cvs-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Cvs-cvs] ccvs/lib ChangeLog Makefile.am Makefile.gnulib ...


From: Derek Robert Price
Subject: [Cvs-cvs] ccvs/lib ChangeLog Makefile.am Makefile.gnulib ...
Date: Mon, 03 Jul 2006 02:10:59 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/cvs
Module name:  ccvs
Changes by:   Derek Robert Price <dprice>   06/07/03 02:10:59

Modified files:
    lib      : ChangeLog Makefile.am Makefile.gnulib 
             Makefile.in stdint_.h 

Log message:
    * Makefile.gnulib, stdint_.h: Update from GNULIB.
    * Makefile.am: Update to match Makefile.gnulib.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/ccvs/lib/ChangeLog?cvsroot=cvs&r1=1.526&r2=1.527
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/ccvs/lib/Makefile.am?cvsroot=cvs&r1=1.115&r2=1.116
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/ccvs/lib/Makefile.gnulib?cvsroot=cvs&r1=1.78&r2=1.79
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/ccvs/lib/Makefile.in?cvsroot=cvs&r1=1.215&r2=1.216
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/ccvs/lib/stdint_.h?cvsroot=cvs&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: ChangeLog
===================================================================
RCS file: /cvsroot/cvs/ccvs/lib/ChangeLog,v
retrieving revision 1.526
retrieving revision 1.527
diff -u -b -r1.526 -r1.527
--- ChangeLog  1 Jul 2006 12:58:08 -0000    1.526
+++ ChangeLog  3 Jul 2006 02:10:59 -0000    1.527
@@ -1,3 +1,8 @@
+2006-07-02 Derek Price <address@hidden>
+
+    * Makefile.gnulib, stdint_.h: Update from GNULIB.
+    * Makefile.am: Update to match Makefile.gnulib.
+
 2006-07-01 Derek Price <address@hidden>
 
    * stat_.h: Update from GNULIB.

Index: Makefile.am
===================================================================
RCS file: /cvsroot/cvs/ccvs/lib/Makefile.am,v
retrieving revision 1.115
retrieving revision 1.116
diff -u -b -r1.115 -r1.116
--- Makefile.am 30 Jun 2006 01:58:56 -0000   1.115
+++ Makefile.am 3 Jul 2006 02:10:59 -0000    1.116
@@ -290,88 +290,25 @@
 stdint.h: stdint_.h
    sed -e 's/@''HAVE_WCHAR_H''@/$(HAVE_WCHAR_H)/g' \
      -e 's/@''HAVE_STDINT_H''@/$(HAVE_STDINT_H)/g' \
+      -e 's/@''HAVE_SYS_TYPES_H''@/$(HAVE_SYS_TYPES_H)/g' \
      -e 's|@''FULL_PATH_STDINT_H''@|$(FULL_PATH_STDINT_H)|g' \
      -e 's/@''HAVE_INTTYPES_H''@/$(HAVE_INTTYPES_H)/g' \
-      -e 's|@''FULL_PATH_INTTYPES_H''@|$(FULL_PATH_INTTYPES_H)|g' \
      -e 's/@''HAVE_SYS_INTTYPES_H''@/$(HAVE_SYS_INTTYPES_H)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SYS_BITYPES_H''@/$(HAVE_SYS_BITYPES_H)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_LONG_64BIT''@/$(HAVE_LONG_64BIT)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_LONG_LONG_64BIT''@/$(HAVE_LONG_LONG_64BIT)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT8_T''@/$(HAVE_INT8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT16_T''@/$(HAVE_INT16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT32_T''@/$(HAVE_INT32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT64_T''@/$(HAVE_INT64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT8_T''@/$(HAVE_UINT8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT16_T''@/$(HAVE_UINT16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT32_T''@/$(HAVE_UINT32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT64_T''@/$(HAVE_UINT64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST8_T''@/$(HAVE_INT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST16_T''@/$(HAVE_INT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST32_T''@/$(HAVE_INT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST64_T''@/$(HAVE_INT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST8_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST16_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST32_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST64_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST8_T''@/$(HAVE_INT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST16_T''@/$(HAVE_INT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST32_T''@/$(HAVE_INT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST64_T''@/$(HAVE_INT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST8_T''@/$(HAVE_UINT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST16_T''@/$(HAVE_UINT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST32_T''@/$(HAVE_UINT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST64_T''@/$(HAVE_UINT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INTPTR_T''@/$(HAVE_INTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINTPTR_T''@/$(HAVE_UINTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INTMAX_T''@/$(HAVE_INTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINTMAX_T''@/$(HAVE_UINTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UNSIGNED_INT''@/$(BITSIZEOF_UNSIGNED_INT)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_LONG''@/$(BITSIZEOF_LONG)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG''@/$(BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT8_T''@/$(BITSIZEOF_INT8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT16_T''@/$(BITSIZEOF_INT16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT32_T''@/$(BITSIZEOF_INT32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT64_T''@/$(BITSIZEOF_INT64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST8_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST16_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST32_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST64_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST8_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST16_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST32_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST64_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INTPTR_T''@/$(BITSIZEOF_INTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINTPTR_T''@/$(BITSIZEOF_UINTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INTMAX_T''@/$(BITSIZEOF_INTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINTMAX_T''@/$(BITSIZEOF_UINTMAX_T)/g' \
+      -e 's/@''HAVE_LONG_LONG_INT''@/$(HAVE_LONG_LONG_INT)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_PTRDIFF_T''@/$(BITSIZEOF_PTRDIFF_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG)/g' 
\
+      -e 's/@''PTRDIFF_T_SUFFIX''@/$(PTRDIFF_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T''@/$(BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T''@/$(HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T)/g' 
\
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG)/g'
 \
+      -e 's/@''SIG_ATOMIC_T_SUFFIX''@/$(SIG_ATOMIC_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_SIZE_T''@/$(BITSIZEOF_SIZE_T)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''SIZE_T_SUFFIX''@/$(SIZE_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_WCHAR_T''@/$(BITSIZEOF_WCHAR_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_WCHAR_T''@/$(HAVE_SIGNED_WCHAR_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''WCHAR_T_SUFFIX''@/$(WCHAR_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_WINT_T''@/$(BITSIZEOF_WINT_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_WINT_T''@/$(HAVE_SIGNED_WINT_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_WINT_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_WINT_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''WINT_T_SUFFIX''@/$(WINT_T_SUFFIX)/g' \
      < $(srcdir)/stdint_.h > address@hidden
    mv address@hidden $@
 MOSTLYCLEANFILES += stdint.h stdint.h-t

