bug-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

分享管理大师的智慧,汲取优秀企业家的秘笈,直


From: xm_meeting
Subject: 分享管理大师的智慧,汲取优秀企业家的秘笈,直
Date: Wed, 03 Jul 2002 06:11:04 -0400

 =?GB2312?B?09Prs8m5psjLyr/D5rbUw+a1xL27wfejoQ==?=
To: bug-cvs@gnu.org
Content-Type: text/html;
Sender: xm_meeting@sina.com
Date: Wed, 3 Jul 2002 18:07:05 +0800
X-Priority: 3
X-Library: Co-top Library
X-Mailer: Active Send Mail 2.1(Build 2100)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>µÚÈý½ìÖйú¹ÜÀí´´Ð´ó»á______ÍøÂçÖ§³Ö£ºµÂ²©(ÏÃÃÅ)¹ÜÀí×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨http://www.deboio.com.cn£©</TITLE>
<META content="text/html; charset=gb2312" http-equiv=content-type>
<STYLE>STYLE typetextcss .font { FONT-SIZE:9pt } 
TD { FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt } 
BODY {FONT-FAMILY: "ËÎÌå"; FONT-SIZE: 9pt }
A:hover {COLOR: #000000}
A {TEXT-DECORATION: none }
</STYLE>
<script language="JavaScript">
<!--
function checkdata() {
    if( form.coname.value =="" ) {
        alert("\ÇëÊäÈ빫˾Ãû³Æ !!")
        return false;
    }
    if( form.cotel.value == "") {
        alert("\ÇëÊäÈ빫˾µç»° !!")
        return false;
    }
    if( form.name.value =="") {
        alert("\ÇëÊäÈëÁªÏµÈË !!")
        return false;
    }
        if( form.email.value =="") {
        alert("\ÇëÊäÈëµç×ÓÓÊÏä !!")
        return false;
    }
    return true;
}
// -->
</script>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff leftMargin=0 topMargin=10 marginwidth="0" 
marginheight="0" link="#FFFF00" vlink="#FFFF00">
<table width="760" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center" 
bgcolor="#333333">
 <tr>
  <td bgcolor="#FFFFFF">
   <table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" 
align="center">
    <tr> 
     <td width="289" height="120" 
background="http://www.deboio.com/cmif/top-left.jpg"; valign="bottom">
      <table width="289" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr>
        <td width="30"><object 
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0";
 width="30" height="30">
          <param name=movie 
value="http://www.deboio.com/cmif/sren2.swf";>
          <param name=quality value=high>
          <param name="wmode" value="transparent">
          <embed src="http://www.deboio.com/cmif/sren2.swf"; 
quality=high 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";
 type="application/x-shockwave-flash" width="30" height="30" 
wmode="transparent">
          </embed> 
         </object></td>
        <td width="259" valign="bottom"><marquee style="color: #FF0000; 
font-size: 9pt" scrollamount="2" 
scrolldelay="100">·ÖÏí¹ÜÀí´óʦµÄÖǻۣ¬¼³È¡ÓÅÐãÆóÒµ¼ÒµÄÃØóÅ£¬Ö±½ÓÓë³É¹¦ÈËÊ¿Ãæ¶ÔÃæµÄ½»Á÷£¡</marquee></td>
