bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bash crashed in AIX/VIOS


From: Ciesla, Karol
Subject: bash crashed in AIX/VIOS
Date: Fri, 27 Apr 2018 15:38:38 +0000

Hello, I'd like to report bash crash in VIOS. What should I provide?Kind regards
Karol Ciesla
Expert IT Engineer

[cid:itelligence_8cc9b4b3-da7b-418c-9c7d-dc69ebf8fed8.jpg]
itelligence Sp. z o.o. ? ul. Owocowa 21B ? 62-080 Tarnowo Podgorne
phone: +48 61 816 73 13 ? mobile: +48 504 111 166
fax: +48 61 816 72 73
e-mail: address@hidden<mailto:address@hidden>

www.itelligence.pl<http://www.itelligence.pl/> ? Social Media 
Channels<http://www.itelligence.pl/socialmedia>

itelligence sp. z o.o. z siedzib? w Tarnowie Podg?rnym 62-080, ul. Owocowa 21B,
wpisana do rejestru przedsi?biorc?w prowadzonego przez S?d Rejonowy Pozna? - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ,
Wydzia? VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000042686, NIP: 527-00-17-763, 
Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 1.500.000,00 z?

Dokument ten zawiera informacje poufne, kt?re mog? by? r?wnie? obj?te tajemnic? 
s?u?bow?. Jest on przeznaczony do wy??cznego u?ytku adresata. Je?li nie s? 
Pa?stwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, 
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub 
informacji jest zabronione. Je?li otrzymali Pa?stwo t? wiadomo?? przez pomy?k?, 
prosimy o bezzw?oczne skontaktowanie si? z nami oraz usuni?cie wiadomo?ci z 
Pa?stwa komputera. This e-mail may contain confidential and/or privileged 
information. If you are not the intended recipient (or have received this 
e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this 
e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in 
this e-mail is strictly forbidden.


JPEG image


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]