Index: Makefile.gnulib
===================================================================
RCS file: /cvsroot/cvs/ccvs/lib/Makefile.gnulib,v
retrieving revision 1.78
retrieving revision 1.79
diff -u -b -r1.78 -r1.79
--- Makefile.gnulib   30 Jun 2006 01:58:56 -0000   1.78
+++ Makefile.gnulib   3 Jul 2006 02:10:59 -0000    1.79
@@ -232,88 +232,25 @@
 stdint.h: stdint_.h
    sed -e 's/@''HAVE_WCHAR_H''@/$(HAVE_WCHAR_H)/g' \
      -e 's/@''HAVE_STDINT_H''@/$(HAVE_STDINT_H)/g' \
+      -e 's/@''HAVE_SYS_TYPES_H''@/$(HAVE_SYS_TYPES_H)/g' \
      -e 's|@''FULL_PATH_STDINT_H''@|$(FULL_PATH_STDINT_H)|g' \
      -e 's/@''HAVE_INTTYPES_H''@/$(HAVE_INTTYPES_H)/g' \
-      -e 's|@''FULL_PATH_INTTYPES_H''@|$(FULL_PATH_INTTYPES_H)|g' \
      -e 's/@''HAVE_SYS_INTTYPES_H''@/$(HAVE_SYS_INTTYPES_H)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SYS_BITYPES_H''@/$(HAVE_SYS_BITYPES_H)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_LONG_64BIT''@/$(HAVE_LONG_64BIT)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_LONG_LONG_64BIT''@/$(HAVE_LONG_LONG_64BIT)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT8_T''@/$(HAVE_INT8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT16_T''@/$(HAVE_INT16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT32_T''@/$(HAVE_INT32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT64_T''@/$(HAVE_INT64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT8_T''@/$(HAVE_UINT8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT16_T''@/$(HAVE_UINT16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT32_T''@/$(HAVE_UINT32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT64_T''@/$(HAVE_UINT64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST8_T''@/$(HAVE_INT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST16_T''@/$(HAVE_INT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST32_T''@/$(HAVE_INT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST64_T''@/$(HAVE_INT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST8_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST16_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST32_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST64_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST8_T''@/$(HAVE_INT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST16_T''@/$(HAVE_INT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST32_T''@/$(HAVE_INT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST64_T''@/$(HAVE_INT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST8_T''@/$(HAVE_UINT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST16_T''@/$(HAVE_UINT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST32_T''@/$(HAVE_UINT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST64_T''@/$(HAVE_UINT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INTPTR_T''@/$(HAVE_INTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINTPTR_T''@/$(HAVE_UINTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INTMAX_T''@/$(HAVE_INTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINTMAX_T''@/$(HAVE_UINTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UNSIGNED_INT''@/$(BITSIZEOF_UNSIGNED_INT)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_LONG''@/$(BITSIZEOF_LONG)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG''@/$(BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT8_T''@/$(BITSIZEOF_INT8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT16_T''@/$(BITSIZEOF_INT16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT32_T''@/$(BITSIZEOF_INT32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT64_T''@/$(BITSIZEOF_INT64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST8_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST16_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST32_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST64_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST8_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST16_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST32_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST64_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INTPTR_T''@/$(BITSIZEOF_INTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINTPTR_T''@/$(BITSIZEOF_UINTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INTMAX_T''@/$(BITSIZEOF_INTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINTMAX_T''@/$(BITSIZEOF_UINTMAX_T)/g' \
+      -e 's/@''HAVE_LONG_LONG_INT''@/$(HAVE_LONG_LONG_INT)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_PTRDIFF_T''@/$(BITSIZEOF_PTRDIFF_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG)/g' 
\
+      -e 's/@''PTRDIFF_T_SUFFIX''@/$(PTRDIFF_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T''@/$(BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T''@/$(HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T)/g' 
\
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG)/g'
 \
+      -e 's/@''SIG_ATOMIC_T_SUFFIX''@/$(SIG_ATOMIC_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_SIZE_T''@/$(BITSIZEOF_SIZE_T)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''SIZE_T_SUFFIX''@/$(SIZE_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_WCHAR_T''@/$(BITSIZEOF_WCHAR_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_WCHAR_T''@/$(HAVE_SIGNED_WCHAR_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''WCHAR_T_SUFFIX''@/$(WCHAR_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_WINT_T''@/$(BITSIZEOF_WINT_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_WINT_T''@/$(HAVE_SIGNED_WINT_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_WINT_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_WINT_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''WINT_T_SUFFIX''@/$(WINT_T_SUFFIX)/g' \
      < $(srcdir)/stdint_.h > address@hidden
    mv address@hidden $@
 MOSTLYCLEANFILES += stdint.h stdint.h-t

