bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: bash crashed in AIX/VIOS


From: Ciesla, Karol
Subject: RE: bash crashed in AIX/VIOS
Date: Fri, 27 Apr 2018 20:41:09 +0000

Hello. Please see attached file - maybe it will be more helpful?
I don't know how to reproduce issue.
Kind regards
Karol Ciesla
Expert IT Engineer


itelligence Sp. z o.o. ▪ ul. Owocowa 21B ▪ 62-080 Tarnowo Podgorne
phone: +48 61 816 73 13 ▪ mobile: +48 504 111 166
fax: +48 61 816 72 73
e-mail:address@hidden
www.itelligence.pl ▪ Social Media Channels
itelligence sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-080, ul. Owocowa 21B,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ,
Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000042686, NIP: 527-00-17-763, 
Wysokość kapitału zakładowego: 1.500.000,00 zł
Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą 
służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są 
Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, 
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub 
informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, 
prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z 
Państwa komputera. This e-mail may contain confidential and/or privileged 
information. If you are not the intended recipient (or have received this 
e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this 
e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in 
this e-mail is strictly forbidden.

-----Original Message-----
From: Chet Ramey [mailto:address@hidden
Sent: Friday, April 27, 2018 10:21 PM
To: Ciesla, Karol <address@hidden>; address@hidden
Cc: address@hidden
Subject: Re: bash crashed in AIX/VIOS

On 4/27/18 3:58 PM, Ciesla, Karol wrote:
> Hello, I attach where command output from debugger.

Thanks. Since this doesn't have any symbol names, it's not of much use.
If you can, please provide a reproducer. I can't do anything without one.
(And the stack trace looks like about 150K frames deep. That might be a
problem.)

--
``The lyf so short, the craft so long to lerne.'' - Chaucer
 ``Ars longa, vita brevis'' - Hippocrates
Chet Ramey, UTech, CWRU    address@hidden    http://tiswww.cwru.edu/~chet/

Attachment: bash_crash.out.gz
Description: bash_crash.out.gz


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]