       </tr>
      </table>
     </td>
     <td background="http://www.deboio.com/cmif/top-right.jpg"; 
valign="top"> 
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" 
height="120">
       <tr> 
        <td align="right"><img src="http://www.deboio.com/cmif/a.jpg"; 
width="102" height="70"> 
         &nbsp; <img src="http://www.deboio.com/cmif/b.jpg"; 
width="101" height="70"> &nbsp;&nbsp;<img 
src="http://www.deboio.com/cmif/c.jpg"; width="102" 
height="70">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
       </tr>
       <tr> 
        <td height="30" valign="top"><a 
href="http://www.deboio.com/cmif.htm";>ÑûÇ뺯</a> 
         | <a href="http://www.deboio.com/cmif1.htm";>´ó»á¸Å¿ö</a> | <a 
href="http://www.deboio.com/cmif2.htm";>»áÒé˵Ã÷</a> 
         | <a href="http://www.deboio.com/cmif3.htm";>ÐÂÎű¨µÀ</a> | <a 
href="http://www.deboio.com/cmif4.htm";>ÔÞÖú°ì·¨</a> 
         | <a href="http://www.deboio.com/cmif5.htm";>ÆóÒµÐû´«</a> | <a 
href="http://www.deboio.com/cmif6.htm";>ÁªÏµ·½Ê½</a></td>
       </tr>
      </table>
     </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td><img src="http://www.deboio.com/cmif/top-left2.jpg"; width="289" 
height="25"></td>
     <td background="http://www.deboio.com/cmif/top-rightbg.jpg"; 
align="right"><img src="http://www.deboio.com/cmif/hand1.gif"; width="20" 
height="15"><a 
href="http://www.deboio.com/cmif_re.htm";>꿃챬̞&gt;&gt;&gt;</a></td>
    </tr>
   </table>
   <table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" 
align="center">
    <tr> 
     <td width="170" background="http://www.deboio.com/cmif/top-left2.jpg"; 
valign="top"> 
      <p><font color="#FFFF00">Ö÷°ìµ¥Î»</font><br>
       <br>
       ÏÃÃÅÊÐÈËÃñÕþ¸® <br>
       Öйú¹ÜÀí¿ÆѧÑо¿Ôº<br>
       Öйú¹ú¼Ê¾­¼Ã¼¼Êõ½»Á÷ÖÐÐÄ <br>
       ·¢ÏÖÔÓÖ¾Éç<br>
       <br>
       <font color="#FFFF00">³Ð°ìµ¥Î»</font><br>
       <br>
       ÏÃÃÅÊлáÒéÕ¹ÀÀҵЭ»á <br>
       Öйú(ÏÃÃÅ)¹ú¼ÊͶ×Ê´Ù½øÖÐÐÄ<br>
       ºêÌ©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾<br>
       <br>
       <font color="#FFFF00">Э°ìµ¥Î»</font><br>
       <br>
       ÏÃÃÅÈÕ±¨Éç<br>
       <br>
       <font color="#FFFF00">ÍøÂçÍƹã</font><br>
       <br>
       µÂ²©(ÏÃÃÅ)¹ÜÀí×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾<br>
       <a href="http://www.deboio.com.cn"; 
target="_blank">http://www.deboio.com.cn</a></p>
      </td>
     <td background="http://www.deboio.com/cmif/bg.jpg"; valign="top"> 
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr> 
        <td width="10">&nbsp;</td>
        <td align="center"><b><font 
color="#FFFFFF">»áÒé˵Ã÷</font></b></td>
