bug-parted
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�ǯu���X�X��


From: q7_onqk2b2bgj
Subject: ǯuXX
Date: Sun, 30 Jun 2002 08:35:18 -0400

¶Ç¯u¸¹½X¥X°â


address@hidden

¬O§Ú±q¦U­Ó¦P·~¤½·|¡B¹q¸Üï¡B¶À­¶¡B¼x«H©Ò¡B

ºô»Úºô¸ô¡A¥úºÐ¤ù...µ¥µ¥¡A

address@hidden@µ§¥´¤J¦¬¶°¤U¨Óªº¡A¶O¤F«Ü¤jªº¥\¤Ò¡C

¥úªá¿ú¶R¼x«H©Ò¥Xªºªº¥U¤l¡A´Nªá¤F¤£¤Ö¿ú¡A

address@hidden

¨Ã¸g¹L¹ê»Úµo°e´ú¸Õ¡A¦A­ç°£±¼µL®Äªº¸¹½X¡A

address@hidden

®Ú¾Ú¸gÅç¡A´X¥G©Ò¦³02_¶}ÀYªº¶Ç¯u¡A

³£¤w¦¬¶°¦b³o¸Ì¤F¡A±q¨ä¥L¨Ó·½¡A¤]¤£¤Ó®e©ö¦A§ä¨ì·sªº¡C

address@hidden


¾H¤p©j
tel: 02-27492314
From address@hidden Sun Jun 30 20:20:33 2002
Received: from [211.227.225.84] (helo=yahoo.co.jp)
    by fencepost.gnu.org with smtp (Exim 3.34 #1 (Debian))
    id 17Oovg-0005pt-00
    for <address@hidden>; Sun, 30 Jun 2002 20:20:33 -0400
Reply-To: address@hidden
From: itchina <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: £Û±¤°í£ÝÀÏ»ý ÀÏ´ëÀÇ ÃÖ´ëÀÇ ±âȸ
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987"
Date: Mon, 1 Jul 2002 09:20:28 +0900
Message-Id: <address@hidden>
Sender: address@hidden
Errors-To: address@hidden
X-BeenThere: address@hidden
X-Mailman-Version: 2.0.11
Precedence: bulk
List-Help: <mailto:address@hidden>
List-Post: <mailto:address@hidden>
List-Subscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-parted>,
    <mailto:address@hidden>
List-Id: Bug reports for the GNU Parted disk partition editor 
<bug-parted.gnu.org>
List-Unsubscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-parted>,
    <mailto:address@hidden>
List-Archive: <http://mail.gnu.org/pipermail/bug-parted/>

<HTML>
<HEAD>
<META content="text/html; charset=ks_c_5601-1987" http-equiv=Content-Type>
<STYLE> p, font, span { line-height:120%; margin-top:0; margin-bottom:0; 
}</STYLE>
</HEAD><BODY>
<DIV>
<TABLE borderColor=purple cellSpacing=0 borderColorDark=purple width=588 
align=center borderColorLight=purple border=1>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD width=582 bgColor=white height=102>
   <DIV align=center>&nbsp;</DIV>
   <TABLE width=537 align=center border=0>
    
