bug-lilypond
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

2.11.24 regression: last page sometimes missing


From: Arvid Grøtting
Subject: 2.11.24 regression: last page sometimes missing
Date: Sun, 20 May 2007 05:45:08 +0000 (UTC)
User-agent: Loom/3.14 (http://gmane.org/)

> I'm not top-posting.

I don't have a minimal example for this yet, but I've seen a
regression with 2.11.24-2 (over 2.11.23-1) on MacOS X 10.3.9 PPC:

A score that should take only three pages (or that did so with
2.11.23) with 9 systems, gets 7 widely- spaced systems over three
pages, with the final 9 bars of music missing!

With "system-count = #9", the music fits on 3 pages (and has no
vertical stretching). With the exact same line breaks added
manually, the same 9 systems take up 4 pages.

This is (of course) with ragged-last-bottom = ##f. It's also a
choir piece on two staves, with four stanzas of lyrics.

I'll try cooking up a minimal example. The following example is
definitely not minimal (indeed it probably includes unused code,
as I had to include my include files inline), but shows the
regressing behaviour (at least here):

-- Arvid

cut here: --------->8
\version "2.11.23"

ismn = #"M-66118-027-2"

\header {
  title = "Brudefærden i Hardanger"
  composer = "H. Kjerulf"
  poet = "A. Munch"
  %meter = "Andante"
  %dedication = ""
  %copyright = ""
  %tagline = ""
}

%% Defaults for DnS
%% First, set ismn = #"M-66118-XXX-C"

%% Also, do #(set-global-staff-size NN) afterwards if NN != 18.

#(set-global-staff-size 18)%#(load "../include/merge-rests.scm")

mmOneVoice = { \override MultiMeasureRest #'staff-position = 2 }

% doesn't work:
% mmRestVoice = { \revert MultiMeasureRest #'staff-position }

% replace these with music functions that care if we have a voice or not,
% e.g. by examining Rest 'direction:
mmVoiceOne = { \override MultiMeasureRest #'staff-position = #4 }
mmVoiceTwo = { \override MultiMeasureRest #'staff-position = #-4 }

% \layout {
%  \context {
%   \Staff
%   \override RestCollision #'positioning-done = #merge-rests-on-positioning
%  }
% }%% #(use-modules (srfi srfi-19))
%% thisyear = #(number->string (date-year (current-date)))
forlagsinfo = #(ly:export 
        (format
         "Den norske Studentersangforening, Oslo, ~a ~a ~a"
         (strftime "%Y" (localtime (current-time)))
         (ly:wide-char->utf-8 #x2014)
         "www.studentersangforeningen.no"))

% \include "../include/ean-barcode.ly"

printismn = \markup\sans{"ISMN " \ismn} %% no bar code
% printismn = \markup{\bottom-ismn-barcode #ismn} %% virker ikke


dnscopyright = \markup {
 \with-url #"http://www.studentersangforeningen.no/";
 \fill-line {
  \smaller \forlagsinfo
  \smaller \printismn
 }
}

dnslogo = \markup{\epsfile #0 #10 #"../include/dns-logo.eps"}

\header {
 copyright = \dnscopyright
}


\paper {
 %% tagline = \markup\fill-line{\smaller \smaller \tagline 
    %%          \smaller \printismn}
 tagline = \markup \smaller {
    #(ly:export
     (format
      "Satt med LilyPond ~a (www.lilypond.org) av Arvid Grøtting ~a"
      (lilypond-version)
      (strftime "%Y%m%d" (localtime (current-time)))))
   }
}