Index: Makefile.in
===================================================================
RCS file: /cvsroot/cvs/ccvs/lib/Makefile.in,v
retrieving revision 1.215
retrieving revision 1.216
diff -u -b -r1.215 -r1.216
--- Makefile.in 30 Jun 2006 01:58:56 -0000   1.215
+++ Makefile.in 3 Jul 2006 02:10:59 -0000    1.216
@@ -205,40 +205,9 @@
 AUTOHEADER = @AUTOHEADER@
 AUTOMAKE = @AUTOMAKE@
 AWK = @AWK@
-BITSIZEOF_INT16_T = @BITSIZEOF_INT16_T@
-BITSIZEOF_INT32_T = @BITSIZEOF_INT32_T@
-BITSIZEOF_INT64_T = @BITSIZEOF_INT64_T@
-BITSIZEOF_INT8_T = @BITSIZEOF_INT8_T@
-BITSIZEOF_INTMAX_T = @BITSIZEOF_INTMAX_T@
-BITSIZEOF_INTPTR_T = @BITSIZEOF_INTPTR_T@
-BITSIZEOF_INT_FAST16_T = @BITSIZEOF_INT_FAST16_T@
-BITSIZEOF_INT_FAST32_T = @BITSIZEOF_INT_FAST32_T@
-BITSIZEOF_INT_FAST64_T = @BITSIZEOF_INT_FAST64_T@
-BITSIZEOF_INT_FAST8_T = @BITSIZEOF_INT_FAST8_T@
-BITSIZEOF_INT_LEAST16_T = @BITSIZEOF_INT_LEAST16_T@
-BITSIZEOF_INT_LEAST32_T = @BITSIZEOF_INT_LEAST32_T@
-BITSIZEOF_INT_LEAST64_T = @BITSIZEOF_INT_LEAST64_T@
-BITSIZEOF_INT_LEAST8_T = @BITSIZEOF_INT_LEAST8_T@
-BITSIZEOF_LONG = @BITSIZEOF_LONG@
 BITSIZEOF_PTRDIFF_T = @BITSIZEOF_PTRDIFF_T@
 BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T = @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@
 BITSIZEOF_SIZE_T = @BITSIZEOF_SIZE_T@
-BITSIZEOF_UINT16_T = @BITSIZEOF_UINT16_T@
-BITSIZEOF_UINT32_T = @BITSIZEOF_UINT32_T@
-BITSIZEOF_UINT64_T = @BITSIZEOF_UINT64_T@
-BITSIZEOF_UINT8_T = @BITSIZEOF_UINT8_T@
-BITSIZEOF_UINTMAX_T = @BITSIZEOF_UINTMAX_T@
-BITSIZEOF_UINTPTR_T = @BITSIZEOF_UINTPTR_T@
-BITSIZEOF_UINT_FAST16_T = @BITSIZEOF_UINT_FAST16_T@
-BITSIZEOF_UINT_FAST32_T = @BITSIZEOF_UINT_FAST32_T@
-BITSIZEOF_UINT_FAST64_T = @BITSIZEOF_UINT_FAST64_T@
-BITSIZEOF_UINT_FAST8_T = @BITSIZEOF_UINT_FAST8_T@
-BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T = @BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T@
-BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T = @BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T@
-BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T = @BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T@
-BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T = @BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T@
-BITSIZEOF_UNSIGNED_INT = @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG = @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@
 BITSIZEOF_WCHAR_T = @BITSIZEOF_WCHAR_T@
 BITSIZEOF_WINT_T = @BITSIZEOF_WINT_T@
 CC = @CC@
@@ -261,7 +230,6 @@
 EOVERFLOW = @EOVERFLOW@
 EXEEXT = @EXEEXT@
 FNMATCH_H = @FNMATCH_H@
-FULL_PATH_INTTYPES_H = @FULL_PATH_INTTYPES_H@
 FULL_PATH_STDINT_H = @FULL_PATH_STDINT_H@
 FULL_PATH_SYS_STAT_H = @FULL_PATH_SYS_STAT_H@
 GETOPT_H = @GETOPT_H@
@@ -271,49 +239,15 @@
 GMSGFMT = @GMSGFMT@
 GPG = @GPG@
 GREP = @GREP@
-HAVE_INT16_T = @HAVE_INT16_T@
-HAVE_INT32_T = @HAVE_INT32_T@
-HAVE_INT64_T = @HAVE_INT64_T@
-HAVE_INT64_T_IN_STDINT_H = @HAVE_INT64_T_IN_STDINT_H@
-HAVE_INT8_T = @HAVE_INT8_T@
-HAVE_INTMAX_T = @HAVE_INTMAX_T@
-HAVE_INTPTR_T = @HAVE_INTPTR_T@
 HAVE_INTTYPES_H = @HAVE_INTTYPES_H@
-HAVE_INT_FAST16_T = @HAVE_INT_FAST16_T@
-HAVE_INT_FAST32_T = @HAVE_INT_FAST32_T@
-HAVE_INT_FAST64_T = @HAVE_INT_FAST64_T@
-HAVE_INT_FAST64_T_IN_STDINT_H = @HAVE_INT_FAST64_T_IN_STDINT_H@
-HAVE_INT_FAST8_T = @HAVE_INT_FAST8_T@
-HAVE_INT_LEAST16_T = @HAVE_INT_LEAST16_T@
-HAVE_INT_LEAST32_T = @HAVE_INT_LEAST32_T@
-HAVE_INT_LEAST64_T = @HAVE_INT_LEAST64_T@
-HAVE_INT_LEAST64_T_IN_STDINT_H = @HAVE_INT_LEAST64_T_IN_STDINT_H@
-HAVE_INT_LEAST8_T = @HAVE_INT_LEAST8_T@
-HAVE_LONG_64BIT = @HAVE_LONG_64BIT@
-HAVE_LONG_LONG_64BIT = @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
+HAVE_LONG_LONG_INT = @HAVE_LONG_LONG_INT@
 HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T = @HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T@
 HAVE_SIGNED_WCHAR_T = @HAVE_SIGNED_WCHAR_T@
 HAVE_SIGNED_WINT_T = @HAVE_SIGNED_WINT_T@
 HAVE_STDINT_H = @HAVE_STDINT_H@
 HAVE_SYS_BITYPES_H = @HAVE_SYS_BITYPES_H@
 HAVE_SYS_INTTYPES_H = @HAVE_SYS_INTTYPES_H@
-HAVE_UINT16_T = @HAVE_UINT16_T@
-HAVE_UINT32_T = @HAVE_UINT32_T@
-HAVE_UINT64_T = @HAVE_UINT64_T@
-HAVE_UINT64_T_IN_STDINT_H = @HAVE_UINT64_T_IN_STDINT_H@
-HAVE_UINT8_T = @HAVE_UINT8_T@
-HAVE_UINTMAX_T = @HAVE_UINTMAX_T@
-HAVE_UINTPTR_T = @HAVE_UINTPTR_T@
-HAVE_UINT_FAST16_T = @HAVE_UINT_FAST16_T@
-HAVE_UINT_FAST32_T = @HAVE_UINT_FAST32_T@
-HAVE_UINT_FAST64_T = @HAVE_UINT_FAST64_T@
-HAVE_UINT_FAST64_T_IN_STDINT_H = @HAVE_UINT_FAST64_T_IN_STDINT_H@
-HAVE_UINT_FAST8_T = @HAVE_UINT_FAST8_T@
-HAVE_UINT_LEAST16_T = @HAVE_UINT_LEAST16_T@
-HAVE_UINT_LEAST32_T = @HAVE_UINT_LEAST32_T@
-HAVE_UINT_LEAST64_T = @HAVE_UINT_LEAST64_T@
-HAVE_UINT_LEAST64_T_IN_STDINT_H = @HAVE_UINT_LEAST64_T_IN_STDINT_H@
-HAVE_UINT_LEAST8_T = @HAVE_UINT_LEAST8_T@
+HAVE_SYS_TYPES_H = @HAVE_SYS_TYPES_H@
 HAVE_WCHAR_H = @HAVE_WCHAR_H@
 HAVE__BOOL = @HAVE__BOOL@
 INSTALL_DATA = @INSTALL_DATA@
@@ -356,20 +290,15 @@
 POSUB = @POSUB@
 PR = @PR@
 PS2PDF = @PS2PDF@
+PTRDIFF_T_SUFFIX = @PTRDIFF_T_SUFFIX@
 RANLIB = @RANLIB@
 ROFF = @ROFF@
 RSH_DFLT = @RSH_DFLT@
-SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG = @SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG@
-SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG = @SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG@
-SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG = @SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG@
-SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG = @SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG@
-SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG = @SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG@
-SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG = @SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG@
-SAME_TYPE_WINT_T_LONG = @SAME_TYPE_WINT_T_LONG@
-SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG = @SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG@
 SENDMAIL = @SENDMAIL@
 SET_MAKE = @SET_MAKE@
 SHELL = @SHELL@
+SIG_ATOMIC_T_SUFFIX = @SIG_ATOMIC_T_SUFFIX@
+SIZE_T_SUFFIX = @SIZE_T_SUFFIX@
 STDBOOL_H = @STDBOOL_H@
 STDINT_H = @STDINT_H@
 STRIP = @STRIP@
@@ -379,6 +308,8 @@
 UNISTD_H = @UNISTD_H@
 USE_NLS = @USE_NLS@
 VERSION = @VERSION@
+WCHAR_T_SUFFIX = @WCHAR_T_SUFFIX@
+WINT_T_SUFFIX = @WINT_T_SUFFIX@
 XGETTEXT = @XGETTEXT@
 YACC = @YACC@
 YFLAGS = @YFLAGS@
@@ -983,88 +914,25 @@
 stdint.h: stdint_.h
    sed -e 's/@''HAVE_WCHAR_H''@/$(HAVE_WCHAR_H)/g' \
      -e 's/@''HAVE_STDINT_H''@/$(HAVE_STDINT_H)/g' \
+      -e 's/@''HAVE_SYS_TYPES_H''@/$(HAVE_SYS_TYPES_H)/g' \
      -e 's|@''FULL_PATH_STDINT_H''@|$(FULL_PATH_STDINT_H)|g' \
      -e 's/@''HAVE_INTTYPES_H''@/$(HAVE_INTTYPES_H)/g' \
-      -e 's|@''FULL_PATH_INTTYPES_H''@|$(FULL_PATH_INTTYPES_H)|g' \
      -e 's/@''HAVE_SYS_INTTYPES_H''@/$(HAVE_SYS_INTTYPES_H)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SYS_BITYPES_H''@/$(HAVE_SYS_BITYPES_H)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_LONG_64BIT''@/$(HAVE_LONG_64BIT)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_LONG_LONG_64BIT''@/$(HAVE_LONG_LONG_64BIT)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT8_T''@/$(HAVE_INT8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT16_T''@/$(HAVE_INT16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT32_T''@/$(HAVE_INT32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT64_T''@/$(HAVE_INT64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT8_T''@/$(HAVE_UINT8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT16_T''@/$(HAVE_UINT16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT32_T''@/$(HAVE_UINT32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT64_T''@/$(HAVE_UINT64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST8_T''@/$(HAVE_INT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST16_T''@/$(HAVE_INT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST32_T''@/$(HAVE_INT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_LEAST64_T''@/$(HAVE_INT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST8_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST16_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST32_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_LEAST64_T''@/$(HAVE_UINT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST8_T''@/$(HAVE_INT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST16_T''@/$(HAVE_INT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST32_T''@/$(HAVE_INT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INT_FAST64_T''@/$(HAVE_INT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST8_T''@/$(HAVE_UINT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST16_T''@/$(HAVE_UINT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST32_T''@/$(HAVE_UINT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINT_FAST64_T''@/$(HAVE_UINT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INTPTR_T''@/$(HAVE_INTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINTPTR_T''@/$(HAVE_UINTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_INTMAX_T''@/$(HAVE_INTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''HAVE_UINTMAX_T''@/$(HAVE_UINTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UNSIGNED_INT''@/$(BITSIZEOF_UNSIGNED_INT)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_LONG''@/$(BITSIZEOF_LONG)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG''@/$(BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT8_T''@/$(BITSIZEOF_INT8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT16_T''@/$(BITSIZEOF_INT16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT32_T''@/$(BITSIZEOF_INT32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT64_T''@/$(BITSIZEOF_INT64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST8_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST16_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST32_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_LEAST64_T''@/$(BITSIZEOF_INT_LEAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T)/g' 
\
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST8_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST16_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST32_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INT_FAST64_T''@/$(BITSIZEOF_INT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST8_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST8_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST16_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST16_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST32_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST32_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINT_FAST64_T''@/$(BITSIZEOF_UINT_FAST64_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INTPTR_T''@/$(BITSIZEOF_INTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINTPTR_T''@/$(BITSIZEOF_UINTPTR_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_INTMAX_T''@/$(BITSIZEOF_INTMAX_T)/g' \
-      -e 's/@''BITSIZEOF_UINTMAX_T''@/$(BITSIZEOF_UINTMAX_T)/g' \
+      -e 's/@''HAVE_LONG_LONG_INT''@/$(HAVE_LONG_LONG_INT)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_PTRDIFF_T''@/$(BITSIZEOF_PTRDIFF_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG)/g' 
\
+      -e 's/@''PTRDIFF_T_SUFFIX''@/$(PTRDIFF_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T''@/$(BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T''@/$(HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T)/g' 
\
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG)/g'
 \
+      -e 's/@''SIG_ATOMIC_T_SUFFIX''@/$(SIG_ATOMIC_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_SIZE_T''@/$(BITSIZEOF_SIZE_T)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''SIZE_T_SUFFIX''@/$(SIZE_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_WCHAR_T''@/$(BITSIZEOF_WCHAR_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_WCHAR_T''@/$(HAVE_SIGNED_WCHAR_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''WCHAR_T_SUFFIX''@/$(WCHAR_T_SUFFIX)/g' \
      -e 's/@''BITSIZEOF_WINT_T''@/$(BITSIZEOF_WINT_T)/g' \
      -e 's/@''HAVE_SIGNED_WINT_T''@/$(HAVE_SIGNED_WINT_T)/g' \
-      -e 's/@''SAME_TYPE_WINT_T_LONG''@/$(SAME_TYPE_WINT_T_LONG)/g' \
-      -e 
's/@''SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG''@/$(SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG)/g' \
+      -e 's/@''WINT_T_SUFFIX''@/$(WINT_T_SUFFIX)/g' \
      < $(srcdir)/stdint_.h > address@hidden
    mv address@hidden $@
 

Index: stdint_.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/cvs/ccvs/lib/stdint_.h,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- stdint_.h  27 Jun 2006 16:38:04 -0000   1.17
+++ stdint_.h  3 Jul 2006 02:10:59 -0000    1.18
@@ -1,5 +1,5 @@
 /* Copyright (C) 2001-2002, 2004-2006 Free Software Foundation, Inc.
-  Written by Bruno Haible, Sam Steingold, Peter Burwood.
+  Written by Paul Eggert, Bruno Haible, Sam Steingold, Peter Burwood.
  This file is part of gnulib.
 
