glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cvs


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: cvs
Date: Wed, 23 Oct 2002 13:36:45 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Wed, Oct 23, 2002 at 01:32:44PM +0200, Geert Vernaeve wrote:
> On Wed, 23 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:
> 
> > Gaspard heeft zojuist een directory toegevoegd, en nu als ik gewoon
> > cvs update deed in mijn working dir kreeg ik die files niet binnen.
> >
> > Na wat zoeken:
> > address@hidden:~/savannah/glms$ cvs update -d .
> 
> Ik krijg dus altijd maar
> 
> address@hidden geert]$ export CVS_RSH=ssh
> address@hidden geert]$ cd tmp
> address@hidden tmp]$ cvs -z3 address@hidden:/cvsroot/glms co glms
> address@hidden's password:
> Permission denied, please try again.
> address@hidden's password:
> Permission denied, please try again.
> address@hidden's password:
> Permission denied.
> cvs [checkout aborted]: end of file from server (consult above messages if  
> any)
> address@hidden tmp]$
> 
> Iemand ideeen?

Probeer eens GuruGeert als login naam te gebruiken.

(het zou moeten werken, want uw usernaam is GuruGeert, en zo staat het
in de /etc/passwd file op de savannah server) :)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Poor man wanna be rich , rich man wanna be king and The king ain't satisfied
till he rules everything


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]