glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cvs


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: cvs
Date: Wed, 23 Oct 2002 21:31:39 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Wed, Oct 23, 2002 at 09:05:43PM +0200, Terje Hansen wrote:
> Ik heb een key aangemaakt en die ingevuld op savannah. Alsook een
> pasphrase ingevuld.
> 
> Ik probeer dat op Geert zijne site proberen uit te voeren (is 1 v/d
> mogelijkheden die op savannah staat beschreven), maar dat werkt niet.
> 
>    export CVS_RSH=ssh
>    cvs -z3 address@hidden:/cvsroot/glms co glms
> 
> Wat doet/betekent export?

die export dient om een variabele te euh ja te exporteren :)

> Is dit nu 1 regel, of zijn het er 2?

2. het zal ook niet werken want uw login naam is Terje, zoals op
https://savannah.nongnu.org/project/memberlist.php?group_id=2608
staat

>    terje$ cvs update
> 
> cvs wordt niet herkend als commando.

heb je cvs geinstalleerd? Ge moet de server niet laten draaien, maar
ge hebt toch zeker de client nodig :)

> Ik heb ook die config-file aangemaakt in .ssh
> 
> Ik heb een tekstbestand in latex. Maar of dat al die code juist is, en of
> dat alles er in staat. Of net teveel, ik weet het niet.
> 
> Ik heb \\ voor een return gebruikt, of mag dat niet?

We zullen eerst proberen uw cvs en ssh in orde te brengen.

Dus doe eerst het volgende:
1) installeer cvs en maak dat dat commando herkend wordt
2) doe dan wat er op geert zijn site staat en laat wetn of dat lukt

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The trouble with the world is that the stupid are cocksure and
the intelligent are full of doubt.
    -- Bertrand Russell


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]