bug-libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Please confirm your message


From: SmartList
Subject: Please confirm your message
Date: Thu, 16 Jan 2003 08:49:12 -0500 (EST)

Your e-mail message with the subject of 
"=?GB2312?B?xPqyu8HLveK1xLjfv8a8vKOs1f24+NPD1d+0+MC0xPqyu9aqtcA=?="
is being held because your address was not recognized.

To release your message for delivery, please send an empty message
to the following address, or use your mailer's "Reply" feature.

  address@hidden

This confirmation verifies that your message is legitimate and not
junk-mail.

[ This notice was generated by TMDA/0.59 (http://tmda.net/),
 an automated junk-mail reduction system. ]

--- Enclosed is a copy of your message.

>From address@hidden Thu Jan 16 08:49:08 2003
Return-path: <address@hidden>
Received: from mail by monty-python.gnu.org with spam-scanned (Exim 4.10.13)
    id 18ZANx-00057R-00
    for address@hidden; Thu, 16 Jan 2003 08:48:47 -0500
Received: from [61.141.196.165] (helo=gnu.org)
    by monty-python.gnu.org with esmtp (Exim 4.10.13)
    id 18ZAMO-0004QH-00
    for address@hidden; Thu, 16 Jan 2003 08:47:09 -0500
From: address@hidden
Subject: =?GB2312?B?xPqyu8HLveK1xLjfv8a8vKOs1f24+NPD1d+0+MC0xPqyu9aqtcA=?=
To: address@hidden
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Reply-To: address@hidden
Date: Thu, 16 Jan 2003 21:46:03 +0800
X-Priority: 4
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
Message-Id: <address@hidden>
X-Spam-Status: Yes, hits=8.2 required=5.0
    tests=CTYPE_JUST_HTML,HTML_70_90,NO_REAL_NAME,RCVD_IN_RFCI,
       SPAM_PHRASE_00_01,SUBJ_FULL_OF_8BITS,USER_AGENT_OE
    version=2.41
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Level: ********
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.41 (1.115.2.8-2002-09-05-exp)
X-Spam-Report:  8.20 hits, 5 required;
 * -0.3 -- From: does not include a real name
 * -0.3 -- X-Mailer header indicates a non-spam MUA (Outlook Express)
 * 0.9 -- BODY: Message is 70-90% HTML tags
 * 0.6 -- BODY: Spam phrases score is 00 to 01 (low)
 * 4.3 -- Subject is full of 8-bit characters
 * 2.3 -- RBL: Received via a relay in ipwhois.rfc-ignorant.org
      [RBL check: found 165.196.141.61.ipwhois.rfc-ignorant.org., type: 
127.0.0.6]
 * 0.7 -- HTML-only mail, with no text version

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=gb2312" http-equiv=Content-Type>
<META content="MSHTML 5.00.2920.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<P>&nbsp;<SPAN 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå"><SPAN 
style="mso-spacerun: 
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>¹¤ÓûÉÆÆäÊ£¬±ØÏÈÀûÆäÆ÷<SPAN
 
lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå"><SPAN 
style="mso-spacerun: 
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
</SPAN>&shy;&shy;¡ª¡ªÄú²»Á˽âµÄ¸ß¿Æ¼¼£¬Õý¸øÄúµÄ¾ºÕù¶ÔÊÖ´øÀ´Äú²»ÖªµÀµÄ¸ßЧÒæ<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&gt;<SPAN 
style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>ÄúÈç¹ûÔÊÐí£¬ÎÒÃÇÏë¾Í½üÈ¡Ë®½â¿Ê£¬&nbsp;½»Á÷ÎÒÃǶÔÏÖ´úµç×ÓÉÌÎñµÄÀíÄî¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;<SPAN 
style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>µç×ÓÉÌÎñÊÇʱ´ú³±Á÷£¬µ«ÈçºÎ×î¸ßЧÀûÓû¥ÁªÍø£¬×¥½ôÖйú¸Õ¼ÓÈëWTOµÄ»Æ½ðʱÆÚ£¬¸ÏÔÚ¾ºÕù¶ÔÊÖ֮ǰ£¬½«ÄúµÄ²úÆ·±é²¼¹úÄÚÍ⣬ÊÇÒ»´óÄÑÌâ¡£ÎÒÃǵġ¶ÉÌÖÇÍøÂçÓªÏúÈí¼þ¡·Ìá³öÁËÆóÒµµç×ÓÉÌÎñÓªÏúµÄÒ»ÌõÁú½â¾ö·½°¸¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&gt;<SPAN 
style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>Èç¹ûÄÜÔÚһǧÈý°Ù¶à¼Ò¹úÄÚÍâ´óÐ͵ç×ÓÉÌÎñ½»Ò׳¡Í¬²½·¢²¼ÄúµÄ¹«Ë¾½éÉÜ¡¢²úÆ·ÐÅÏ¢&nbsp;(ÍêÈ«×Ô¶¯·¢²¼)¡£ÔÚ»¥ÁªÍøÿһ¸ö½ÇÂäËÑË÷Äú²úÆ·µÄÇó¹º(¿Í»§)¡¢¹©Ó¦(¶ÔÊÖ)ÐÅÏ¢¡£Äú¾Í¿ÉÒÔÔ˳ïàøá¢Ö®ÖУ¬¶ø¾öʤǧÀïÖ®Íâ¡£Èç¹ûÄܸøÄúµÄÿһ¸öDZÔÚ¿Í»§·¢Ò»·âe-mail,¶øÇÒ±£Ö¤Ã¿Ò»·âÐŶ¼±»ÈÏÕæÔĶÁ,ÎÒÃÇÏàÐÅÕâ¶ÔÒ»¸öÆóÒµµÄÏúÊÛÊÇÒ»ÖÖ²»¿É¿¹¾ÜµÄÓջ󣡣¡<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ÎÒÃǵÄÓʼþϵͳËùËѼ¯µ½µÄÓʼþµØÖ·£¬Ã¿Ò»¸ö¶¼Óë¶Ô·½¹«Ë¾Ãû³Æ¡¢¹«Ë¾µØÖ·¡¢µç»°¡¢´«Õæ¡¢ÁªÏµÈËÒ»Ò»¶ÔÓ¦¡£¾­¹ýɸѡ£¬ÓеķÅʸ£¬·¢ÆðÀ´¾Í¾ö²»»á²úÉúÀ¬»øÓʼþ¡£²»»á½µµÍÄúµÄÉÌÓþ£¬Õâ²ÅÊÇ×îÖØÒªµÄ£¡£¡£¡<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ÕâÒ»Çн»¸øÎÒÃǵġ¶ÉÌÖÇÍøÂçÓªÏúÈí¼þ¡·À´Íê³É¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ÉÌÖÇÍøÂçÓªÏúÈí¼þÊÇÐÂÒ»´úÍøÂçÓªÏúÀûÆ÷¡£ËûÄܼ«´ó³Ì¶ÈµÄÌá¸ßÆóÒµÓªÏúÁ¦¶È£¬Ìá¸ßÏúÊ۶<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&gt;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt; 
1¡¢ÉÌÖǽ»Ò׳¡½»Ò×ÐÅÏ¢ËÑË÷(ÒýÇæ)£ºÄÜÔÚ2000¶à¼Ò¹úÄÚÍâ½»Ò׳¡¡¢ÐÐÒµÍøÕ¾°´ÕÕÄúÌṩµÄ¹Ø¼ü×ÖËÑË÷²úÆ·ÐÅÏ¢¡£&nbsp;×Ô¶¯°´Âò·½¡¢Âô·½¡¢ºÏ×÷´úÀí·ÖÀ࣬°´ÈÎÎñ±£´æÍøÒ³¿ìÕÕ£¬Ö§³ÖÀúÊ·²éѯ£¬×Ô¶¯µÇ½ËÑË÷¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&gt;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt; 
2¡¢ÉÌÖǽ»Ò׳¡ÐÅÏ¢·¢²¼£ºÄܽ«ÄúµÄÆóÒµ×Ô¶¯×¢²áµ½1300¶à¼Ò¹úÄÚÍâ½»Ò׳¡¡¢ÐÐÒµÍøÕ¾¡£Äܽ«ÄúµÄ²úÆ·ÐÅϢͬ²½·¢²¼µ½1000¶à¼Ò¹úÄÚÍâ½»Ò׳¡¡¢ÐÐÒµÍøÕ¾¡£(ÿÌì·¢²¼Ò»´Î£¬Ö»ÐèµãÒ»ÏÂÊó±ê)&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&gt;&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt;&nbsp;3¡¢ÉÌÖÇÓʼþËѼ¯×¨¼Ò£ºËûÄÜÒÔÓû§Éí·ÝµÇ½µ½½»Ò׳¡£¬½«×¢²áÓû§Ò»Íø´ò¾¡£¬<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt;ÄÜÏò½»Ò׳¡¡¢ËÑË÷ÒýÇæÌá½»Óû§²éѯ£¬±éÀú½á¹ûÒ³¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt;ÊÇΨһÄÜÈ«ÃæÖÇÄÜ»¯¡¢×Ô¶¯»¯ËÑË÷Óû§ÐÕÃû¡¢¹«Ë¾È«³ÆµÄÓʼþËѼ¯Æ÷£¬ÅäºÏÉÌÖÇÓʼþȺ·¢¡£Äܽ«Óû§Ãû¡¢¹«Ë¾È«³ÆÏâǶÔÚÐżþ±êÌâ¡¢ÕýÎĵÄÈκεط½£¬&nbsp;È«ÖÇÄÜÏòµ¼°ïÖú½¨Á¢¸´ÔÓÈÎÎñ£¬Ð¯´ø·á¸»¡¢Ç¿´óµÄÓʼþ¹¤¾ß£¬ÍêÃÀµÄʾÀýÈÎÎñ¿ÉËÑË÷һǧÍòЯ´øÓû§ÐÕÃû¡¢&nbsp;¹«Ë¾È«³ÆµÄ×îÐÂÓÐЧÓʼþµØÖ·(¿ÉÄÜËæʱ¸üÐÂ)¡£ÄÚÖöþÊ®¸ö¶¥¼¶ËÑË÷ÒýÇæ¡¢½üһǧ¸ö½»Ò׳¡£¬È«Ä£°åÅäÖã¬Éµ¹Ï»¯²Ù×÷¡¢ºÚ¿Íʽ¹¦ÄÜ¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&gt;&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt; 
4¡¢ÉÌÖÇÓʼþȺ·¢¡¢½ÓÊÕ£º&nbsp;ÅäºÏÉÌÖÇÓʼþËѼ¯×¨¼Ò£¬100·¢ËÍÓÐЧÓʼþµØÖ·£¬×î¸ß100ÌõÏß³ÌÔËÐУ¬Ã¿·ÖÖÓ·¢ËÍ1000·â¡£¶àÖØʧ°ÜÖØÊÔ»úÖÆ¡£¾ßÓÐÇ¿´óµÄ½ÓÊÕÓʼþÄÚÈݹýÂËÆ÷£¬ÍêÈ«¶Å¾øÀ¬»øÓʼþÓÈÆäÊDz¡¶¾µÄÇÖÈÅ¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
ÁíÍ⣬ÉÌÖÇÈí¼þÅäÖÃÊéÇ©¡¢´òÓ¡¡¢ÔÚÏß½»Á÷¡¢×Ô¶¨ÒåÍøÕ¾¡¢Óʼþ±à¼­ºÍ¹ÜÀíµÈ¹¦ÄÜ¡£<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1¡¢ÄÚ½¨smtp·þÎñÆ÷<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2¡¢ÄÚ½¨dnsÓòÃû½âÎö<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3¡¢Íⲿsmtp´úÀí·þÎñÆ÷<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4¡¢ÍⲿdnsÓòÃû½âÎö·þÎñÆ÷<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: 
ËÎÌå">&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5¡¢Ö±½Ó&nbsp;web&nbsp;·¢ËÍ¡£&nbsp;.......&nbsp;Ö±µ½ÓÐЧÓʼþ³É¹¦·¢ËÍ¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt;&nbsp;¶ÀÌØÖ®´¦£º<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;×Ô¶¯½«¹«Ë¾Ãû³Æ¡¢ÊÕÐÅÈËÐÕÃûÌæ»»ÔÚÐżþµÄÈκÎÖ¸¶¨µØ·½¡£¿ÉÌáÇ°Ö¸¶¨ÌìÊý·¢ÐÅ¡£µ±È»Ò²¿ÉÄäÃû·¢ÐÅ£¬µ«ÎÒÃDz»Ìᳫ£¡ÄÜ·¢ËͶàÖÖÐÅ
 