        <td width="10">&nbsp;</td>
       </tr>
       <tr> 
        <td>&nbsp;</td>
        <td valign="top"> 
         <p> <b><font color="#FFFF00">×éÖ¯»ú¹¹</font></b><br>
          <br>
          <font color="#FFFF00">Ö÷°ìµ¥Î»</font><br>
          ÏÃÃÅÊÐÈËÃñÕþ¸® <br>
          Öйú¹ÜÀí¿ÆѧÑо¿Ôº<br>
          Öйú¹ú¼Ê¾­¼Ã¼¼Êõ½»Á÷ÖÐÐÄ <br>
          ·¢ÏÖÔÓÖ¾Éç<br>
          <br>
          <font color="#FFFF00">³Ð°ìµ¥Î»</font><br>
          ÏÃÃÅÊлáÒéÕ¹ÀÀҵЭ»á <br>
          Öйú£¨ÏÃÃÅ£©¹ú¼ÊͶ×Ê´Ù½øÖÐÐÄ<br>
          ºêÌ©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾<br>
          <br>
          <font color="#FFFF00">Э°ìµ¥Î»</font><br>
          ÏÃÃÅÈÕ±¨Éç</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">´ó»áÖ÷Ìâ</font><br>
          </b>¹ÜÀíÓë´´ÐÂ</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">Ö÷ÒªÒéÌâ</font></b><br>
          £¨Ò»£©ÆóÒµ¹ÜÀí´´ÐÂ<br>
          £¨¶þ£©½ðÈÚÒµ¹ÜÀí´´ÐÂ<br>
          £¨Èý£©ÐÐÕþ¹ÜÀí´´ÐÂ</p>
         <p><font color="#FFFF00"><b>´ó»áÐÎʽ</b></font><br>
          ר¼Ò±¨¸æÓë´ú±íÌáÎÊÏà½áºÏ£»¡¡<br>
          ÀíÂÛ̽ÌÖÓë°¸Àý·ÖÎöÏà½áºÏ£»¡¡<br>
          רÌⱨ¸æÓë´ú±íÑݽ²Ïà½áºÏ¡£</p>
         <p><b><font 
color="#FFFF00">ÄâÇëÑݽ²¼°³öϯ´ó»áµÄÁìµ¼¡¢×¨¼Ò</font></b><br>
          <font color="#FFFF00">ÎâÃôÇó£º</font> 
̨ÍåÍúºêµç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾´´Ê¼È˼°ÏÖÈÎ×ܾ­Àí¡£ELECTRONIC 
          BUSINESS 
ASIAѡΪ1996ÄêÑÇÖÞ×î¼ÑÎåλ¾­ÀíÈËÖ®Ò»£¬ÊÀ½ç»ªÉÌ300´óµÚ21룬ÉÌÒµÖÜ¿¯1993ÄêµÄµ±´ú½Ü³öÆóÒµÈËÎï×ð¾ô½±¡¢Öǻ۽±»ñµÃÕߣ¬2000Äêµç×ÓÓë²ÄÁÏЭ»á¡°½Ü³ö¹±Ï×½±¡±»ñµÃÕߣ¬ÃÀ¹úµç×ÓÂò¼ÒÐÂÎÅÖ®1997ÄêÈ«Çò25λ´´ÐÂÆóÒµ×ܲý±£¨ÎªÎ¨Ò»»ñÑ¡Ö®ÑÇÖÞÆóÒµÈËÊ¿£©£¬ÉÌÒµÖÜ¿¯2001ÄêÑÇÖÞÖ®ÐÇ¡£<br>
          <font color="#FFFF00">Âí¿¡È磺</font> 
¹ú¼ÒÍâ¹úר¼Ò¾ÖÔ­¾Ö³¤¡¢Öйú¹ú¼ÊÈ˲Ž»Á÷Э»á¸±Ö÷ϯ¡¢¹ú¼ÊÅ·ÑÇ¿ÆѧԺʿ¡£<br>
          <font color="#FFFF00">ÍõÖιú£º</font> È«¹ú¹¤ÉÌÁª¸±Ö÷ϯ¡£<br>
          <font color="#FFFF00">ÎâÊÀÅ©£º</font> 
Ïôó¹¤É̹ÜÀíѧԺԺ³¤¡£<br>
          <font color="#FFFF00">ÍõÁªÕ£º</font> 
Ç°ÈðÊ¿ÁªºÏÒøÐÐפ¸ÛµÄÕ®Îñ×ʱ¾Êг¡Ö´Ðж­Ê¼æÖйúÇøÖ÷¹Ü£¬Ïã¸ÛºãÉúÒøÐÐÓÐÏÞ¹«Ë¾´óÖлªÒµÎñ×ܲã¬Ïã¸ÛÌرðÐÐÕþÇøÕþ¸®ÖÐÑëÕþ²ß×é·ÇÈ«Ö°¹ËÎÊ¡£(×¢£º´ó»áÑûÇëÈËÔ±ÒÔ»áÒé×îºó֪ͨΪ׼¡£)</p>
         <p><font color="#FFFF00"><b>²Î»á¶ÔÏó</b></font><br>
          
¸÷ÓйØÐÐÕþÊÂÒµµ¥Î»Áìµ¼¡¢ÆóÒµ¸ß¼¶¹ÜÀíÈËÔ±¡¢¿ÆÑлú¹¹¸ºÔðÈ˼°Éç»á¸÷½ç³É¹¦ÈËÊ¿¡£ 
»áÒé·ÑÓÃÿÈË850Ôª¡£´Ë·ÑÓðüÀ¨£º»áÎñ·Ñ¡¢×ÊÁÏ·Ñ¡¢³¡×â·Ñ¡¢±¨¸æ·ÑµÈ×ÛºÏÐÔ·ÑÓá£Ê³ËÞͳһ°²ÅÅ£¬·ÑÓÃ×ÔÀí¡£±¾´Î´ó»á½«ÏòÓë»áÕßÔùËÍ»áÒéµ±ÌìµÄ×ÔÖúÎç²Í(ËÄÐǼ¶¾Æµê±ê×¼:100Ôª/ÈË)ºÍÍíÑç(ËÄÐǼ¶¾Æµê±ê×¼:150Ôª/ÈË)</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">´ó»áʱ¼ä</font></b><br>
          2002Äê7ÔÂ16-17ÈÕ£¨15ÈÕÈ«Ì챨µ½£©</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">»áÒéÈÕ³Ì</font></b><br>
          7ÔÂ16ÈÕ<br>
          ÉÏÎç Ö÷Ìⱨ¸æ ÖÐÎç ¹¤×÷Îç²Í ÏÂÎç ר¼ÒÑݽ² ÍíÉÏ 
