bug-gnu-arch
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-gnu-arch] ¤Ø³ÃÙé¨Ñ¡ã¤ ÃÁÑêÂ


From: wsupaa
Subject: [Bug-gnu-arch] ¤Ø³ÃÙé¨Ñ¡ã¤ ÃÁÑêÂ
Date: Fri, 8 Sep 2006 10:43:13 +0700

ÊØ¢ÀÒ¾·Õè´Õ ÃÙ»ÃèÒ§·Õèä´éÊÑ´Êèǹ ÁÒ¨Ò¡âÀª¹Ò¡Ò÷Õè¶Ù¡µéͧ

¤Ø³ÃÙé¨Ñ¡ã¤ÃÁÑêÂ? ·ÕèÁջѭËÒàÃ×èͧ¹éÓ˹ѡà¡Ô¹ ¼ÍÁà¡Ô¹ä» »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾ 
ËÃ×ͼÔǾÃóäÁèÊ´ãÊ
àÃÒÊÒÁÒöªèÇÂä´é´éÇÂÇÔ¸Õ·Õè§èÒÂæ áµèÊØ´ÂÍ´ »ÅÍ´ÀÑ áÅÐä´é¼Å´ÕàÂÕèÂÁ
   - äÁèµéͧʹÍÒËÒÃ
   - äÁèµéͧÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂ
   - äÁèÁջѭËÒÂé͹¡ÅѺÁÒÍéǹãËÁè
   - äÁèÁռŢéÒ§à¤Õ§ à¾ÃÒÐäÁèãªèÂÒ áµèà»ç¹âÀª¹Ò¡ÒÃÍÒËÒÃÊÁ´ØŨҡÊÁعä¾Ã¸ÃÃÁªÒµÔ
   - ÃѺ»ÃСѹ¼Å´éÇÂÃкº¡Òä׹à§Ô¹ ÀÒÂã¹ 30 Çѹ
   
ʹ㨠¤ÅÔê¡·Õè  http://www.elitelive.com

»ÃÖ¡ÉÒËÃ×ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é ¿ÃÕ!! ·Õèâ·Ã.08-9131-8100  µÔ´µèͤس¨ÔëÁ

"¢ÍÍÀÑÂÍÂèÒ§ÊÙ§ËÒ¡¨´ËÁÒ©ºÑº¹Õéú¡Ç¹·èÒ¹"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]