bug-autoconf
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[virus info] Re: Mail Delivery (failure address@hidden)


From: mailer-daemon
Subject: [virus info] Re: Mail Delivery (failure address@hidden)
Date: Tue, 20 Apr 2004 13:19:55 +0900

=======================================================================================

±ÍÇÏÀÇ À̸ÞÀϷκÎÅÍ Àü¼ÛÇÑ ¸ÞÀÏÀÌ ¹ÙÀÌ·¯½º·Î °¨ÁöµÇ¾î ¼ö½ÅÀÚ¿¡°Ô Àü¼ÛµÇÁö ¾Ê°í 
»èÁ¦µÇ¾úÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

º» ¸ÞÀÏÀ» ¹ÞÀ¸½Ã´Â ºÐµéÀº Anti-VirusÇÁ·Î±×·¥À¸·Î °Ë»çÇØ Áֽñ⸦ ±Ç°íµå¸³´Ï´Ù. 

´Ü, ½ÅÁ¾¹ÙÀÌ·¯½ºµéÀº ¹ß½ÅÀÚ¸¦ À§Á¶ÇÏ¿© ¸ÞÀÏÀ» º¸³¾ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °¨¿°µÇÁö ¾ÊÀº 
¼Û½ÅÀÚ²²¼­µµ º» ¸ÞÀÏÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

---------------------------------------------------------------------------------------
From: address@hidden
Recipient(s): address@hidden
Subject: Mail Delivery (failure address@hidden)
Virus List:
An incurable virus(I-Worm.Win32.Netsky.29568) is detected in attached 
file(message.scr)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]