glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xspace


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: xspace
Date: Wed, 9 Oct 2002 09:55:58 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Wed, Oct 09, 2002 at 09:47:45AM +0200, Geert Vernaeve wrote:
> On Wed, 9 Oct 2002 address@hidden wrote:
> 
> > Het is mij gelukt de cvs-boom neer te laden. Eerste opmerking :): Zouden
> 
> Hoe hebt ge da juist gedaan? (Meer in het bijzonder, enig idee wat er mis
> is met wat ik op http://zeus.rug.ac.be/~geert/glms/ heb gebrobeerd)?

Ben je dit niet vergeten:?

Only project developers can access the CVS tree via this method. SSH1
must be installed on your client machine. If you have SSH version two,
add

Host subversions.gnu.org
   Protocol 1

Anders wat is uw error?

Rudy


-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

I am not young enough to know everything. 
              - Oscar Wilde (1854-1900)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]