bug-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�steyen K�z �steyen Erkek �ocuk Sahibi Olabilir


From: ARBIL BLGSAYAR
Subject: steyen Kz steyen Erkek ocuk Sahibi Olabilir
Date: Tue, 20 Aug 2002 16:29:08

1 EYLÜL 1997 TARÝHÝN DE YATAK ODALARINA GÝREN BÝLGÝSAYAR SAYESÝNDE

insanlara mutluluk vermeye devam ediyor.

Ýsteyen Erkek
Ýsteyen Kýz Çocuk Sahibi Olabilir.

Bu mutluluða ulaþmanýn en kolay yolu aþaðýda ki telefonu aramak.

   Ve Çok küçük bir bedel ödeyerek ömür boyu kullanacaðýnýz cinselliðin saati olarak niteleyebileceðiniz programa sahip olabilmekten geçiyor. Bu maili okuduðunuza göre bilgisayarýn teknoloji harikasý olarak çalýþtýðýný biliyorsunuz demektir. Belki bilmediðiniz bilgisayarýn bu kadar çok iþlevi sadece ve sadece 0(Devre kapalý) 1(Devre açýk) Komutlarýyla oluþturulduðudur. Bilgisayarý sadece 0-1 lerden yola çýkarak günümüz harikalarýný yapmaya yönlendiren ise insandýr. Yani gerçekte mükemmel olan bilgisayar deðil bilgisayarý oluþturup kendi yararýna kullanan insandýr. Ýnsan vücudunun her hücresi bilgisayarda ki 0-1 mantýðýndan daha karmaþýk ama hiç hatasýz çalýþýr.
   Yani su içtiðiniz de su vücuttaki gerekli yerlere siz hiçbir þey yapmadan gönderilir. Cinsellikle ilgili olarak ta vücud her zaman gereken düzeni sabit tutar. Bu bilgilerden yola çýkarak yapýlan araþtýrmalarla cinselliðin saati diyebileceðimiz Aile planlamasý programý geliþtirilmiþtir. Bu program eþinizle iliþkiye gireceðiniz zaman bakacaðýnýz ve o gün kü kadýn vücudunun döllenmeye hazýr olup olmadýðýný, döllenmeye hazýrsa döllenecek bebeðin kýz mý, erkek mi olacaðýný size bildiren dizayna sahiptir. Þöyle düþünelim. Sadece programý ilk kez kullanmaya baþlayan çiftler 13 günlük doðal korunma bilgisine ulaþýrlar. Yani her bayanýn her ay en az 13 gün doðal olarak korunma günü vardýr. Program kullanýmý 3 ayý bulduktan sonra ise bu 13 gün 21 güne kadar çýkabilmektedir. Yine programý kullanarak çocuk istiyorsanýz % 98 doðrulukla istediðiniz cinsiyette çocuða sahip olabilirsiniz. Programý bu yönde kullananlardan þu ana kadar istem dýþý çocuk sahibi olan çift olmamýþtýr.
   Programa ulaþmanýz çok kolay.
   60 adet prezervatif parasýna ömür boyu kullanacaðýnýz programý elde edebilmeniz için bir telefonunuz yeterli. Ayrýca isterseniz ayrýntýlý bilgi verilecekltir.

Arbil bilgisayar 0242 312 47 00


Programi internetten satýn almak isterseniz lütfen talebinizi bildiren bir mail atýn
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]