  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
@@ -16,132 +16,129 @@
  along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
  Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. */
 
-#ifndef _STDINT_H
-#define _STDINT_H
+#ifndef _GL_STDINT_H
+#define _GL_STDINT_H
 
 /*
 * ISO C 99 <stdint.h> for platforms that lack it.
 * <http://www.opengroup.org/susv3xbd/stdint.h.html>
 */
 
-/* Get wchar_t, WCHAR_MIN, WCHAR_MAX. */
-#include <stddef.h>
-/* BSD/OS 4.2 defines WCHAR_MIN, WCHAR_MAX in <wchar.h>, not <stddef.h>. */
-#if !(defined(WCHAR_MIN) && defined(WCHAR_MAX)) && @HAVE_WCHAR_H@
-# include <wchar.h>
+/* Get those types that are already defined in other system include
+  files, so that we can "#define int8_t signed char" below without
+  worrying about a later system include file containing a "typedef
+  signed char int8_t;" that will get messed up by our macro. Our
+  macros should all be consistent with the system versions, except
+  for the "fast" types and macros, which we recommend against using
+  in public interfaces due to compiler differences. */
+
+/* <sys/types.h> defines some of the stdint.h types as well, on glibc,
+  IRIX 6.5, and OpenBSD 3.8 (via <machine/types.h>). */
+#if @HAVE_SYS_TYPES_H@
+# include <sys/types.h>
 #endif
 
 /* Get LONG_MIN, LONG_MAX, ULONG_MAX. */
 #include <limits.h>
 
-/* Get those types that are already defined in other system include files. */
-#if defined(__FreeBSD__) && (__FreeBSD__ >= 3) && (__FreeBSD__ <= 4)
-# include <sys/inttypes.h>
+#if @HAVE_STDINT_H@
+# if defined __sgi && ! defined __c99
+  /* Bypass IRIX's <stdint.h> if in C89 mode, since it merely annoys users
+   with "This header file is to be used only for c99 mode compilations"
+   diagnostics. */
+# define __STDINT_H__
+# endif
+ /* Other systems may have an incomplete or buggy <stdint.h>.
+   Include it before <inttypes.h>, since any "#include <stdint.h>"
+   in <inttypes.h> would reinclude us, skipping our contents because
+   _GL_STDINT_H is defined. */
+# include @FULL_PATH_STDINT_H@
 #endif
-#if defined(__OpenBSD__) || defined(__bsdi__) || defined(__sgi)
- /* In OpenBSD 3.8, <sys/types.h> includes <machine/types.h>, which defines
+
+#if @HAVE_INTTYPES_H@
+ /* In OpenBSD 3.8, <inttypes.h> includes <machine/types.h>, which defines
   int{8,16,32,64}_t, uint{8,16,32,64}_t and __BIT_TYPES_DEFINED__.
-   <inttypes.h> includes <machine/types.h> and also defines intptr_t and
-   uintptr_t. */
- /* BSD/OS 4.2 is similar, but doesn't have <inttypes.h> */
- /* IRIX 6.5 has <inttypes.h>, and <sys/types.h> defines some of these
-   types as well. */
-# include <sys/types.h>
-# if @HAVE_INTTYPES_H@
-# include @FULL_PATH_INTTYPES_H@
-# endif
+   <inttypes.h> also defines intptr_t and uintptr_t. */
+# include <inttypes.h>
 #endif
-#if defined(__linux__) && @HAVE_SYS_BITYPES_H@
+
+#if @HAVE_SYS_BITYPES_H@ && ! defined __BIT_TYPES_DEFINED__
  /* Linux libc4 >= 4.6.7 and libc5 have a <sys/bitypes.h> that defines
   int{8,16,32,64}_t and __BIT_TYPES_DEFINED__. In libc5 >= 5.2.2 it is
   included by <sys/types.h>. */
 # include <sys/bitypes.h>
 #endif
-#if defined(__sun) && @HAVE_SYS_INTTYPES_H@
+
+#if @HAVE_SYS_INTTYPES_H@ && address@hidden@
  /* Solaris 7 <sys/inttypes.h> has the types except the *_fast*_t types, and
   the macros except for *_FAST*_*, INTPTR_MIN, PTRDIFF_MIN, PTRDIFF_MAX.
   But note that <sys/int_types.h> contains only the type definitions! */
 # include <sys/inttypes.h>
 #endif
-#if (defined(__hpux) || defined(_AIX)) && @HAVE_INTTYPES_H@
- /* HP-UX 10 <inttypes.h> has nearly everything, except UINT_LEAST8_MAX,
-   UINT_FAST8_MAX, PTRDIFF_MIN, PTRDIFF_MAX. */
- /* AIX 4 <inttypes.h> has nearly everything, except INTPTR_MIN, INTPTR_MAX,
-   UINTPTR_MAX, PTRDIFF_MIN, PTRDIFF_MAX. */
-# include @FULL_PATH_INTTYPES_H@
-#endif
-#if @HAVE_STDINT_H@
- /* Other systems may have an incomplete <stdint.h>. */
- /* On some versions of IRIX, the SGI C compiler comes with an <stdint.h>,
-   but
-    - in c99 mode, <inttypes.h> includes <stdint.h>,
-    - in c89 mode, <stdint.h> spews warnings and defines nothing.
-     <inttypes.h> defines only a subset of the types and macros that
-     <stdint.h> would define in c99 mode.
-   So we rely only on <inttypes.h> (included above). It means that in
-   c89 mode, we shadow the contents of warning-spewing <stdint.h>. */
-# if !(defined(__sgi) && @HAVE_INTTYPES_H@ && !defined(__c99))
-# include @FULL_PATH_STDINT_H@
+
+#if ! defined __cplusplus || defined __STDC_CONSTANT_MACROS
+
+/* Get WCHAR_MIN, WCHAR_MAX. */
+# if @HAVE_WCHAR_H@ && ! (defined WCHAR_MIN && defined WCHAR_MAX)
+  /* BSD/OS 4.1 has a bug: <stdio.h> and <time.h> must be included before
+   <wchar.h>. */
+# include <stdio.h>
+# include <time.h>
+# include <wchar.h>
 # endif
+
 #endif
 
+/* Minimum and maximum values for a integer type under the usual assumption.
+  Return an unspecified value if BITS == 0, adding a check to pacify
+  picky compilers. */
+
+#define _STDINT_MIN(signed, bits, zero) \
+ ((signed) ? (- ((zero) + 1) << ((bits) ? (bits) - 1 : 0)) : (zero))
+
+#define _STDINT_MAX(signed, bits, zero) \
+ ((signed) \
+  ? ~ _STDINT_MIN (signed, bits, zero) \
+  : ((((zero) + 1) << ((bits) ? (bits) - 1 : 0)) - 1) * 2 + 1)
+
 /* 7.18.1.1. Exact-width integer types */
 
 /* Here we assume a standard architecture where the hardware integer
  types have 8, 16, 32, optionally 64 bits. */
 
-#if address@hidden@
-typedef signed char  int8_t;
-#endif
-#if address@hidden@
-typedef unsigned char uint8_t;
-# define _UINT8_T /* avoid collision with Solaris 2.5.1 <pthread.h> */
-#endif
-
-#if address@hidden@
-typedef short     int16_t;
-#endif
-#if address@hidden@
-typedef unsigned short uint16_t;
-#endif
+#undef int8_t
+#undef uint8_t
+#define int8_t signed char
+#define uint8_t unsigned char
+
+#undef int16_t
+#undef uint16_t
+#define int16_t short int
+#define uint16_t unsigned short int
+
+#undef int32_t
+#undef uint32_t
+#define int32_t int
+#define uint32_t unsigned int
+
+#undef int64_t
+#undef uint64_t
+#if LONG_MAX >> 31 >> 31 == 1
+# define int64_t long int
+# define uint64_t unsigned long int
+#elif defined _MSC_VER
+# define int64_t __int64
+# define uint64_t unsigned __int64
+#elif @HAVE_LONG_LONG_INT@
+# define int64_t long long int
+# define uint64_t unsigned long long int
+#endif
+
+/* Avoid collision with Solaris 2.5.1 <pthread.h> etc. */
+#define _UINT8_T
+#define _UINT32_T
+#define _UINT64_T
 
