cvs-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Cvs-cvs] Changes to ccvs/lib/Makefile.gnulib


From: Derek Robert Price
Subject: [Cvs-cvs] Changes to ccvs/lib/Makefile.gnulib
Date: Mon, 03 Oct 2005 22:34:57 -0400

Index: ccvs/lib/Makefile.gnulib
diff -u ccvs/lib/Makefile.gnulib:1.64 ccvs/lib/Makefile.gnulib:1.65
--- ccvs/lib/Makefile.gnulib:1.64       Mon Sep 19 16:24:56 2005
+++ ccvs/lib/Makefile.gnulib    Tue Oct  4 02:34:53 2005
@@ -142,6 +142,12 @@
 
 ## end   gnulib module glob
 
+## begin gnulib module mbchar
+
+libgnu_a_SOURCES += mbchar.h
+
+## end   gnulib module mbchar
+
 ## begin gnulib module mbuiter
 
 libgnu_a_SOURCES += mbuiter.h
@@ -241,12 +247,6 @@
 libgnu_a_SOURCES += xgethostname.h xgethostname.c
 
 ## end   gnulib module xgethostname
-
-## begin gnulib module xreadlink
-
-libgnu_a_SOURCES += xreadlink.h xreadlink.c
-
-## end   gnulib module xreadlink
 
 ## begin gnulib module xsize
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]