bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�ǯu���X�X��


From: n3q2v_o1by
Subject: ǯuXX
Date: Wed, 10 Jul 2002 16:26:25 -0400

¶Ç¯u¸¹½X¥X°â


address@hidden

¬O§Ú±q¦U­Ó¦P·~¤½·|¡B¹q¸Üï¡B¶À­¶¡B¼x«H©Ò¡B

ºô»Úºô¸ô¡A¥úºÐ¤ù...µ¥µ¥¡A

address@hidden@µ§¥´¤J¦¬¶°¤U¨Óªº¡A¶O¤F«Ü¤jªº¥\¤Ò¡C

¥úªá¿ú¶R¼x«H©Ò¥Xªºªº¥U¤l¡A´Nªá¤F¤£¤Ö¿ú¡A

address@hidden

¨Ã¸g¹L¹ê»Úµo°e´ú¸Õ¡A¦A­ç°£±¼µL®Äªº¸¹½X¡A

address@hidden

®Ú¾Ú¸gÅç¡A´X¥G©Ò¦³02_¶}ÀYªº¶Ç¯u¡A

³£¤w¦¬¶°¦b³o¸Ì¤F¡A±q¨ä¥L¨Ó·½¡A¤]¤£¤Ó®e©ö¦A§ä¨ì·sªº¡C

address@hidden


¾H¤p©j
tel: 02-27492314
From address@hidden Wed Jul 10 22:37:24 2002
Received: from [211.176.150.30] (helo=anothercomforter.net)
    by fencepost.gnu.org with smtp (Exim 3.35 #1 (Debian))
    id 17STpc-0007uD-00
    for <address@hidden>; Wed, 10 Jul 2002 22:37:24 -0400
Reply-To: address@hidden
From: bohesa <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: [±¤°í]º¸Ç÷ÀÇ °ø·ÎÀÎ ½ÊÀÚ°¡ÀÇ µµ¸¦ ¾Æ½Ê´Ï±î?(½Å¾ÓÁ¤º¸)
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987"
Date: Thu, 11 Jul 2002 11:37:24 +0900
Message-Id: <address@hidden>
Sender: address@hidden
Errors-To: address@hidden
X-BeenThere: address@hidden
X-Mailman-Version: 2.0.11
Precedence: bulk
List-Help: <mailto:address@hidden>
List-Post: <mailto:address@hidden>
List-Subscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-libtool>,
    <mailto:address@hidden>
List-Id: Bug reports for the GNU libtool shared library maintenance tool 
<bug-libtool.gnu.org>
List-Unsubscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-libtool>,
    <mailto:address@hidden>
List-Archive: <http://mail.gnu.org/pipermail/bug-libtool/>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
<head>
<title>¿À´Ã³¯ ±âµ¶±³ÀÇ ¸ðµç ³­ ¹®Á¦(¿µ ºÐº°, õ»çâÁ¶, ÁËÀDZâ¿ø, »ç´Ü, 
¸¶±Íµî)µéÀ»</title>
<meta name="generator" content="Namo WebEditor v3.0">
</head>
<body bgcolor="#064964" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
<div align="center"><table border="3" width="600" height="800" 
bgcolor="#fff9e9">
  <tr>
    <td><p><br> <font size="2" color="#077d80">º»¸ÞÀÏÀº ÁÖ´ÔÀÇ º¸Ç÷ÀÇ 
°ø·ÎÀÎ 
      ½ÊÀÚ°¡ÀÇ µµ¿¡ ´ëÇÑ [½Å¾ÓÁ¤º¸]ÀÔ´Ï´Ù.<br> ÀºÇý¸¦ ÇÔ²² °øÀ¯ÇÏ°íÀÚ 
      ÇÕ´Ï´Ù.¸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¿Ü¿¡´Â ±ÍÇÏ¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ´Â Á¤º¸°¡ ¾øÀ¸¸ç,<br> ¿øÄ¡ 
      ¾ÊÀ¸½Å´Ù¸é Á¤ÁßÈ÷ »ç°úµå¸³´Ï´Ù. ²À ¾Æ·¡¿¡</font><font size="3" 
color="red">¼ö½Å°ÅºÎ</font><font
       size="2" color="#077d80">¸¦ ÅëÇؼ­ °ÅºÎ¸¦ <br>
      ÇØÁֽøé È®½ÇÇÏ°Ô »èÁ¦ 󸮵˴ϴÙ. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.</font><br> </p>
      <p><a href="http://www.anothercomforter.net/õ±¹ºñ¹Ð.htm";><img 
src="http://www.anothercomforter.net/bohesa/banner/¿­¸°¹®´ë¹®32.gif";
       border="0"></a></p>
      <p align="center"><hr width="580" noshade color="#996666">
   <P></P>
      <p align="center"><font size="3" color="#077d80">¿À´Ã³¯ ±âµ¶±³ÀÇ 
      ¸ðµç ³­ ¹®Á¦(¿µ ºÐº°, õ»çâÁ¶, ÁËÀDZâ¿ø, <br> »ç´Ü, ¸¶±Íµî)µéÀ» 
      È®½ÇÈ÷ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºñ¹ÐÀÇ ¸»¾¸µéÀÌ <br> ½ÊÀÚ°¡ÀÇ µµ¾È¿¡¼­ 
¹àÇôÁý´Ï´Ù.</font></p>
      <p align="center"><font size="4" color="red">¿¹¼ö¸¦ ¾Æ´Â 
Áö½Ä(½ÊÀÚ°¡ÀÇ 
      µµ) ¾È¿¡¼­</font></p>
      <p align="center"><font size="3" color="red">1)Âü Çϳª´Ô°ú ¿©È£¿Í 
      Çϳª´ÔÀÌ ´Ù¸¥ °ÍÀ» ¾Æ½Ê´Ï±î?<br> 2)ù »ç¶÷ ¾Æ´ãÀÌ ¸¶±Í »ç´ÜÀÎ °ÍÀ» 
      ¾Æ½Ê´Ï±î?<br> 3)Áö±Ý±îÁö ¾Ë¾Æ ¿Â õ»çâÁ¶ÀÇ Ç㱸¼ºÀ» ¾Æ½Ê´Ï±î?<br> 
      4)Áö±Ý±îÁö ¾Ë¾Æ ¿Â ÁËÀDZâ¿øÀÇ Ç㱸¼ºÀ» ¾Æ½Ê´Ï±î?<br> 5)Áø¸®ÀÇ ¼º·É 
      º¸Çý»ç¸¦ ¹Ù·Î ¾Ë°í ¸¶À½¿¡ ¿µÁ¢ÇØ¾ß Çϳª´ÔÀÇ ¾Æµé<br> 6)º¸Ç÷ÀÇ 
°ø·ÎÀÎ 
      ½ÊÀÚ°¡ÀÇ µµ¸¦ ¾Æ½Ê´Ï±î?<br> 7)À²¹ýÀÇ ÀúÁÖ±Ç ÀÚ¸¦ 
¾Æ½Ê´Ï±î?</font></p>
      <p align="center"><font size="3" color="#077d80">õ±¹ÀÇ ºñ¹ÐÀ» ¾ËÁö 
      ¸øÇÏ¸é °áÄÚ Ãµ±¹ ¹é¼ºÀÌ µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.<br> ½ÊÀÚ°¡ÀÇ µµ´Â õ±¹ÀÇ 
      ºñ¹ÐÀÌ°í, õ±¹ÀÇ ¿­¸° ¹®À̸ç, <br> Çϳª´ÔÀÇ »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù.</font></p>
      <p align="center"><font size="3" color="#077d80">ÁÖ´Ô²²¼­ Á×À¸½Ã°í 
      ºÎÈ°ÇϽÉÀ¸·Î ¿­¾î ³õÀ¸½Å<br> ¿­¸° ¹®(¾çÀÇ ¹®)À¸·Î 
µé¾î°©½Ã´Ù.</font></p>
      <p align="center"><a 
href="http://www.anothercomforter.net/õ±¹ºñ¹Ð.htm";><img
       
