cvs-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Cvs-cvs] ccvs AUTHORS ChangeLog DEVEL-CVS HACKING README...


From: Derek Robert Price
Subject: [Cvs-cvs] ccvs AUTHORS ChangeLog DEVEL-CVS HACKING README...
Date: Wed, 20 Jul 2005 06:39:40 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/cvs
Module name:  ccvs
Branch:     
Changes by:   Derek Robert Price <address@hidden>   05/07/20 10:39:34

Modified files:
    .       : AUTHORS ChangeLog DEVEL-CVS HACKING README 
             cvs.spec.in 

Log message:
    * AUTHORS, HACKING, README, cvs.spec.in:
    s/cvshome.org/nongnu.org.etc.../.
    * DEVEL-CVS: Ditto. Remove devel-cvs mailing list charter.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/AUTHORS.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/ChangeLog.diff?tr1=1.1232&tr2=1.1233&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/DEVEL-CVS.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/HACKING.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/README.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/cvs.spec.in.diff?tr1=1.14&tr2=1.15&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]