\paper {
 left-margin = 2\cm
 line-width = 17\cm
 top-margin = 1\cm
 bottom-margin = 1\cm
 ragged-last-bottom = ##f
 between-system-padding = 1\mm
 %%first-page-number = 2
 print-page-number = ##f
}

songVoice = {
 \dynamicUp
 \phrasingSlurUp
 \slurUp
 \override TextScript #'direction = #1
}

songVoiceOne = {
 \songVoice
 \override RepeatTie #'direction = #1
 \voiceOne
}

songVoiceTwo = {
 \dynamicDown
 \phrasingSlurDown
 \override TextScript #'direction = #-1
 \override RepeatTie #'direction = #-1
 \voiceTwo
}

ffz = #(make-dynamic-script "ffz") 
ffp = #(make-dynamic-script "ffp") 

dFermataMarkup = \markup { \musicglyph #"scripts.dfermata" } 

baksidetekst = \markup { "" }


\paper {
 % system-count = #9
}

brk = { \break }
% brk = { \mark "/" }
pagebrk = { \pageBreak }
%pagebrk = { \mark "//" }

br = { \break }

br = {}
brk = {}
pagebrk = {}

% fz = \markup{\dynamic{"fz"}}

global = {
  \key a \major
  \time 3/8
}

tempi = {
 \override TextScript #'padding = #2
 s8-\markup{\large{Andante}} s4.*24
 \newSpacingSection
 s2.-\markup{\large{Allegro}} s2.*5
 \newSpacingSection
 s16-\markup{\large{Andantino con moto}} s8. s2 s2.*8
 s4. s4. \noBreak s2. s4.
 s4.
}

markups = {
  s8\mf s8 s8.-> s16 s4.*3
  s8\< s8 s8\! s4. s4\> s8\! s4 s8\mf s8 s8.-> s16
  s4.*3 s8\< s8 s8\! s4.
  
  s4. s8\> s8\! s16-\fermata s16\f s4.*3
  s4 s8\mf s4.*2 s8.\< s16 s8\! s4\fermata s8\mf
  s2.*2 s4. s4\fermata s8\f s2.*2 s4. s4.\fermata
  s2.*3

  s8 s s s16\< s16 s8 s8\p s2.*2
  s2.*2 s4. s4 s8->\f
  s4.->-\markup{\italic{stringendo e decresc.}} s4. |
  s s s s-" "-" "-\markup{\italic{ritenuto}} s2. 
  s4. s8\fermata s8 s8 s4. s4.-\< |
  s4\> s8\! s4.\fermata
}


tiMusic =  \relative c' {
 \phrasingSlurUp
 \partial 8
 \once \override TextScript #'X-offset = #-4 % for første tempomarkering
 cis8 % *1/2 \grace cis16 s16
 | e8 e8. d16 | d16[ cis] cis8 a | b8.[ a16] b8 | cis4 a8 |\brk
 a b cis |\br d e fis | e4( a8) | e4 cis8 | e e8. d16 |\brk
 d16[ cis] cis8 a | b8.[ a16] b8 |\br cis4 b8 | a cis dis |
 e4 gis16[ fis] |\brk\pagebrk
 
 dis4. | e4~ e16 e | e8 e a | gis4 fis8 |\br fis8. gis16 fis8 |\brk
 e4 e8 | d8. e16 d8 | cis4 cis8 | cis8. cis16 fis8 |
 eis4 cis8 |\br \bar "||" \time 6/8 \brk
 gis2.( | gis8) a b a gis fis | gis4. cis,4 e'8 | b2.( | 
 b8) cis d cis[ b] a | b4. e,4. |\brk\br
 r16 cis'\f\( a'4\)-\fz r16 b,\( gis'4\)-\fz |
 d8\p e d cis16 b cis d e8 |
 r16 cis\f\( a'4-\fz\) r16 e\( gis4-\fz\) |\brk\pagebrk\br

 d8\p fis-> e cis16 d e8 e | b8. cis16 d8 cis b a | e'4. e4 e8\mf |\br\brk
 b16[\< a] b[ cis] d8\> cis16[ d cis b]\! a8 | e'4.~ e~ | e e4 a8\( |\br\brk
 gis4. fis | e e | e e | e e |
 e~ e8\) r \hideNotes e8\( \unHideNotes | e4.\) e\( | e ~ e\)
}

tiiMusic =  \relative c' {
 \phrasingSlurDown
 \partial 8
 \repeat volta 4 {
 a8 % *1/2 \grace {\stemDown a16} s16 
 | b8 b8. a16 | a8 a e | gis8.[ fis16] gis8 | a4 a8 |
 a a a | a cis d | cis4. | cis4 a16[ gis] | fis8 fis8. gis16 |
 gis[ a] a8 a | a[ gis16 fis] gis8 | a4 gis8 | a a b | b4 a8 |
 