-#if address@hidden@
-typedef int      int32_t;
-#endif
-#if address@hidden@
-typedef unsigned int  uint32_t;
-# define _UINT32_T /* avoid collision with Solaris 2.5.1 <pthread.h> */
-#endif
-
-#if @HAVE_INT64_T@
-# define _STDINT_H_HAVE_INT64 1
-#else
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-typedef long      int64_t;
-# define _STDINT_H_HAVE_INT64 1
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-typedef long long   int64_t;
-# define _STDINT_H_HAVE_INT64 1
-# elif defined _MSC_VER
-typedef __int64    int64_t;
-# define _STDINT_H_HAVE_INT64 1
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINT64_T@
-# define _STDINT_H_HAVE_UINT64 1
-#else
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-typedef unsigned long   uint64_t;
-# define _STDINT_H_HAVE_UINT64 1
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-typedef unsigned long long uint64_t;
-# define _UINT64_T /* avoid collision with Solaris 2.5.1 <pthread.h> */
-# define _STDINT_H_HAVE_UINT64 1
-# elif defined _MSC_VER
-typedef unsigned __int64  uint64_t;
-# define _STDINT_H_HAVE_UINT64 1
-# endif
-#endif
 
 /* 7.18.1.2. Minimum-width integer types */
 
@@ -149,32 +146,23 @@
  types have 8, 16, 32, optionally 64 bits. Therefore the leastN_t types
  are the same as the corresponding N_t types. */
 
-#if address@hidden@
-typedef int8_t  int_least8_t;
-#endif
-#if address@hidden@
-typedef uint8_t uint_least8_t;
-#endif
-
-#if address@hidden@
-typedef int16_t int_least16_t;
-#endif
-#if address@hidden@
-typedef uint16_t uint_least16_t;
-#endif
-
-#if address@hidden@
-typedef int32_t int_least32_t;
-#endif
-#if address@hidden@
-typedef uint32_t uint_least32_t;
-#endif
-
-#if address@hidden@ && _STDINT_H_HAVE_INT64
-typedef int64_t int_least64_t;
-#endif
-#if address@hidden@ && _STDINT_H_HAVE_UINT64
-typedef uint64_t uint_least64_t;
+#undef int_least8_t
+#undef uint_least8_t
+#undef int_least16_t
+#undef uint_least16_t
+#undef int_least32_t
+#undef uint_least32_t
+#undef int_least64_t
+#undef uint_least64_t
+#define int_least8_t int8_t
+#define uint_least8_t uint8_t
+#define int_least16_t int16_t
+#define uint_least16_t uint16_t
+#define int_least32_t int32_t
+#define uint_least32_t uint32_t
+#ifdef int64_t
+# define int_least64_t int64_t
+# define uint_least64_t uint64_t
 #endif
 
 /* 7.18.1.3. Fastest minimum-width integer types */
@@ -184,244 +172,90 @@
 
 /* Here we assume a standard architecture where the hardware integer
  types have 8, 16, 32, optionally 64 bits. Therefore the fastN_t types
-  are taken from the same list of types. */
-
-/* On alpha processors, int32_t variables are slower than int64_t variables,
-  due to the necessary zap instructions. */
-#if defined __alpha
-# define _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32 1
-#endif
-
-#if address@hidden@
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-typedef int64_t int_fast8_t;
-# else
-typedef int32_t int_fast8_t;
-# endif
-#endif
-#if address@hidden@
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-typedef uint64_t uint_fast8_t;
-# else
-typedef uint32_t uint_fast8_t;
-# endif
-#endif
-
-#if address@hidden@
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-typedef int64_t int_fast16_t;
-# else
-typedef int32_t int_fast16_t;
-# endif
-#endif
-#if address@hidden@
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-typedef uint64_t uint_fast16_t;
-# else
-typedef uint32_t uint_fast16_t;
-# endif
-#endif
-
-#if address@hidden@
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-typedef int64_t int_fast32_t;
-# else
-typedef int32_t int_fast32_t;
-# endif
-#endif
-#if address@hidden@
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-typedef uint64_t uint_fast32_t;
-# else
-typedef uint32_t uint_fast32_t;
-# endif
-#endif
+  are taken from the same list of types. Assume that 'long int'
+  is fast enough for all narrower integers. */
 
-#if address@hidden@ && _STDINT_H_HAVE_INT64
-typedef int64_t int_fast64_t;
-#endif
-#if address@hidden@ && _STDINT_H_HAVE_UINT64
-typedef uint64_t uint_fast64_t;
+#undef int_fast8_t
+#undef uint_fast8_t
+#undef int_fast16_t
+#undef uint_fast16_t
+#undef int_fast32_t
+#undef uint_fast32_t
+#undef int_fast64_t
+#undef uint_fast64_t
+#define int_fast8_t long int
+#define uint_fast8_t unsigned int_fast8_t
+#define int_fast16_t long int
+#define uint_fast16_t unsigned int_fast16_t
+#define int_fast32_t long int
+#define uint_fast32_t unsigned int_fast32_t
+#ifdef int64_t
+# define int_fast64_t int64_t
+# define uint_fast64_t uint64_t
 #endif
 
 /* 7.18.1.4. Integer types capable of holding object pointers */
 
-/* On some platforms (like IRIX6 MIPS with -n32) sizeof(void*) < sizeof(long),
-  but this doesn't matter here. */
-#if address@hidden@
-typedef long     intptr_t;
-#endif
-#if address@hidden@
-typedef unsigned long uintptr_t;
-#endif
+#undef intptr_t
+#undef uintptr_t
+#define intptr_t long int
+#define uintptr_t unsigned long int
 
 /* 7.18.1.5. Greatest-width integer types */
 
 /* Note: These types are compiler dependent. It may be unwise to use them in
  public header files. */
 
-#if address@hidden@
-/* Remove possible redundant definition from gnulib's config.h first. */
-# undef intmax_t
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
-typedef int64_t intmax_t;
-# else
-typedef int32_t intmax_t;
-# endif
-#endif
-#if address@hidden@
-/* Remove possible redundant definition from gnulib's config.h first. */
-# undef uintmax_t
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_UINT64
-typedef uint64_t uintmax_t;
-# else
-typedef uint32_t uintmax_t;
-# endif
+#undef intmax_t
+#undef uintmax_t
+#if @HAVE_LONG_LONG_INT@ && LONG_MAX >> 30 == 1
+# define intmax_t long long int
+# define uintmax_t unsigned long long int
+#elif defined int64_t
+# define intmax_t int64_t
+# define uintmax_t uint64_t
+#else
+# define intmax_t long int
+# define uintmax_t unsigned long int
 #endif
 
 /* 7.18.2. Limits of specified-width integer types */
 
-#if !defined(__cplusplus) || defined(__STDC_LIMIT_MACROS)
+#if ! defined __cplusplus || defined __STDC_LIMIT_MACROS
 
 /* 7.18.2.1. Limits of exact-width integer types */
 
 /* Here we assume a standard architecture where the hardware integer
  types have 8, 16, 32, optionally 64 bits. */
 
-#if @HAVE_INT8_T@
-# ifndef INT8_MIN
-# define INT8_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_INT8_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# define INT8_MIN -128
-#endif
-#if @HAVE_INT8_T@
-# ifndef INT8_MAX
-# define INT8_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_INT8_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# define INT8_MAX 127
-#endif
-#if @HAVE_UINT8_T@
-# ifndef UINT8_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT8_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT8_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT8_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-#  define UINT8_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_UINT8_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# define UINT8_MAX 255
-#endif
-
-#if @HAVE_INT16_T@
-# ifndef INT16_MIN
-# define INT16_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_INT16_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# define INT16_MIN -32768
-#endif
-#if @HAVE_INT16_T@
-# ifndef INT16_MAX
-# define INT16_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_INT16_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# define INT16_MAX 32767
-#endif
-#if @HAVE_UINT16_T@
-# ifndef UINT16_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT16_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT16_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT16_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-#  define UINT16_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_UINT16_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# define UINT16_MAX 65535
-#endif
-
-#if @HAVE_INT32_T@
-# ifndef INT32_MIN
-# define INT32_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_INT32_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# define INT32_MIN (~INT32_MAX)
-#endif
-#if @HAVE_INT32_T@
-# ifndef INT32_MAX
-# define INT32_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_INT32_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# define INT32_MAX 2147483647
-#endif
-#if @HAVE_UINT32_T@
-# ifndef UINT32_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT32_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT32_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT32_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-#  define UINT32_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_UINT32_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# define UINT32_MAX 4294967295U
-#endif
-
-#if @HAVE_INT64_T@
-# ifndef INT64_MIN
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define INT64_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INT64_T@ - 1))
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define INT64_MIN (-1LL << (@BITSIZEOF_INT64_T@ - 1))
-# elif defined _MSC_VER
-#  define INT64_MIN (-1i64 << (@BITSIZEOF_INT64_T@ - 1))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
-# define INT64_MIN (~INT64_MAX)
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_INT64_T@
-# ifndef INT64_MAX
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define INT64_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INT64_T@ - 1)))
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define INT64_MAX (~ (-1LL << (@BITSIZEOF_INT64_T@ - 1)))
-# elif defined _MSC_VER
-#  define INT64_MAX (~ (-1i64 << (@BITSIZEOF_INT64_T@ - 1)))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define INT64_MAX 9223372036854775807L
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define INT64_MAX 9223372036854775807LL
-# elif defined _MSC_VER
-#  define INT64_MAX 9223372036854775807i64
-# endif
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINT64_T@
-# ifndef UINT64_MAX
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define UINT64_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINT64_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define UINT64_MAX (((1ULL << (@BITSIZEOF_UINT64_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# elif defined _MSC_VER
-#  define UINT64_MAX (((1ui64 << (@BITSIZEOF_UINT64_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_UINT64
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define UINT64_MAX 18446744073709551615UL
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define UINT64_MAX 18446744073709551615ULL
-# elif defined _MSC_VER
-#  define UINT64_MAX 18446744073709551615ui64
-# endif
-# endif
+#undef INT8_MIN
+#undef INT8_MAX
+#undef UINT8_MAX
+#define INT8_MIN (~ INT8_MAX)
+#define INT8_MAX 127
+#define UINT8_MAX 255
+
+#undef INT16_MIN
+#undef INT16_MAX
+#undef UINT16_MAX
+#define INT16_MIN (~ INT16_MAX)
+#define INT16_MAX 32767
+#define UINT16_MAX 65535
+
+#undef INT32_MIN
+#undef INT32_MAX
+#undef UINT32_MAX
+#define INT32_MIN (~ INT32_MAX)
+#define INT32_MAX 2147483647
+#define UINT32_MAX 4294967295U
+
+#undef INT64_MIN
+#undef INT64_MAX
+#undef UINT64_MAX
+#ifdef int64_t
+# define INT64_MIN (~ INT64_MAX)
+# define INT64_MAX INTMAX_C (9223372036854775807)
+# define UINT64_MAX UINTMAX_C (18446744073709551615)
 #endif
 
