cvs-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Cvs-cvs] ccvs/lib ChangeLog Makefile.gnulib


From: Derek Robert Price
Subject: [Cvs-cvs] ccvs/lib ChangeLog Makefile.gnulib
Date: Fri, 14 Apr 2006 15:22:28 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/cvs
Module name:  ccvs
Branch:     
Changes by:   Derek Robert Price <address@hidden>   06/04/14 15:22:28

Modified files:
    lib      : ChangeLog Makefile.gnulib 

Log message:
    * Makefile.gnulib: Regenerated via gnulib-update.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/cvs/ccvs/lib/ChangeLog.diff?tr1=1.501&tr2=1.502&r1=text&r2=text
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/cvs/ccvs/lib/Makefile.gnulib.diff?tr1=1.69&tr2=1.70&r1=text&r2=text

Patches:
Index: ccvs/lib/ChangeLog
diff -u ccvs/lib/ChangeLog:1.501 ccvs/lib/ChangeLog:1.502
--- ccvs/lib/ChangeLog:1.501  Fri Apr 14 07:40:35 2006
+++ ccvs/lib/ChangeLog Fri Apr 14 15:22:28 2006
@@ -1,3 +1,7 @@
+2006-04-14 Derek Price <address@hidden>
+
+    * Makefile.gnulib: Regenerated via gnulib-update.
+
 2006-04-14 Mark D. Baushke <address@hidden>
 
    * regcomp.c, regex.h: Update from GNULIB.
Index: ccvs/lib/Makefile.gnulib
diff -u ccvs/lib/Makefile.gnulib:1.69 ccvs/lib/Makefile.gnulib:1.70
--- ccvs/lib/Makefile.gnulib:1.69    Wed Apr 12 19:54:01 2006
+++ ccvs/lib/Makefile.gnulib  Fri Apr 14 15:22:28 2006
@@ -243,12 +243,6 @@
 
 ## end  gnulib module sys_socket
 
-## begin gnulib module time_r
-
-libgnu_a_SOURCES += time_r.h
-
-## end  gnulib module time_r
-
 ## begin gnulib module unistd
 
 BUILT_SOURCES += $(UNISTD_H)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]