 fis4. | gis4( gis16) d' | d8 d d | d4 d8 | d d d |
 cis4 cis8 | b b b | b4 b8 | a8. cis16 bis8 | cis4 cis8 |
 gis2.( | gis8) a b a gis fis | gis4. cis,4 e'8 | b2.( |
 b8) cis d cis[ b] a | gis4. e4. |\brk
 r16 e\( cis'4\) r16 e,\( b'4\) | b8 cis b a16 gis a b cis8 |
 r16 a\( cis4\) r16 b\( e4\) |
 
 b8 d cis a16 b cis8 cis | gis8. a16 b8 a e cis | e4. e4 e8 |\brk
 gis16[ fis] gis[ a] b8 a16[ b a e] cis8 | e4.~ e~ | e e4 e8\( |\brk
 e'4. \melisma e | e d | cis b | a \melismaEnd cis | 
 }
 \alternative { { b~ b8\) r } 
  { \hideNotes b8\( \unHideNotes \bar "" b4.\) b4.\( |
  cis4.~ cis\) \bar "|."} }
}

tiiWords =\lyricmode {
 \set stanza = "1. "
 Der aan -- der en tin -- dren -- de Som -- mer -- luft
 varmt o -- ver Har -- dan -- ger -- fjords Van -- de,
 hvor højt op mod Him -- len i blaa -- lig Duft
 de mæg -- ti -- ge Fjel -- de stan -- de.
 Det skin -- ner fra Bræ, det grøn -- nes fra Li, 
 sit Hel -- lig -- dags -- skrud staar Eg -- nen klædt i;
 ti, se! o -- ver grøn -- kla -- re Bøl -- ge
 hjem gli -- der et Bru -- de -- føl -- ge.

 Aa -- haa! Aa -- hej! La la la la la la la la!
 Aa -- haa! Aa -- hej! La la la la la la!

 Ti, se! o -- ver grøn -- kla -- re Bøl -- ge
 hjem gli -- der et Bru -- de -- føl -- ge.

 Aa -- haa! __ Aa -- haa! 
 _ haa! Aa -- haa! __

}

igm = \lyricmode { \set ignoreMelismata = ##t }
uigm = \lyricmode { \set ignoreMelismata = ##f }

tiiverseii = \lyricmode {
 \set stanza = "2. "
 \igm
 Som~en Old -- ti -- dens Kon -- ge -- dat -- ter dej -- lig og prud,
 med Guld -- kro -- ne paa og \uigm Skar -- la -- gen,
 i Stav -- nen hun sid -- der \igm den præg -- ti -- ge Brud,
 saa fa -- ger som Fjor -- den og \uigm Da -- gen.
 Lyk -- sa -- lig den Brud -- gom svin -- ger sin Hat,
 nu fø -- rer han hjem sin dy -- re -- ste Skat,
 og ser i de Øj -- _ ne mil -- de
 sit Liv som et Bryl -- lups -- gil -- de.
 \repeat unfold 22 \skip8
 Han ser i de Øj -- _ ne mil -- de
 sit Liv som et Bryl -- lups -- gil -- de.
}

tiiverseiii = \lyricmode {
 \set stanza = "3. "
 Alt ris -- ler det lok -- ken -- de To -- ne -- fald
 af Gan -- ger og Slaat o -- ver Vo -- ven;
 fra Fjeld og til Fjeld rul -- ler Bøs -- sens Knald,
 og Glæ -- des -- raab \igm sva -- re fra \uigm Sko -- ven.
 Med Bru -- dens smaa Ter -- ner dri -- ves der Skjemt
 og Kjø -- _ ge -- me -- stren har ik -- ke glemt
 at fyl -- de u -- stand -- se -- lig Kru -- set
 til Æ -- re for Bru -- de -- hu -- set.
 \repeat unfold 22 \skip8
 Han fyl -- der u -- stand -- se -- lig Kru -- set
 til Æ -- re for Bru -- de -- hu -- set.
}