 /* 7.18.2.2. Limits of minimum-width integer types */
@@ -430,128 +264,34 @@
  types have 8, 16, 32, optionally 64 bits. Therefore the leastN_t types
  are the same as the corresponding N_t types. */
 
-#if @HAVE_INT_LEAST8_T@
-# ifndef INT_LEAST8_MIN
-# define INT_LEAST8_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST8_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# define INT_LEAST8_MIN INT8_MIN
-#endif
-#if @HAVE_INT_LEAST8_T@
-# ifndef INT_LEAST8_MAX
-# define INT_LEAST8_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST8_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# define INT_LEAST8_MAX INT8_MAX
-#endif
-#if @HAVE_UINT_LEAST8_T@
-# ifndef UINT_LEAST8_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT_LEAST8_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T@ - 1)) - 1) * 2 
+ 1)
-# else
-#  define UINT_LEAST8_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST8_T@ - 1)) - 1) * 2 
+ 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# define UINT_LEAST8_MAX UINT8_MAX
-#endif
-
-#if @HAVE_INT_LEAST16_T@
-# ifndef INT_LEAST16_MIN
-# define INT_LEAST16_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST16_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# define INT_LEAST16_MIN INT16_MIN
-#endif
-#if @HAVE_INT_LEAST16_T@
-# ifndef INT_LEAST16_MAX
-# define INT_LEAST16_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST16_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# define INT_LEAST16_MAX INT16_MAX
-#endif
-#if @HAVE_UINT_LEAST16_T@
-# ifndef UINT_LEAST16_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT_LEAST16_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# else
-#  define UINT_LEAST16_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST16_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# define UINT_LEAST16_MAX UINT16_MAX
-#endif
-
-#if @HAVE_INT_LEAST32_T@
-# ifndef INT_LEAST32_MIN
-# define INT_LEAST32_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST32_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# define INT_LEAST32_MIN INT32_MIN
-#endif
-#if @HAVE_INT_LEAST32_T@
-# ifndef INT_LEAST32_MAX
-# define INT_LEAST32_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST32_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# define INT_LEAST32_MAX INT32_MAX
-#endif
-#if @HAVE_UINT_LEAST32_T@
-# ifndef UINT_LEAST32_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT_LEAST32_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# else
-#  define UINT_LEAST32_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST32_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# define UINT_LEAST32_MAX UINT32_MAX
-#endif
-
-#if @HAVE_INT_LEAST64_T@
-# ifndef INT_LEAST64_MIN
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define INT_LEAST64_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INT_LEAST64_T@ - 1))
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define INT_LEAST64_MIN (-1LL << (@BITSIZEOF_INT_LEAST64_T@ - 1))
-# elif defined _MSC_VER
-#  define INT_LEAST64_MIN (-1i64 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST64_T@ - 1))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
+#undef INT_LEAST8_MIN
+#undef INT_LEAST8_MAX
+#undef UINT_LEAST8_MAX
+#define INT_LEAST8_MIN INT8_MIN
+#define INT_LEAST8_MAX INT8_MAX
+#define UINT_LEAST8_MAX UINT8_MAX
+
+#undef INT_LEAST16_MIN
+#undef INT_LEAST16_MAX
+#undef UINT_LEAST16_MAX
+#define INT_LEAST16_MIN INT16_MIN
+#define INT_LEAST16_MAX INT16_MAX
+#define UINT_LEAST16_MAX UINT16_MAX
+
+#undef INT_LEAST32_MIN
+#undef INT_LEAST32_MAX
+#undef UINT_LEAST32_MAX
+#define INT_LEAST32_MIN INT32_MIN
+#define INT_LEAST32_MAX INT32_MAX
+#define UINT_LEAST32_MAX UINT32_MAX
+
+#undef INT_LEAST64_MIN
+#undef INT_LEAST64_MAX
+#undef UINT_LEAST64_MAX
+#ifdef int64_t
 # define INT_LEAST64_MIN INT64_MIN
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_INT_LEAST64_T@
-# ifndef INT_LEAST64_MAX
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define INT_LEAST64_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INT_LEAST64_T@ - 1)))
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define INT_LEAST64_MAX (~ (-1LL << (@BITSIZEOF_INT_LEAST64_T@ - 1)))
-# elif defined _MSC_VER
-#  define INT_LEAST64_MAX (~ (-1i64 << (@BITSIZEOF_INT_LEAST64_T@ - 1)))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
 # define INT_LEAST64_MAX INT64_MAX
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINT_LEAST64_T@
-# ifndef UINT_LEAST64_MAX
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define UINT_LEAST64_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T@ - 1)) - 1) 
* 2 + 1)
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define UINT_LEAST64_MAX (((1ULL << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T@ - 1)) - 1) 
* 2 + 1)
-# elif defined _MSC_VER
-#  define UINT_LEAST64_MAX (((1ui64 << (@BITSIZEOF_UINT_LEAST64_T@ - 1)) - 
1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_UINT64
 # define UINT_LEAST64_MAX UINT64_MAX
-# endif
 #endif
 
 /* 7.18.2.3. Limits of fastest minimum-width integer types */
@@ -560,464 +300,151 @@
  types have 8, 16, 32, optionally 64 bits. Therefore the fastN_t types
  are taken from the same list of types. */
 
