bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ī�޶�,ķ�ڴ� ��¥ ������ �������� 2ź - �Ⱥ��ø� ��ȸ�մϴ�. [�� ��] [A D]


From: camkoreamail
Subject: ī޶,ķڴ ¥ 2ź - Ⱥø ȸմϴ. [ ] [A D]
Date: Thu, 9 May 2002 16:53:37

      ¾È³çÇϼ¼¿ä Áö³­¹ø ÃÖÀú°¡ Çà»ç´Â ¿ÏÀü¸ÅÁøÀ¸·Î  ¸¶°¨ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¼º¿ø¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.

      www.CamKorea.com¿¡¼­ °í°´´Ô²² º¸´äÇÏ°íÀÚ µÎ¹ø°·Î  ÁøÁ¤ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý ÃÖÀú°¡!!!

     Ä«¸Þ¶ó/Ä·ÄÚ´õ/¾Ç¼¼»ç¸® Ưº°¼ö·®ÇÑÁ¤ ÃÖÀú°¡ ÆǸÅÀüÀ» ¸¶·ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

     °¡°Ýºñ±³»çÀÌÆ®¿¡¼­ ºñ±³Çغ¸½Ê½Ã¿À. ÁøÂ¥!! ÃÖÀú°¡·Î¸¸ ±¸¼ºµÈ »óÇ°ÀÔ´Ï´Ù.

     ¼ö·®ÀÌ ¸¹Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.

    www.CamKorea.com ¿¡¼­¸¸ ±¸ÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »óÇ°µµ ÀÖ½À´Ï´Ù..     ¼­µÎ¸£½Ê½Ã¿À.!!!

     ÃÖÀú°¡ Çà»ç´Â Çö±Ý°áÁ¦½ÃÀÇ ÇÒÀÎÆǸŰ¡ ÀÔ´Ï´Ù.  Ä«µå°áÁ¦½Ã´Â Á¤»óÆǸŰ¡°ÝÀ¸·Î °áÁ¦°¡ µË´Ï´Ù..

     »ï¼ºÄ«µå ±¹¹ÎÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÆǸŸ¦ È°¿ëÇϼ¼¿ä!!

     O Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦ 50Á¶¿¡ ÀÇ°Å [±¤°í] ¶ó°í Ç¥½ÃÇÑ ¸ÞÀÏÀÔ´Ï´Ù.
     O e-mailÁÖ¼Ò´Â ÀÎÅͳݻ󿡼­ ÃëµæÇßÀ¸¸ç, ÁÖ¼Ò¿Ü ¾î¶°ÇÑ °³ÀÎ Á¤º¸µµ °¡Áö°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 

                                                                   Ä·ÄÚ¸® ¾Æ www.CamKorea.com

                                               ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï ¿ë»ê±¸ ÇÑ °­ ·Î2°¡ 187-8  1Ãþ   ÀüÈ­: 02-9965-553

¡¡

                                         ´õÀÌ»ó À̸ÞÀÏÀ» ¼ö½ÅÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Ã·Á¸é [¼ö½Å °ÅºÎ] ¸¦ Ŭ¸¯ÇØ ÁֽʽÿÀ.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]