bug-make
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�ǯu���X�X��


From: n3q2v_o1by
Subject: ǯuXX
Date: Wed, 10 Jul 2002 16:26:36 -0400

¶Ç¯u¸¹½X¥X°â


address@hidden

¬O§Ú±q¦U­Ó¦P·~¤½·|¡B¹q¸Üï¡B¶À­¶¡B¼x«H©Ò¡B

ºô»Úºô¸ô¡A¥úºÐ¤ù...µ¥µ¥¡A

address@hidden@µ§¥´¤J¦¬¶°¤U¨Óªº¡A¶O¤F«Ü¤jªº¥\¤Ò¡C

¥úªá¿ú¶R¼x«H©Ò¥Xªºªº¥U¤l¡A´Nªá¤F¤£¤Ö¿ú¡A

address@hidden

¨Ã¸g¹L¹ê»Úµo°e´ú¸Õ¡A¦A­ç°£±¼µL®Äªº¸¹½X¡A

address@hidden

®Ú¾Ú¸gÅç¡A´X¥G©Ò¦³02_¶}ÀYªº¶Ç¯u¡A

³£¤w¦¬¶°¦b³o¸Ì¤F¡A±q¨ä¥L¨Ó·½¡A¤]¤£¤Ó®e©ö¦A§ä¨ì·sªº¡C

address@hidden


¾H¤p©j
tel: 02-27492314
From address@hidden Wed Jul 10 20:01:39 2002
Received: from delysid.gnu.org ([158.121.106.20])
    by fencepost.gnu.org with esmtp (Exim 3.35 #1 (Debian))
    id 17SROt-0002J3-00; Wed, 10 Jul 2002 20:01:39 -0400
Received: from [211.218.65.48] (helo=lycos.co.kr)
    by delysid.gnu.org with smtp (Exim 3.34 #2)
    id 17SR1J-00045T-00
    for <address@hidden>; Wed, 10 Jul 2002 19:37:18 -0400
Reply-To: address@hidden
From: Áø¼º±Ù <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: (±¤°í)º£½ºÆ®Ä«µå Àü±¹ÁöÁ¡ ¸ðÁý
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987"
Date: Thu, 11 Jul 2002 08:36:54 +0900
Message-Id: <address@hidden>
Sender: address@hidden
Errors-To: address@hidden
X-BeenThere: address@hidden
X-Mailman-Version: 2.0.11
Precedence: bulk
List-Help: <mailto:address@hidden>
List-Post: <mailto:address@hidden>
List-Subscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-make>,
    <mailto:address@hidden>
List-Id: Bug reports for the GNU implementation of make <bug-make.gnu.org>
List-Unsubscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-make>,
    <mailto:address@hidden>
List-Archive: <http://mail.gnu.org/pipermail/bug-make/>