-#if @HAVE_INT_FAST8_T@
-# ifndef INT_FAST8_MIN
-# define INT_FAST8_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST8_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define INT_FAST8_MIN INT64_MIN
-# else
-# define INT_FAST8_MIN INT32_MIN
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_INT_FAST8_T@
-# ifndef INT_FAST8_MAX
-# define INT_FAST8_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST8_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define INT_FAST8_MAX INT64_MAX
-# else
-# define INT_FAST8_MAX INT32_MAX
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINT_FAST8_T@
-# ifndef UINT_FAST8_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT_FAST8_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT_FAST8_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT_FAST8_T@ - 1)) - 1) * 2 + 
1)
-# else
-#  define UINT_FAST8_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINT_FAST8_T@ - 1)) - 1) * 2 
+ 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define UINT_FAST8_MAX UINT64_MAX
-# else
-# define UINT_FAST8_MAX UINT32_MAX
-# endif
-#endif
-
-#if @HAVE_INT_FAST16_T@
-# ifndef INT_FAST16_MIN
-# define INT_FAST16_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST16_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define INT_FAST16_MIN INT64_MIN
-# else
-# define INT_FAST16_MIN INT32_MIN
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_INT_FAST16_T@
-# ifndef INT_FAST16_MAX
-# define INT_FAST16_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST16_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define INT_FAST16_MAX INT64_MAX
-# else
-# define INT_FAST16_MAX INT32_MAX
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINT_FAST16_T@
-# ifndef UINT_FAST16_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT_FAST16_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT_FAST16_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT_FAST16_T@ - 1)) - 1) * 2 
+ 1)
-# else
-#  define UINT_FAST16_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINT_FAST16_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define UINT_FAST16_MAX UINT64_MAX
-# else
-# define UINT_FAST16_MAX UINT32_MAX
-# endif
-#endif
-
-#if @HAVE_INT_FAST32_T@
-# ifndef INT_FAST32_MIN
-# define INT_FAST32_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST32_T@ - 1))
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define INT_FAST32_MIN INT64_MIN
-# else
-# define INT_FAST32_MIN INT32_MIN
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_INT_FAST32_T@
-# ifndef INT_FAST32_MAX
-# define INT_FAST32_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST32_T@ - 1)))
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define INT_FAST32_MAX INT64_MAX
-# else
-# define INT_FAST32_MAX INT32_MAX
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINT_FAST32_T@
-# ifndef UINT_FAST32_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINT_FAST32_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define UINT_FAST32_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_UINT_FAST32_T@ - 1)) - 1) * 2 
+ 1)
-# else
-#  define UINT_FAST32_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINT_FAST32_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# if _STDINT_H_INT64_FASTER_THAN_INT32
-# define UINT_FAST32_MAX UINT64_MAX
-# else
-# define UINT_FAST32_MAX UINT32_MAX
-# endif
-#endif
-
-#if @HAVE_INT_FAST64_T@
-# ifndef INT_FAST64_MIN
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define INT_FAST64_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST64_T@ - 1))
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define INT_FAST64_MIN (-1LL << (@BITSIZEOF_INT_FAST64_T@ - 1))
-# elif defined _MSC_VER
-#  define INT_FAST64_MIN (-1i64 << (@BITSIZEOF_INT_FAST64_T@ - 1))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
+#undef INT_FAST8_MIN
+#undef INT_FAST8_MAX
+#undef UINT_FAST8_MAX
+#define INT_FAST8_MIN LONG_MIN
+#define INT_FAST8_MAX LONG_MAX
+#define UINT_FAST8_MAX ULONG_MAX
+
+#undef INT_FAST16_MIN
+#undef INT_FAST16_MAX
+#undef UINT_FAST16_MAX
+#define INT_FAST16_MIN LONG_MIN
+#define INT_FAST16_MAX LONG_MAX
+#define UINT_FAST16_MAX ULONG_MAX
+
+#undef INT_FAST32_MIN
+#undef INT_FAST32_MAX
+#undef UINT_FAST32_MAX
+#define INT_FAST32_MIN LONG_MIN
+#define INT_FAST32_MAX LONG_MAX
+#define UINT_FAST32_MAX ULONG_MAX
+
+#undef INT_FAST64_MIN
+#undef INT_FAST64_MAX
+#undef UINT_FAST64_MAX
+#ifdef int64_t
 # define INT_FAST64_MIN INT64_MIN
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_INT_FAST64_T@
-# ifndef INT_FAST64_MAX
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define INT_FAST64_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INT_FAST64_T@ - 1)))
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define INT_FAST64_MAX (~ (-1LL << (@BITSIZEOF_INT_FAST64_T@ - 1)))
-# elif defined _MSC_VER
-#  define INT_FAST64_MAX (~ (-1i64 << (@BITSIZEOF_INT_FAST64_T@ - 1)))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
 # define INT_FAST64_MAX INT64_MAX
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINT_FAST64_T@
-# ifndef UINT_FAST64_MAX
-# if @HAVE_LONG_64BIT@
-#  define UINT_FAST64_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINT_FAST64_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-#  define UINT_FAST64_MAX (((1ULL << (@BITSIZEOF_UINT_FAST64_T@ - 1)) - 1) * 
2 + 1)
-# elif defined _MSC_VER
-#  define UINT_FAST64_MAX (((1ui64 << (@BITSIZEOF_UINT_FAST64_T@ - 1)) - 1) 
* 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_UINT64
 # define UINT_FAST64_MAX UINT64_MAX
-# endif
 #endif
 
 /* 7.18.2.4. Limits of integer types capable of holding object pointers */
 
-#if @HAVE_INTPTR_T@
-# ifndef INTPTR_MIN
-# if @BITSIZEOF_INTPTR_T@ > @BITSIZEOF_LONG@
-#  define INTPTR_MIN (-1LL << (@BITSIZEOF_INTPTR_T@ - 1))
-# else
-#  define INTPTR_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INTPTR_T@ - 1))
-# endif
-# endif
-#else
-# define INTPTR_MIN LONG_MIN
-#endif
-#if @HAVE_INTPTR_T@
-# ifndef INTPTR_MAX
-# if @BITSIZEOF_INTPTR_T@ > @BITSIZEOF_LONG@
-#  define INTPTR_MAX (~ (-1LL << (@BITSIZEOF_INTPTR_T@ - 1)))
-# else
-#  define INTPTR_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INTPTR_T@ - 1)))
-# endif
-# endif
-#else
-# define INTPTR_MAX LONG_MAX
-#endif
-#if @HAVE_UINTPTR_T@
-# ifndef UINTPTR_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINTPTR_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@
-#  define UINTPTR_MAX (((1ULL << (@BITSIZEOF_UINTPTR_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-#  define UINTPTR_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINTPTR_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# define UINTPTR_MAX ULONG_MAX
-#endif
+#undef INTPTR_MIN
+#undef INTPTR_MAX
+#undef UINTPTR_MAX
+#define INTPTR_MIN LONG_MIN
+#define INTPTR_MAX LONG_MAX
+#define UINTPTR_MAX ULONG_MAX
 
 /* 7.18.2.5. Limits of greatest-width integer types */
 
-#if @HAVE_INTMAX_T@
-# ifndef INTMAX_MIN
-# if @BITSIZEOF_INTMAX_T@ > @BITSIZEOF_LONG@
-#  define INTMAX_MIN (-1LL << (@BITSIZEOF_INTMAX_T@ - 1))
-# else
-#  define INTMAX_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_INTMAX_T@ - 1))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
-# define INTMAX_MIN INT64_MIN
-# else
-# define INTMAX_MIN INT32_MIN
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_INTMAX_T@
-# ifndef INTMAX_MAX
-# if @BITSIZEOF_INTMAX_T@ > @BITSIZEOF_LONG@
-#  define INTMAX_MAX (~ (-1LL << (@BITSIZEOF_INTMAX_T@ - 1)))
-# else
-#  define INTMAX_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_INTMAX_T@ - 1)))
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
+#undef INTMAX_MIN
+#undef INTMAX_MAX
+#undef UINTMAX_MAX
+#define INTMAX_MIN (~ INTMAX_MAX)
+#ifdef INT64_MAX
 # define INTMAX_MAX INT64_MAX
-# else
-# define INTMAX_MAX INT32_MAX
-# endif
-#endif
-#if @HAVE_UINTMAX_T@
-# ifndef UINTMAX_MAX
-# if @BITSIZEOF_UINTMAX_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@
-#  define UINTMAX_MAX (((1ULL << (@BITSIZEOF_UINTMAX_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-#  define UINTMAX_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_UINTMAX_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#else
-# ifdef _STDINT_H_HAVE_INT64
 # define UINTMAX_MAX UINT64_MAX
-# else
+#else
+# define INTMAX_MAX INT32_MAX
 # define UINTMAX_MAX UINT32_MAX
-# endif
 #endif
 
 /* 7.18.3. Limits of other integer types */
 
 /* ptrdiff_t limits */
-#ifndef PTRDIFF_MIN
-# if @BITSIZEOF_PTRDIFF_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || @SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG@
-# define PTRDIFF_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_PTRDIFF_T@ - 1))
-# else
-# define PTRDIFF_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_PTRDIFF_T@ - 1))
-# endif
-#endif
-#ifndef PTRDIFF_MAX
-# if @BITSIZEOF_PTRDIFF_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || @SAME_TYPE_PTRDIFF_T_LONG@
-# define PTRDIFF_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_PTRDIFF_T@ - 1)))
-# else
-# define PTRDIFF_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_PTRDIFF_T@ - 1)))
-# endif
-#endif
+#undef PTRDIFF_MIN
+#undef PTRDIFF_MAX
+#define PTRDIFF_MIN \
+  _STDINT_MIN (1, @BITSIZEOF_PTRDIFF_T@, address@hidden@)
+#define PTRDIFF_MAX \
+  _STDINT_MAX (1, @BITSIZEOF_PTRDIFF_T@, address@hidden@)
 
 /* sig_atomic_t limits */
-#ifndef SIG_ATOMIC_MIN
-# if @HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T@
-# if @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || 
@SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG@
-#  define SIG_ATOMIC_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ - 1))
-# else
-#  define SIG_ATOMIC_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ - 1))
-# endif
-# else
-# if @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@ || 
@SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG@
-#  define SIG_ATOMIC_MIN 0UL
-# elif @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ >= @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define SIG_ATOMIC_MIN 0U
-# else
-#  define SIG_ATOMIC_MIN 0
-# endif
-# endif
-#endif
-#ifndef SIG_ATOMIC_MAX
-# if @HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T@
-# if @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || 
@SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_LONG@
-#  define SIG_ATOMIC_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ - 1)))
-# else
-#  define SIG_ATOMIC_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ - 1)))
-# endif
-# else
-# if @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@ || 
@SAME_TYPE_SIG_ATOMIC_T_UNSIGNED_LONG@
-#  define SIG_ATOMIC_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ - 1)) - 1) * 2 
+ 1)
-# elif @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ >= @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define SIG_ATOMIC_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ - 1)) - 1) * 2 + 
1)
-# else
-#  define SIG_ATOMIC_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@ - 1)) - 1) * 2 + 
1)
-# endif
-# endif
-#endif
+#undef SIG_ATOMIC_MIN
+#undef SIG_ATOMIC_MAX
+#define SIG_ATOMIC_MIN \
+  _STDINT_MIN (@HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T@, @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@, \
+        address@hidden@)
+#define SIG_ATOMIC_MAX \
+  _STDINT_MAX (@HAVE_SIGNED_SIG_ATOMIC_T@, @BITSIZEOF_SIG_ATOMIC_T@, \
+        address@hidden@)
+
 