    <TR>
     <TD align=left width=531 bgColor=#003366 height=29>
      <P align=center><FONT color=white size=4><B>ÀÎÅÍ³Ý ¿öÅ·&nbsp;»ç¾÷°ú 
      ºòÇ÷¡´Ö</B></FONT></P></TD></TR></TABLE>
   <P>&nbsp;</P>
   <DIV align=center><FONT face=±¼¸² color=maroon size=2><STRONG>ÀçÁ¤ÀûÀÎ 
ÀÚÀ¯¸¦ ´©¸®°í ÀÖ´Â 
   »ç¶÷µé¿¡°Ô´Â ÇÑ °¡Áö °øÅëÁ¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.</STRONG> </FONT><FONT color=gray 
   size=2><BR>&nbsp;</DIV></FONT>
   <P align=center><FONT face=±¼¸² color=navy size=2><B>"ÀÚ½ÅÀÌ Àû´çÇÑ 
½Ã±â¿¡ Àû´çÇÑ Àå¼Ò¿¡ 
   ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù."</B></FONT><FONT face=±¼¸² color=gray 
   size=2><BR>&nbsp;</P></FONT>
   <P align=center><STRONG><FONT size=2>¸ð¸£¼Åµµ ½±°Ô ÇÒ¼ö 
ÀÖ½À´Ï´Ù.&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 
   ¹®ÀÇ : </FONT><FONT size=2><A 
   href="mailto:address@hidden";>address@hidden</A></FONT></STRONG><FONT 
   size=2> </FONT></P>
   <P align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P>
   <P align=center><FONT size=2><A href="http://www.itchina.starhana.com"; 
   target=_blank><IMG height=111 src="http://starhana.com/images/i4.gif"; 
   width=171 border=0></A></FONT><FONT size=2> </FONT><FONT size=2><A 
   href="http://www.itchina.starhana.com"; target=_blank><IMG height=111 
   src="http://starhana.com/images/i5.gif"; width=171 
   border=0></A></FONT><FONT size=2> </FONT><FONT size=2><A 
   href="http://www.itchina.starhana.com"; target=_blank><IMG height=111 
   src="http://starhana.com/images/i6.gif"; width=171 border=0></A></FONT></P>
   <P align=center><FONT size=2><A href="http://www.itchina.starhana.com"; 
   target=_blank><IMG height=111 src="http://starhana.com/images/i7.gif"; 
   width=171 border=0><IMG height=111 
src="http://starhana.com/images/i8.gif"; 
   width=171 border=0><IMG height=111 
src="http://starhana.com/images/i9.gif"; 
   width=171 border=0></A></FONT></P>
   <P align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P>
   <P align=center><FONT color=#800000>´ëÇѹα¹¿¡¼­<STRONG> <FONT 
color=#ff0000>½ÇÀü 
   µ·¹ú±â ¹æ¹ý</FONT></STRONG>°ú<STRONG> <FONT color=#ff0000>ÀÎÅÍ³Ý ´ë¸®Á¡ÀÇ 
¿î¿µ</FONT> 
   </STRONG></FONT></P>
   <P align=center><STRONG><FONT color=#800000></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
   <P align=center><FONT color=#800000>Áö±Ý<STRONG> <FONT color=#ff0000>¹Ù·Î 
»ç¿ëÇÒ 
   ¼ö ¹æ¹ý</FONT></STRONG>µéÀ» ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.</FONT></P>
   <P align=center><STRONG><FONT color=#800000></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
   <P align=center><FONT size=+0><FONT color=#0000ff><FONT size=2><B><FONT 
   size=3>ȨÆäÀÌÁö(<A 
   
href="http://www.itchina.starhana.com";>http://www.itchina.starhana.com</A>  
)¸¦ ¹æ¹®ÇϽøé</FONT> </B></FONT></FONT></FONT></P>
   <P align=center><FONT size=+0><FONT color=#0000ff><FONT size=2><B><FONT 
   size=3>   </FONT> </B></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P>
   <P align=center><FONT size=+0><FONT color=#0000ff><FONT size=2><B><FONT 
   size=3> ¹Ù·Î ÀÌ·± Á¤º¸°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù</FONT> .</B></FONT><FONT size=2> 
   </FONT></FONT></FONT></P>
   <P align=center><FONT color=#ff0080 size=2></FONT>&nbsp;</P>
   <CENTER><FONT color=#999999 size=1><STRONG>* º» ¸ÞÀÏÀº Á¤º¸Åë½Å¸Á 
ÀÌ¿ëÃËÁø ¹× <BR>Á¤º¸º¸È£ 
   µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦ 50Á¶¿¡ ÀÇ°ÅÇÑ [±¤°í] ¸ÞÀÏÀÔ´Ï´Ù .</STRONG></FONT><FONT 
color=#999999> 
   <BR><STRONG><FONT size=1>* Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»µå·Á Á¤¸» 
Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.<BR>¿øÄ¡¾ÊÀ¸½Ã´Â Á¤º¸¿´´Ù¸é Áø½ÉÀ¸·Î 
   °í°³¼÷¿© »ç°úµå¸³´Ï´Ù.</FONT> <BR><FONT size=1>* ´õ ÀÌ»ó ¸ÞÀÏÀ» ¼ö½ÅÇÏ°í 
½ÍÁö ¾ÊÀ¸½Ã¸é&nbsp;¼ö½Å°ÅºÎ¸¦ 
   ÇØÁֽʽÿÀ</FONT><FONT size=1>.</FONT></STRONG></FONT></CENTER>
   <CENTER>&nbsp;</CENTER><FONT color=#999999>
   <CENTER><A 
   href="mailto:address@hidden °ÅºÎÇÕ´Ï´Ù.(REMOVE)&amp;body=¸ÞÀÏÁÖ¼Ò¸¦ 
º¸³¾Å×´Ï ´ÙÀ½ºÎÅÍ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»Áö ¸»¾ÆÁÖ¼¼¿ä.&amp;body=³ªÀÇ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò(e-mail 
address of me) : "><STRONG><FONT 
   size=2>¼ö½Å°ÅºÎÇÕ´Ï´Ù&nbsp;(REMOVE) </FONT></STRONG></A></FONT></CENTER>
   <P align=center>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
</BODY>
</HTML>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]