   src="http://www.anothercomforter.net/bohesa/banner/cwb3.gif"; border="0" 
   ></a></p>
      <p align="center"><hr width="580" noshade color="#996666">
   <P></P>
      <p align="center"><a 
href="http://www.anothercomforter.net/cross2.html";><img
       
       
src="http://www.anothercomforter.net/bohesa/banner/¿­¸°¹®´ë¹®51.gif"; border="0" 
   ></a> </p>
      <p align="center"><font size="3" color="#077d80"><b>º¸ Çý »ç º¹ 
      À½ ¼± ±³ ȸ</b></font><font size="2" color="#077d80"><br> </font><a
       href="http://www.anothercomforter.net"; onfocus="this.blur()"><font
       
   size="2" 
   color="#077d80">http://www.anotherComforter.net</font></a><font
       
   size="2" color="#077d80"><br> </font><a href="http://www.parakletos.pe.kr";
       onfocus="this.blur()"><font size="2" 
color="#077d80">http://www.parakletos.pe.kr</font></a></p>
      <p align="center"><font size="3" color="#077d80">¸ÞÀÏ·Î ½ÅûÇϽøé 
      ¿µ»ýÀÇ ¸»¾¸ÀÌ 5Àϸ¶´Ù ¹è´ÞµË´Ï´Ù.</font><br><!-- form_begin -->
      <div align="center"><table border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="0"
       width="303">
        <tr>
          <td valign="top"><form target="fan_rreg" method="post" 
action="http://www.infomail.co.kr/cgi-bin/fan_rreg";>
<input type=hidden name="mode" value="reg"><input type=hidden name="author_id"
             value="19388"><font 
color="black"><!--author_id--></font></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="72"><p><img 
src="http://img.infomail.co.kr/no2002/publish/formtag/pub_gform2_left.gif";
              
      width="72" height="34" 
      border="0"></p></td>
          <td width="173" 
background="http://img.infomail.co.kr/no2002/publish/formtag/pub_gform2_bg.gif";><p><input
                
             name="email" 
     maxlength="30" size="24" style="BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 
1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; BORDER-BOTTOM: 1px dashed; HEIGHT: 13pt" 
      tabindex="1"></p></td>
          <td width="53"><p><input type="image" 
src="http://img.infomail.co.kr/no2002/publish/formtag/pub_gform2_read.gif";
              
      width="43" 
      height="34" border="0"></p></td>
          <td width="10"><p><img 
src="http://img.infomail.co.kr/no2002/publish/formtag/pub_gform2_right.gif";
              
      width="10" height="34" 
      border="0" 
   ></p></td>
        </tr>
      </table></div></FORM><!-- form_end -->
      
<p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
   <center><a 
href='http://itnsoft.com/~mailtouch/user/touch.cgi?cmd=refuse_view&usercode=dgehbkht-hjkkjp-Bbgei&group=89&name=&address@hidden'><img
 src='http://itnsoft.com/~mailtouch/user/mail-refuse.gif' 
border=0)></center></p> </td>
  </tr>
</table></div>
</body>
</html>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]