bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

"echo [warning]" geeft "a"


From: Bas Scholma
Subject: "echo [warning]" geeft "a"
Date: Mon, 30 Sep 2013 14:57:41 +0000

er ging iets niet goed met bashbug, dus ik doe het zo.

From: pi
To: address@hidden,address@hidden
Subject: error echo [a]

Configuration Information [Automatically generated, do not change]:
Machine: arm
OS: linux-gnueabihf
Compiler: gcc
Compilation CFLAGS: -DPROGRAM='bash' -DCONF_HOSTTYPE='arm' 
-DCONF_OSTYPE='linux-gnueabihf' -DCONF_MACHTYPE='arm-unknown-linux-gnueabihf' 
-DCONF_VENDOR='unknown' -DLOCALEDIR='/usr/share/locale' -DPACKAGE='bash' 
-DSHELL -DHAVE_CONFIG_H  -I. -I../bash -I../bash/include -I../bash/lib 
-D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat 
-Werror=format-security -Wall
uname output: Linux raspberrypi 3.6.11+ #456 PREEMPT Mon May 20 17:42:15 BST 
2013 armv6l GNU/Linux
Machine Type: arm-unknown-linux-gnueabihf

Bash Version: 4.2
Patch Level: 37
Release Status: release

Description:
er gaat iets fout met "echo [a]", ik krijg dan "a" te zien, dus zonder de " [ " 
en de " ] "

Repeat-By:
echo [warning]

    ik was bezig met een bash script,en teste het.
    waar ik met "echo [warning]" "[warning]" wou hebben, kreeg ik "a" te 
zien.
    dit klopt niet. ik heb gezocht op internet, maar niks gevonden...
    dit gebeurt niet bij andere kleine letters...

Fix:
[Description of how to fix the problem. If you don't know a
fix for the problem, don't include this section.]


Dit bericht is slechts bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten 
die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. 
Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere 
verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. 
Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoek ik u mij zo snel 
mogelijk op de hoogte te stellen en het originele bericht en eventuele kopie├źn 
ervan, te verwijderen. Dank voor uw medewerking.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]