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=euc-kr">
<title> ±ÍÇÏÀÇ Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»°Ô µÇ¾î Á¤¸» Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.. Á¤ÅëºÎ ±Ç°í»çÇ׿¡ 
ÀÇ°Å Á¦¸ñ¿¡ (±¤°í)¶ó°í Ç¥±âÇÑ ¸ÞÀÏÀ̸ç E-MailÁÖ¼Ò ¿Ü¿¡ ¾î¶°ÇÑ Á¤º¸µµ °®°í ÀÖÁö 
¾Ê½À´Ï´Ù.. ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é [¼ö½Å°ÅºÎ]¸¦ ´­·¯ÁÖ½Ã¸é ´Ù½Ã´Â ¸ÞÀÏÀ»</title>
<meta name="GENERATOR" content="Namo WebEditor v5.0">
<meta name="description" content="½ºÅ¸ÀÏÀÌ ÀüÇô Àû¿ëµÇÁö ¾ÊÀº »õ ¹®¼­ ¾ç½ÄÀ» 
¸¸µì´Ï´Ù.">
</head>
<body>
<p>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">±ÍÇÏÀÇ Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» 
º¸³»°Ô µÈ Á¡ Á¤ÁßÈ÷ »ç°úµå¸³´Ï´Ù.. Á¤ÅëºÎ ±Ç°í»çÇ׿¡ ÀÇ°Å Á¦¸ñ¿¡ 
<B>(±¤°í)</B>¶ó°í Ç¥±âÇÑ ¸ÞÀÏÀ̸ç E-MailÁÖ¼Ò ¿Ü¿¡ ¾î¶°ÇÑ Á¤º¸µµ °®°í 
ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.. &nbsp;¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é [<A 
href="mailto:address@hidden";>¼ö½Å°ÅºÎ</A>]¸¦ 
´­·¯ÁÖ½Ã¸é ´Ù½Ã´Â ¸ÞÀÏÀ» º¸³»Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù..</SPAN></p>
<HR style="LINE-HEIGHT: 4mm" align=left width="95%" color=#666666 noShade 
SIZE=3>
<P align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;¡Ü¡Ü<FONT face="Arial 
Black" color=blue size=5><B><SPAN 
style="BACKGROUND-COLOR: white"> </SPAN></B></FONT><FONT face=±¼¸²Ã¼ color=blue 
size=5><B><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: white">º£½ºÆ® 
Ä«µå</SPAN></B></FONT><FONT face="Arial Black" color=blue size=5><B><SPAN 
style="BACKGROUND-COLOR: white"> 
</SPAN></B></FONT><FONT face=¼­¿ïÈê±â color=#cc0000 size=7><B><SPAN 
style="BACKGROUND-COLOR: white">Àü±¹ÁöÁ¡</SPAN></B></FONT><FONT face="Arial 
Black" color=blue size=5><B><SPAN 
style="BACKGROUND-COLOR: white"> 
</SPAN></B></FONT><FONT face=±¼¸²Ã¼ color=blue 
size=5><B><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: white">´ë¸ðÁý</SPAN></B></FONT> 
¡Ü¡Ü</P>
<HR style="LINE-HEIGHT: 4mm" align=left width="95%" color=#666666 noShade 
SIZE=3><P><font face="±¼¸²">¢º´ç»ç´Â </font><FONT color=blue 
face="±¼¸²"><U><B>±¹³» ÃÖ»óÀ§ 
¼öÁرÞ</B></U></FONT><font face="±¼¸²">ÀÇ Ä«µå¹ß±Þ¼ö¼ö·á¸¦ Áö±ÞÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 
»ç¾÷¿¡ 
µ¿ÂüÇÒ<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Àü±¹ÀÇ À¯´ÉÇÑ ÁöÁ¡À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ 
¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù..</font></P>
<P><font face="±¼¸²">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;¡Ú¹®ÀÇó : 
</font><FONT color=blue face="±¼¸²"><B>016 - 9876 - 5258 (º£½ºÆ® È«º¸´ã´ç Áø ¼º 
±Ù)&nbsp;&nbsp;</B></FONT><font 
face="±¼¸²"><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;¡ÚÀ̸ÞÀÏ : 
</font><A 
href="mailto:address@hidden";><B><font 
face="±¼¸²">address@hidden</font></B></A></P>
