glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: we zijn er bijna!


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: we zijn er bijna!
Date: Mon, 30 Sep 2002 12:31:17 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Sep 30, 2002 at 12:24:55PM +0200, Terje Hansen wrote:
> > >
> > > Volgende stukken ontbreken nog:
> > > (dit schrijf ik niet)
> > > - inleiding over mandrake, waarom we het gebruiken in onze lessen
> >
> > Hmmm, als ik nu eens de propaganda van de site download en een beetje
> > aanpas. Goedgekeurd?
> 
> Moet dat zijn: 'Waarom we linux gebruiken, in het bijzonder Mandrake'
> of 'Waarom we Mandrake gebruiken'?

Het laatste, en let er wel op over GNU/Linux te gebruiken als je het
besturingssysteem bedoelt.

Oja werkt uw cvs al? Als ge dingen aanpast moet ge de CVS gebruiken
...

http://savannah.nongnu.org/projects/glms/ voor meer info erover...

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

There are only two ways to live your life. One is as though
nothing is a miracle. The other is as though everything is a
miracle. - Albert Einstein (1879-1955)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]