bug-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: ǿ
Subject: (no subject)
Date: Fri,5 Jul 2002 17:47:07 +0800

×ð¾´µÄÁìµ¼£º
  ÄúºÃ!ллÄúÔÚ°ÙæÖÐÔĶÁÎÒÃǵÄÐżþ¡£
  
°²Ñô¶Íѹ»úе¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÇ»úе²¿Éú²ú¶ÍѹÉ豸¶¨µãÆóÒµ,Ê¡¿Æ¼¼ÐÍÆóÒµ¡£ÒÑÓÐËÄÊ®¶àÄê·¢Õ¹ÀúÊ·.Æó

Òµ»ñÊ¡Ê×¼Ò"ÖÊÁ¿¹ÜÀí½±"£¬ÆóÒµ¹ÜÀíÏȽøµ¥Î»µÈ³ÆºÅ¡£²úƷͨ¹ýISO9001ÈÏÖ¤¡£
  
ÎÒ˾Éú²úµÄJH21ϵÁвÉÓøְ庸½Ó»úÉí£¬¸ÕÐԺ㬾«¶ÈÎȶ¨£»ÇúÖá×Ý·Å£¬½á¹¹½ô´Õ£¬ÍâÐÎÃÀ¹Û£»²ÉÓÃ×éºÏ

ʽÆø¶¯Ä¦²ÁÀëºÏÆ÷¡¢Öƶ¯Æ÷£¬½ÓºÏƽÎÈ£¬¶¯×÷ÁéÃô£¬ÔëÉùµÍ,³ÝÂÖ¸±½þÓÍÈ󻬣»»¬¿é²ÉÓþØÐÎÁùÃæ¼Ó³¤µ¼¹ì£¬µ¼

ÏòÃæÇàÍ­Ïâ°å£¬µ¼Ïò¾«¶È¸ß£¬Æø·²ÉÓð²È«Ë«Áª·§¿ØÖÆ¡£¿ÉÅäÖÃÆøµæ×°Öã¬×Ô¶¯ËÍÁÏÖá×°Ö㬹âµç±£»¤×°Öã¬

¿É´îÅä¸÷ÖÖ×Ô¶¯»¯É豸£¬·ûºÏ³å´²°²È«±ê×¼¡£
ÐͺŠ        JH21-80A   JH21-125A  JH21-160A 
¹«³ÆÁ¦£¨KN)     800      1250    1600 
¹«³ÆÁ¦Ðг̣¨mm)   4       6      6 
»¬¿éÐг̣¨mm)    140      140     160 
Ðг̴ÎÊý(min-1)   45¡«75    38     40 
×î´ó×°Ä£¸ß¶È£¨mm)  320      480     400 
×°Ä£¸ß¶Èµ÷½ÚÁ¿   90      100     110 
   ˳ףÉÌì÷£¡
ÁªÏµÈË£ººîÊéÇ¿
µç»°£º 0372-5923102
´«Õæ:  0372-5922446
EMAIL: anduanhou@163.com


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]