov 2005 08:06:50 +0700

     English
<http://www.e-worldcom.net/newsletter/imp/E_%20index.htm> | Vietnamese
<http://www.e-worldcom.net/newsletter/imp/index.htm>  
 <http://www.e-worldcom.net/>  DANH B?
XU?T NH?P KH?U 2005 

CO H?I M? R?NG TH? TRU?NG 
    TRÊN TOÀN TH? GI?I

B?n c?n:

Tìm thêm nhi?u d?i tác và khách hàng? M? rông th? tru?ng h?at d?ng? Thêm
m?t don d?t hàng l?n nhi?u b?t ng? ? Hay don gi?n là c?n nh?ng thông tin
chính xác nhung giá R??

Thông tin v? hon 800.000 <http://www.e-worldcom.net/> nhà xu?t nh?p
kh?u t? hon 200 Qu?c gia trên th? gi?i mà chúng tôi chung c?p s? dáp ?ng
nhu c?u t? phía b?n. 

THÔNG TIN G?M:
  Tên công ty         Ð?a ch? công ty
  Tên ngu?i liên h?    Ði?n tho?i
  S? Fax             Email (n?u có)
 Ngành ngh?, linh v?c kinh doanh    

 Vui lòng liên h?: Mr. Minh Tu?n
 Mobile       : 090.959.6070
 Email        : address@hidden <mailto:address@hidden>


 Vui lòng tham chi?u thông tin t?i : <http://www.e-worldcom.net/> 
         www.e-worldcom.net <http://www.e-worldcom.net/> 
         

        
    
    
    
Thành th?t xin l?i n?u email này không dáp ?ng du?c yêu c?u c?a quý
khách. Xin chúc quý khách nhi?u s?c kh?e, h?nh phúc và thành d?t !


Click here
<http://127.0.0.1/asp_mailler/forms/unsub.asp?mem_id=6682&group_id=1&htm
lYes=> to be removed from the mailing list


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]