 /* size_t limit */
-#ifndef SIZE_MAX /* SIZE_MAX may also be defined in config.h. */
-# if @BITSIZEOF_SIZE_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@ || 
@SAME_TYPE_SIZE_T_UNSIGNED_LONG@
-# define SIZE_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_SIZE_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-# define SIZE_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_SIZE_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-#endif
+#undef SIZE_MAX
+#define SIZE_MAX _STDINT_MAX (0, @BITSIZEOF_SIZE_T@, address@hidden@)
 
-/* wchar_t limits may already be defined in <stddef.h>. */
-#ifndef WCHAR_MIN
-# if @HAVE_SIGNED_WCHAR_T@
-# if @BITSIZEOF_WCHAR_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || @SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG@
-#  define WCHAR_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_WCHAR_T@ - 1))
-# else
-#  define WCHAR_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_WCHAR_T@ - 1))
-# endif
-# else
-# if @BITSIZEOF_WCHAR_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@ || 
@SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG@
-#  define WCHAR_MIN 0UL
-# elif @BITSIZEOF_WCHAR_T@ >= @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define WCHAR_MIN 0U
-# else
-#  define WCHAR_MIN 0
-# endif
-# endif
-#endif
-#ifndef WCHAR_MAX
-# if @HAVE_SIGNED_WCHAR_T@
-# if @BITSIZEOF_WCHAR_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || @SAME_TYPE_WCHAR_T_LONG@
-#  define WCHAR_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_WCHAR_T@ - 1)))
-# else
-#  define WCHAR_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_WCHAR_T@ - 1)))
-# endif
-# else
-# if @BITSIZEOF_WCHAR_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@ || 
@SAME_TYPE_WCHAR_T_UNSIGNED_LONG@
-#  define WCHAR_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_WCHAR_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# elif @BITSIZEOF_WCHAR_T@ >= @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define WCHAR_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_WCHAR_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-#  define WCHAR_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_WCHAR_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#endif
+/* wchar_t limits */
+#undef WCHAR_MIN
+#undef WCHAR_MAX
+#define WCHAR_MIN \
+  _STDINT_MIN (@HAVE_SIGNED_WCHAR_T@, @BITSIZEOF_WCHAR_T@, address@hidden@)
+#define WCHAR_MAX \
+  _STDINT_MAX (@HAVE_SIGNED_WCHAR_T@, @BITSIZEOF_WCHAR_T@, address@hidden@)
 
 /* wint_t limits */
-#ifndef WINT_MIN
-# if @HAVE_SIGNED_WINT_T@
-# if @BITSIZEOF_WINT_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || @SAME_TYPE_WINT_T_LONG@
-#  define WINT_MIN (-1L << (@BITSIZEOF_WINT_T@ - 1))
-# else
-#  define WINT_MIN (-1 << (@BITSIZEOF_WINT_T@ - 1))
-# endif
-# else
-# if @BITSIZEOF_WINT_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@ || 
@SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG@
-#  define WINT_MIN 0UL
-# elif @BITSIZEOF_WINT_T@ >= @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define WINT_MIN 0U
-# else
-#  define WINT_MIN 0
-# endif
-# endif
-#endif
-#ifndef WINT_MAX
-# if @HAVE_SIGNED_WINT_T@
-# if @BITSIZEOF_WINT_T@ > @BITSIZEOF_LONG@ || @SAME_TYPE_WINT_T_LONG@
-#  define WINT_MAX (~ (-1L << (@BITSIZEOF_WINT_T@ - 1)))
-# else
-#  define WINT_MAX (~ (-1 << (@BITSIZEOF_WINT_T@ - 1)))
-# endif
-# else
-# if @BITSIZEOF_WINT_T@ > @BITSIZEOF_UNSIGNED_LONG@ || 
@SAME_TYPE_WINT_T_UNSIGNED_LONG@
-#  define WINT_MAX (((1UL << (@BITSIZEOF_WINT_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# elif @BITSIZEOF_WINT_T@ >= @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-#  define WINT_MAX (((1U << (@BITSIZEOF_WINT_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# else
-#  define WINT_MAX (((1 << (@BITSIZEOF_WINT_T@ - 1)) - 1) * 2 + 1)
-# endif
-# endif
-#endif
-
-#endif
+#undef WINT_MIN
+#undef WINT_MAX
+#define WINT_MIN \
+  _STDINT_MIN (@HAVE_SIGNED_WINT_T@, @BITSIZEOF_WINT_T@, address@hidden@)
+#define WINT_MAX \
+  _STDINT_MAX (@HAVE_SIGNED_WINT_T@, @BITSIZEOF_WINT_T@, address@hidden@)
 
 /* 7.18.4. Macros for integer constants */
 
-#if !defined(__cplusplus) || defined(__STDC_CONSTANT_MACROS)
-
 /* 7.18.4.1. Macros for minimum-width integer constants */
 /* According to ISO C 99 Technical Corrigendum 1 */
 
+/* Here we assume a standard architecture where the hardware integer
+  types have 8, 16, 32, optionally 64 bits, and int is 32 bits. */
+
 #undef INT8_C
 #undef UINT8_C
 #define INT8_C(x) x
-#if @HAVE_UINT8_T@
-# if @BITSIZEOF_UINT8_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-# define UINT8_C(x) x
-# else
-# define UINT8_C(x) x##U
-# endif
-#else
-# define UINT8_C(x) x
-#endif
+#define UINT8_C(x) x
 
 #undef INT16_C
 #undef UINT16_C
 #define INT16_C(x) x
-#if @HAVE_UINT16_T@
-# if @BITSIZEOF_UINT16_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-# define UINT16_C(x) x
-# else
-# define UINT16_C(x) x##U
-# endif
-#else
-# define UINT16_C(x) x
-#endif
+#define UINT16_C(x) x
 
 #undef INT32_C
 #undef UINT32_C
 #define INT32_C(x) x
-#if @HAVE_UINT32_T@
-# if @BITSIZEOF_UINT32_T@ < @BITSIZEOF_UNSIGNED_INT@
-# define UINT32_C(x) x
-# else
-# define UINT32_C(x) x##U
-# endif
-#else
-# define UINT32_C(x) x
-#endif
+#define UINT32_C(x) x ## U
 
 #undef INT64_C
 #undef UINT64_C
-#if @HAVE_LONG_64BIT@
+#if LONG_MAX >> 31 >> 31 == 1
 # define INT64_C(x) x##L
 # define UINT64_C(x) x##UL
-#elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
-# define INT64_C(x) x##LL
-# define UINT64_C(x) x##ULL
-#elif defined(_MSC_VER)
+#elif defined _MSC_VER
 # define INT64_C(x) x##i64
 # define UINT64_C(x) x##ui64
+#elif @HAVE_LONG_LONG_INT@
+# define INT64_C(x) x##LL
+# define UINT64_C(x) x##ULL
 #endif
 
 /* 7.18.4.2. Macros for greatest-width integer constants */
 
 #undef INTMAX_C
 #undef UINTMAX_C
-#if @HAVE_LONG_64BIT@
-# define INTMAX_C(x) x##L
-# define UINTMAX_C(x) x##UL
-#elif @HAVE_LONG_LONG_64BIT@
+#if @HAVE_LONG_LONG_INT@ && LONG_MAX >> 30 == 1
 # define INTMAX_C(x) x##LL
 # define UINTMAX_C(x) x##ULL
-#elif defined(_MSC_VER)
-# define INTMAX_C(x) x##i64
-# define UINTMAX_C(x) x##ui64
+#elif defined int64_t
+# define INTMAX_C(x)  INT64_C(x)
+# define UINTMAX_C(x) UINT64_C(x)
 #else
-# define INTMAX_C(x) x
-# define UINTMAX_C(x) x##U
+# define INTMAX_C(x)  x##L
+# define UINTMAX_C(x) x##UL
 #endif
 
-#endif
+#endif /* !defined __cplusplus || defined __STDC_CONSTANT_MACROS */
 
-#endif /* _STDINT_H */
+#endif /* _GL_STDINT_H */
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]