tiiverseiv = \lyricmode {
 \set stanza = "4. "
 Saa dra -- ge de frem -- ad 
 \set ignoreMelismata = ##t
 med ly -- ste -- ligt Spil
 \unset ignoreMelismata 
 hen -- o -- ver den blin -- ken -- de Fla -- de,
 og Baad ef -- ter Baad sig slut -- ter der -- til
 med Bryl -- \skip 8 lups -- gjæ -- ster_saa gla -- de.
 Det blaa -- ner fra Kløft, det skin -- ner fra Bræ,
 det duf -- ter fra blom -- stren -- de A -- bild -- træ.
 Ær -- vær -- dig staar Kir -- ken paa Tan -- gen
 og sig -- ner med Klok -- ke -- klan -- gen.
 \skip8 \skip4 \skip8 \skip4 \skip8 \skip8 \skip8 
 \skip8 \skip16 \skip16 \skip16
 \skip8 \skip4 \skip8 \skip4 \skip8 \skip8 \skip8
 \skip8 \skip16 \skip16 \skip16
 Ær -- vær -- dig staar Kir -- ken paa Tan -- gen
 og sig -- ner med Klok -- ke -- klan -- gen.
}

biMusic = \relative c {
 \phrasingSlurUp
 e8 % *1/2 \grace e16 s16
 | gis8 gis8. fis16 | fis[ e] e8 e | e4 e8 | e4 a8 |
 a a a | a a a | a4( e8) | a4 e8 | d d8. e16 |
 e8 e e | e4 e8 | e4 e8 | a a a | gis4 cis8 |
 
 b4. | b4( b16) b | b8 b b | b4 b8 | b b b |
 cis[ b] a | a gis fis | eis[ fis] gis | a8. gis16 gis8 | gis4 cis8 |
 gis2.( | gis8) a b a gis fis | gis4. cis,4 cis'8 |
   gis2.~ | gis8 a b a[ e] cis | e4. e4. |
 e4 e8 e4 e8 | e4 e8 e4 e8 | e4 e8 e4 e8 |

 e4 e8 e4 e8 | e4. e4 e8 | b'8. cis16 d8 cis b a |
 e4. e4 e8 | b'16[ a] b[ cis] d8 cis16[ d cis b] a8 | gis4. b4 cis8\( |
 b4. a | gis fis | e d | cis a' | 
  gis4.~ gis8\) r 
  \hideNotes a8\( \unHideNotes a4.\) gis\( | a~ a\) 
}

biiMusic = \relative c {
 \phrasingSlurDown
 \partial 8
 a8 % *1/2 \grace {\stemDown a16} s16
 | a8 a8. a16 | a8 a cis | e4 e8 | a,4 a'8 |
 a gis g | fis e d | a4. | a4 a8 | a a8. a16 |
 a8 a cis | e4 e8 | a,4 e'8 | fis fis fis | gis[ gis,] a |
 
 b4. | e4~ e16 gis | gis8 gis fis | e4 gis,8 | gis gis gis |
 a4 a8 | b b b | cis[ dis] eis! | fis8. e!16 d!8 | cis4 cis'8 |
 gis2.( | gis8) a b a gis fis | gis4. cis,4 cis'8 | gis2.~ |
   gis8 a b a[ e] cis | e4. e4. |
 a,4 a8 a4 a8 | a4 a8 a4 a8 | a4 a8 a4 a8 |

 a4 a8 a4 a8 | e'4. e4 e8 | gis8. a16 b8 a e cis |
 e4. e4 e8 | gis16[ fis] gis[ a] b8 a16[ b a gis] fis8 | e4. e4 e8\( |
 e4. e | e e | e e | e e |
   <e e,>~ <e e,>8\) r \hideNotes e\( \unHideNotes e4.\) e\( | a,~ a\)
}

biiWords = \lyricmode {
 \repeat unfold 74 { \skip 8 }
 Dum dum dum dum
 dum dum dum dum
 dum dum dum dum
 dum dum dum dum
 dum. dum!
 % herfra mangler noe tempo
 Ti, | se!. o -- ver grøn -- kla -- re Bøl. -- ge
 hjem gli -- der et Bru -- de -- føl. -- ge. \skip 8
% \skip 4.*7
% Aa4. -- haa!2 \skip8
% haa4. Aa -- haa!2.
}