¶Ô»°Óë¾Æ»á<br>
          7ÔÂ17ÈÕ<br>
          ²Î¹Û¿¼²ì</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">´ó»áµØµã</font></b><br>
          ÏÃÃÅÔûª»áÕ¹¾Æµê¹ú¼Ê»áÒéÌü</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">±¨µ½µØµã</font></b><br>
          ÏÃÃÅÔûª»áÕ¹¾Æµê</p>
         <p><font color="#FFFF00"><b>±¨Ãû°ì·¨</b></font> <br>
          
ÄúÈô¾ö¶¨³öϯ»áÒ飬ÇëËÙ½«ÌîºÃµÄ¡¶³öϯȷÈÏ±í¡·ºÍ»áÒé×¢²á·Ñ100Ôª¼ÄÖÁ×éί»á£¬ÒԱ㼰ʱע²á²¢°ìÀíÀ´±öÖ¤ºÍʳ¡¢ËÞ¡¢ÐС¢»áÎñÔ¤¶¨µÈÓйØÊÂÒË¡£»áÒé·Ñ¿ÉÌáÇ°»ãÀ´£¬Òà¿É±¨µ½Ê±Ãæ½»¡£Ô¤½»»áÒé·ÑÕߣ¬¿ÉÃâ½»×¢²á·Ñ¡£</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">Ìرð¼ÍÄî</font></b><br>
          »áÒéµ±Ì죬½«ÔùË;«ÃÀÀñÆ·¸øÿλÓë»áÕß,ÒÔÁô×÷¼ÍÄî¡£</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">ÔÞÖú°ì·¨</font></b><br>
          
±¾½ì´ó»áΪ²¿·ÖÆóÒµ´ú±íÌṩʮ·ÖÖÓµÄÑݽ²»ú»á,ÓÃÓÚÐû´«ÆäÆóÒµÐÎÏó,·ÑÓÃΪ5000Ôª¡£ÁíÍâ×éί»á½«ÔùËÍÁ½ÕÅÃÅƱ¸ø¸ÃÆóÒµ¡£ÓÐÒâÑݽ²ÕßÇëÔÚ¡¶³öϯȷÈÏ±í¡·ÖÐ×¢Ã÷,¾­×éί»áÉ󶨺ó,ͳһ°²ÅÅ¡£</p>
         <p><b><font color="#FFFF00">ÁªÏµ°ì·¨</font></b><br>
          
ͨѶµØÖ·£ºÏÃÃÅÊмκÌ·325ºÅ»ãÌÚ´óÏÃ15A03AÊÒ(Óʱࣺ361004)<br>
          ÊÕ¼þÈË£ºÏÃÃÅÊлáÒéÕ¹ÀÀҵЭ»á£¨»ã¿îÇëÎð¼Ä¸öÈË£©<br>
          ÁªÏµµç»°£º0592-5116060/5150562/5207557 
´«Õ棺0592-5150931/5207556<br>
          ÁªÏµÈË£ºÖÜС½ã/ÀÖÏÈÉú/´÷С½ã<br>
          <a href="HTTP://WWW.DEBOIO.COM/CMIF.HTM" 
target="_blank">HTTP://WWW.DEBOIO.COM/CMIF.HTM</a><br>
          µç×ÓÐÅÏ䣺<a 
href="mailto:derekhw@163.net";>derekhw@163.net</a> 
          <br>
          ¿ª»§ÐУºÏÃÃÅÊй¤ÉÌÒøÐбõ±±·ÖÀí´¦<br>
          ¿ª»§µ¥Î»£ºÏÃÃÅÊлáÒéÕ¹ÀÀҵЭ»á<br>
          Õʺţº4100023309024912711</p>
        </td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
       <tr> 
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
      </table>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr> 
        <td width="10">&nbsp;</td>
        <td 
align="center"><b>µÚÈý½ìÖйú¹ÜÀí´´Ð´ó»á£¨ÏÃÃÅ£©³öϯȷÈϱí</b></td>
        <td width="10">&nbsp;</td>
       </tr>
       <tr> 
        <td>&nbsp;</td>
        <td align="center"> 
         <table width="100%" border="0" cellspacing="1" 
cellpadding="0">
          <form name="form" method="post" 
action="http://www.deboio.com/formmail/ee31.asp"; onsubmit="return checkdata()">
           <tr > 
            <td>ÊÇ·ñ²Î¼Ó
             <input type=radio name="canjia" value="ÎÒÒª²Î¼Ó">
             ÎÒÒª²Î¼Ó
             <input type=radio name="canjia" 
value="ÎÒ²»²Î¼Ó£¬ÇëÎðÔÙ·¢">
             ÎÒ²»²Î¼Ó£¬ÇëÎðÔÙ·¢¡£</td>
           </tr>
           <tr >
            <td>µ¥Î»Ãû³Æ 
             <input type="text" name="coname" size="38" 
style="border:1 solid #000000; font-size:9pt">
            </td>
           </tr>
           <tr > 
