bug-fileutils
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

touch


From: Borecki Krzysztof
Subject: touch
Date: Mon, 6 May 2002 07:03:28 +0200

dlaczego komenda 
touch -acm -t 200205060800 too.sh nie powoduje zmiany czasu pliku?

według manuala powinna to zrobić...

Krzysztof Borecki (proszę odpowiedzieć na address@hidden)reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]