biiverseii = \lyricmode {
 \repeat unfold 92 { \skip 8 }
 Han ser i de Øj -- _ ne mil -- de
 sit Liv som et Bryl -- lups -- gil -- de.
}

biiverseiii = \lyricmode {
 \repeat unfold 92 { \skip 8 }
 Han fyl -- der u -- stand -- se -- lig Kru -- set
 til Æ -- re for Bru -- de -- hu -- set.
}

biiverseiv = \lyricmode {
 \repeat unfold 92 { \skip 8 }
 Ær -- vær. -- dig staar Kir -- ken paa Tan. -- gen
 og sig -- ner med Klok -- ke -- klan. -- gen.
}


\score { 
 \context Score \with {
  \override DynamicText #'self-alignment-X = #1
  \override DynamicText #'X-offset =
  #(lambda (grob)
   (- (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self grob)
    0.25))
  %% Uncomment for final processing:
  % \override Score.PaperColumn #'keep-inside-line = ##t
 } <<
  \override Score.BarNumber  #'padding = #3
  \set Score.autoBeaming = ##f
  \override Score.VerticalAxisGroup #'remove-first = ##t   
  \context ChoirStaff <<
   \new Staff = "tenors" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
   } <<
    \clef "treble_8"
    \set Staff.instrumentName = 
     \markup{\vcenter "Tenor "
         \column {\hcenter "I" \hcenter "II"}}
    %% \set Staff.shortInstrumentName = \markup{\vcenter "T"
        %%            \column {\hcenter "I" \hcenter "II"}}
    \context Voice = "tenori" { \songVoiceOne
                  << \tempi \markups \global \tiMusic >> }
    \context Voice = "tenorii" { \songVoiceTwo \tiiMusic }
   >>
   \new Staff = "basses" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
   } <<
    \clef bass
    \set Staff.instrumentName = 
     \markup{\vcenter "Bass "
         \column {\hcenter "I" \hcenter "II"}}
    %% \set Staff.shortInstrumentName = \markup{\vcenter "B"
    %            \column {\hcenter "I" \hcenter "II"}}
    \context Voice = "bassi" { \songVoiceOne << \global \biMusic >> }
    \context Voice = "bassii" { \songVoiceTwo \dynamicDown
                  << \markups \global \biiMusic >> }
   >>

   \new Lyrics = "tiilyrs1" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext=tenors
   } \lyricsto tenorii \tiiWords
   \new Lyrics = "tiilyrs2" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext="tiilyrs1"
   } \lyricsto tenori \tiiverseii
   \new Lyrics = "tiilyrs3" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext="tiilyrs2"
   } \lyricsto tenori \tiiverseiii
   \new Lyrics = "tiilyrs4" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext="tiilyrs3"
   } \lyricsto tenorii \tiiverseiv
   \new Lyrics = "biilyrs1" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext=basses
   } \lyricsto bassii \biiWords  
   \new Lyrics = "biilyrs2" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext="biilyrs1"
   } \lyricsto bassii \biiverseii 
   \new Lyrics = "biilyrs3" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext="biilyrs2"
   } \lyricsto bassii \biiverseiii 
   \new Lyrics = "biilyrs4" \with {
    \override VerticalAxisGroup #'keep-fixed-while-stretching = ##f
    alignBelowContext="biilyrs3"
   } \lyricsto bassii \biiverseiv 
  >>
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \override DynamicTextSpanner #'dash-period = #-1.0
  }
  \context {
   \Score
   \remove Metronome_mark_engraver
  }
  %\context {
  % \Lyrics 
  % \override LyricSpace #'minimum-distance = #.8 
  %}
  % \context { \RemoveEmptyStaffContext }
%   \context {
%    \Staff
%    \override RestCollision
%     #'positioning-done = #merge-rests-on-positioning
%   }
 }
 \midi {
  \context {
   \Voice
   \remove "Dynamic_performer"
   % \remove "Span_dynamic_performer"
  }
 }

}


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]