            <td>ͨѶµØÖ· 
             <input type="text" name="coadd" size="38" 
style="border:1 solid #000000; font-size:9pt">
            </td>
           </tr>
           <tr > 
            <td>ÐÕ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ãû 
             <input type="text" name="name" size="15" 
style="border:1 solid #000000; font-size:9pt" maxlength="40">
             Ö°Îñ 
             <input type="text" name="job" size="15" 
style="border:1 solid #000000; font-size:9pt" maxlength="40">
             ÐԱ𣺠
             <input type=radio name="sex" value="Å®">
             Å® 
             <input type=radio name="sex" value="ÄÐ" checked>
             ÄÐ </td>
           </tr>
           <tr > 
            <td valign="top"> 
             <p>µç&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;»° 
              <input type="text" name="cotel" size="15" 
style="border:1 solid #000000; font-size:9pt" maxlength="40">
              ´«Õæ 
              <input type="text" name="cofax" size="15" 
style="border:1 solid #000000; font-size:9pt" maxlength="40">
              µç×ÓÓÊÏä 
              <input type="text" name="email" size="15" 
style="border:1 solid #000000; font-size:9pt" maxlength="40">
              ** </p>
            </td>
           </tr>
           <tr > 
            <td>»áÉÏÑݽ² 
             <input type=radio name="yanjiang" value="ÉêÇë">
             ÉêÇë 
             <input type=radio name="yanjiang" value="²»ÉêÇë">
             ²»ÉêÇë</td>
           </tr>
           <tr > 
            <td>»ã¿î·½Ê½ 
             <input type=radio name="huikuan" value="ÓʾÖ">
             ÓÊ¾Ö 
             <input type=radio name="huikuan" value="Ãæ½»">
             Ãæ½» 
             <input type=radio name="huikuan" value="ÒøÐÐ">
             ÒøÐÐ</td>
           </tr>
           <tr > 
            <td>ÍƼö¾Æµê 
             <input type=radio name="jiudian" 
value="ÏÃÃÅÔûª»áÕ¹¾Æµê">
             ÏÃÃÅÔûª»áÕ¹¾Æµê 
             <input type=radio name="jiudian" 
value="ÏÃÃÅ®ɽ´ó¾Æµê">
             ÏÃÃÅ®ɽ´ó¾Æµê<br>
             <font 
color="#FFFFFF">×¢£º</font>´ó»á×éί»á½«ÒÔÍŶÓÓŻݼÛΪÓë»á´ú±íÌṩÒÔÉϾƵêµÄ¶©·¿·þÎñ£º0592-5207557</td>
           </tr>
           <tr > 
            <td align="right"> 
             <input type="submit" name="Submit" value="È·ÈÏÌá½»">
            </td>
           </tr>
          </form>
         </table>
        </td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
       <tr> 
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
      </table>
     </td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
</BODY></HTML>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]