bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: vzctl enter <VEID> hangs


From: Henk van de Kamer
Subject: Re: vzctl enter <VEID> hangs
Date: Wed, 16 Mar 2011 19:08:37 +0100
User-agent: Mozilla-Thunderbird 2.0.0.24 (X11/20100329)

> Michael Kalisz opened a bug report with the openvz group.

And the OpenVZ guys have just released a patch:

http://bugzilla.openvz.org/show_bug.cgi?id=1812

I've tested it and the problem is solved. Thanks again for the help and
of course all the efforts you put in this project!

-- 

Henk van de Kamer
http://www.vandekamer.com/


P.S.
Al mijn e-mail is digitaal ondertekend om mij zo te beschermen tegen
identiteitsdiefstal. Mocht uw mailprogramma hier niet goed mee overweg
kunnen, lees dan mijn uitleg [1]. Sorry voor de overlast, maar in de
toekomst zal u waarschijnlijk ook uw e-mail willen beschermen...

[1] http://www.hetlab.tk/artikelen/digitale-handtekening

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]