¼þ£¬ÄÜ·¢ËͶàÖÖÓʼþµØÖ·°ü£¬ÄÜ·¢ËÍÖ±½Ó´ÓÊý¾Ý¿âÖе¼³öµÄÓʼþÊý¾Ý£¬Êý¾ÝÄ£°å×Ô¶¯Ìæ»»¡£&nbsp;µã»÷ÂÊ90ÒÔÉÏ(³¬¹ýµçÊÓ¡¢±¨¿¯¹ã¸æ£¬ÇÒÕë¶ÔÐÔ¸ß)£¬»ØÐÅÂÊÒ²·Ç³£¸ß£¡£¡£¡ÍêÈ«²»Í¬ÓÚÒÔÍùµÄÓʼþϵͳ¡£<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&gt;&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=left class=MsoNormal 
style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: -18pt; mso-char-indent-count: -2.0; 
mso-char-indent-size: 9.0pt; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 
91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 
549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: ËÎÌå; FONT-SIZE: 9pt; mso-font-kerning: 0pt; 
mso-bidi-font-family: ËÎÌå">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&gt;&nbsp;Á˽âÏêϸϸ½Ú»ò¹ºÂò²úÆ·Çëµç»°×Éѯ¡£0755-&nbsp;26530013&nbsp;&nbsp;ÁªÏµÈË£º<SPAN
 
style="mso-spacerun: 
yes">&nbsp;ÁúС½ã&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN
 
style="mso-spacerun: 
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
</SPAN>&gt;<o:p></o:p></SPAN></P></BODY></HTML>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]