<P><font face="±¼¸²">¢º¹ß±Þ ¼ö¼ö·á : µ¿Á¾ ¾÷°è ÃÖ°í ¼öÁØ±Þ (Ä«µå ¹ß±Þ°Ç´ç ÃÖÀú 
</font><B><font face="±¼¸²">\17,085</font></B><font face="±¼¸²">ºÎÅÍ)</font><P> 
<FONT face="±¼¸²"><B><MARQUEE behavior=alternate 
bgColor=#d1ffb3></B></FONT><FONT 
color=#0033ff face="±¼¸²"><B>¹ß±Þ°Ç´ç</B></FONT><FONT 
color=red face="±¼¸²"><B> ÃÖÀú 
\17,085</B></FONT><B><font face="±¼¸²"> / </font></B><FONT 
color=red face="±¼¸²"><B>ÃÖ°í \ 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B></FONT><B><font
 face="±¼¸²">
</font></B></MARQUEE></FONT></B><p>
<font face="±¼¸²">¢º¸ðÁý±âÁØ : Àα¸ 20¸¸-30¸¸¸í ´ëºñ 1°³ ÁöÁ¡ °³¼³</font></p>
<P><font face="±¼¸²">¢ºÀڰݱâÁØ : ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ½Å¿ë ¾çÈ£ÇÑ 
³²¿©<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(½Å±Ô
 /&nbsp;±âÁ¸ Á¶Á÷À¯Áö / À¯°æÇèÀÚ ¸ðµÎ 
ȯ¿µ)</font></P>
<P><font face="±¼¸²">¢º±¸ºñ¼­·ù : Áֹεî·Ïµîº» 1ºÎ, ½ÅºÐÁõ»çº» 
1ºÎ,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±¹¹Î/ÁÖÅÃ
 ÅëÀå »çº» 1ºÎ</font></P>
<P><font face="±¼¸²">¢ºÃë±Þ Ä«µå : </font><FONT color=#0033ff 
face="±¼¸²">Çö´ëµå¸²·Ð,</FONT><FONT color=#cc0000 face="±¼¸²"> 
&nbsp;</FONT><FONT color=#0033ff face="±¼¸²">µ¿¿øij½¬·Ð, 
&nbsp;Çö´ëÄ«µå, </FONT><FONT color=#cc0000 face="±¼¸²">&nbsp;</FONT><FONT 
color=#0033ff face="±¼¸²">Á¦ÀÏÄ«µå,</FONT><FONT color=#cc0000 face="±¼¸²"> 
</FONT><FONT color=#0033ff face="±¼¸²">Á¶ÈïBCÄ«µå,</FONT><FONT color=#cc0000 
face="±¼¸²"> </FONT><FONT color=#0033ff face="±¼¸²">¿ì¸®Ä«µå,</FONT><FONT 
color=#cc0000 face="±¼¸²">&nbsp;</FONT><font face="±¼¸²"><BR></font><FONT 
color=#cc0000 
face="±¼¸²">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT
 color=#0033ff face="±¼¸²">±¹¹ÎÄ«µå, ¿Üȯīµå ¿Ü</FONT></P>
<P><font face="±¼¸²">¢ºÀúÈñ´Â ¼º½Ç°ú ½Å¿ë¿¡ °üÇÑÇÑ ÃÖ°íÀÇ Àںνɰú ±àÁö¸¦ 
°¡Áö°í 
ÀÖ½À´Ï´Ù..</font></P>
<P><font face="±¼¸²">¢ººÎ´ë»ç¾÷ : </font>¨ç<font face="±¼¸²">Ä®¶óÇÚµåÆù/PDA 
¹«·á°ø±Þ »ç¾÷</font>
<BR><font 
face="±¼¸²">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>¨è±âŸ»ç¾÷</P>
<p><font face="±¼¸²"><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;¡Ú 
¹®ÀÇó : </font><B><FONT color=blue face="±¼¸²">016 - 9876 - 5258 (È«º¸´ã´ç Áø 
¼º 
±Ù)<BR></FONT><font 
face="±¼¸²">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></B><font 
face="±¼¸²">¡Ú À̸ÞÀÏ :</font><B><font face="±¼¸²">&nbsp;</font></B><A 
href="mailto:address@hidden";><B><font 
face="±¼¸²">address@hidden</font></B></A></p>
<P style="LINE-HEIGHT: 4mm" align=left><font face="±¼¸²">¿¬¶ô Áֽøé(<FONT 
color=#0000ff>¼º¸í</FONT>/<FONT 
color=#0000ff>ÀüÈ­¹øÈ£</FONT>/<FONT color=#0000ff>Áö¿ª</FONT> 
ÇÊÈ÷ °³Àç) »ó¼¼ÇÑ ÀڷḦ ¸ÞÀϷκ¸³»µå¸³´Ï´Ù..
</font><HR style="LINE-HEIGHT: 4mm" align=left width="95%" color=#666666 
noShade 
SIZE=2>
<P style="LINE-HEIGHT: 4mm" align=left><font 
face="±¼¸²"></font>&nbsp;</P></body>
</html>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]