bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

���빮 ���� ���θ��� ������/���� �����Դϴ�.


From:
Subject: 빮 θ / Դϴ.
Date: Tue, 30 Apr 2002 10:54:52 -0600

¼ö½Å°ÅºÎ


±¹³» ÃÖ´ë Á¾ÇÕ ¼îÇθô .
- Àü±¹ ÃÖÀú°¡ À¯Áö

¹°°Ç Á¾·ù¸¸ 5¸¸°¡ÁöÀÔ´Ï´Ù...µ¿´ë¹®¿¡ °¡Áö ¾Ê°íµµ Áý¿¡¼­...
**µ¿´ë¹® ¼îÇθô ź»ý**

-³²,³à ÀÇ·ù
-½Å¹ß µîµî Àü±¹ ÃÖÀú°¡ µ¿´ë¹® »óÀεéÀÌ ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù.
<< ¼îÇθô µ¿´ë¹®ÀÌ 5% Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù >>
-1¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¹«·á¹è¼Û

- ¾Æ·¡ °¢ ±×¸²À» ´©¸£½Ã¸é °¢ »çÀÌÆ®·Î ¹Ù·ÎÀ̵¿ÇÕ´Ï´Ù

¢Ð±×¸²À» ´­·¯º¸¼¼¿ä!


**ÇÏÀ̸¶Æ® ¼îÇθô**
- ´©±¸³ª ´Ù ¾Æ½Ã´Â ÇÏÀ̸¶Æ®¸¦ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ¸¸³ª¼¼¿ä.
- ¼îÇθô ÇÏÀ̸¶Æ®°¡ 5~8% Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù.
- ¹«·á¹è¼Û
»ï¼º 68Cm ¿ÏÀüÆò¸é TV 640,000¿ø ´ë¿õ 5ÀÎ¿ë ¾Ð·ÂÄÞºñÀÚ [DWR-5100I] 99,000¿ø
LG Ȩ½Ã¾îÅÍ ¹Ì´Ï½ºÅ¸ {CD Àå½ÄÀåÁõÁ¤} [F-DV25CD] 499,000¿ø
»ï¼º 567LÁöÆç³ÃÀå°í {Çà³² µµÀڱ⼼ƮÁõÁ¤} [SRS575CC] 1,258,000¿ø
»ï¼º Ȩ½Ã¾îÅÍ [HT-DL80D] 599,000¿ø
LG 410W ½ÎÀÌÅ· û¼Ò±â {5´ëÇÑÁ¤}[V-C751AJE] 279,000¿ø

¢Ð±×¸²À» ´­·¯º¸¼¼¿ä!¼îÇθô ¹Ù·Î°¡±â

- ¿Ü 5000 ¿©°¡Áö µîµî


º» ¸ÞÀÏÀº Á¤º¸Åë½ÅºÎ ±Ç°í»çÇ× ¹ý·ü Á¦ 50Á¶¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© [±¤°í] ¸ÞÀÏÀÓÀ» ¹àÈü´Ï´Ù.
±ÍÇÏÀÇ ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò´Â http://www.topbinder.com/bbs/board.html?start=410&mode=&field=&s_que=&code=dump¿¡¼­
ÃßÃâÇÑ °ÍÀ̸ç,¸ÞÀÏÁÖ¼Ò ÀÌ¿Ü¿¡´Â ´Ù¸¥ Á¤º¸´Â ÀÏü ¸ð¸£´Ï ¾È½ÉÇϽñâ
¹Ù¶ø´Ï´Ù. »çÀü Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»°Ô µÈ Á¡ »ç°úµå¸³´Ï´Ù.
¸ÞÀÏÀ» ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é ¼ö½Å°ÅºÎ ÇØÁÖ¼¼¿ä.
±ÍÂú°Ô Çصå·Á Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]