cvs-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Cvs-cvs] ccvs/src ChangeLog cvs.h filesubr.c main.c pars...


From: Derek Robert Price
Subject: [Cvs-cvs] ccvs/src ChangeLog cvs.h filesubr.c main.c pars...
Date: Mon, 05 Sep 2005 20:41:03 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/cvs
Module name:  ccvs
Branch:     
Changes by:   Derek Robert Price <address@hidden>   05/09/06 00:40:52

Modified files:
    src      : ChangeLog cvs.h filesubr.c main.c parseinfo.c 
             parseinfo.h sanity.sh server.c 

Log message:
    * cvs.h (Tmpdir): Remove global decl.
    (get_cvs_tmp_dir, push_env_tmp_dir): New protos.
    * filesubr.c (cvs_temp_file): Use get_cvs_tmp_dir.
    * main.c (Tmpdir): Remove global.
    (tmpdir_cmdline, tmpdir_env): New globals.
    (get_cvs_tmp_dir, push_env_tmp_dir): New functions.
    (main): Discard most tmpdir overhead in favor of new globals and
    functions.
    * parseinfo.c (parse_config): Parse TmpDir.
    * sanity.sh (config4): New tests.
    * server.c (serve_root): Set env TMPDIR after parsing config. Create
    tmpdir here instead of...
    (serve_co, server): ...either of thse locations.
    (server_cleanup): Use new function in favor of obsolete Tmpdir.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/ChangeLog.diff?tr1=1.3246&tr2=1.3247&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/cvs.h.diff?tr1=1.340&tr2=1.341&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/filesubr.c.diff?tr1=1.101&tr2=1.102&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/main.c.diff?tr1=1.251&tr2=1.252&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/parseinfo.c.diff?tr1=1.82&tr2=1.83&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/parseinfo.h.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/sanity.sh.diff?tr1=1.1081&tr2=1.1082&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/cvs/ccvs/src/server.c.diff?tr1=1.442&tr2=1.443&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]