glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms ./inleiding.tex inleiding/loginroot inleid...


From: Rudy Gevaert
Subject: glms ./inleiding.tex inleiding/loginroot inleid...
Date: Mon, 28 Oct 2002 14:49:40 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Rudy Gevaert <address@hidden>  02/10/28 14:49:40

Modified files:
    .       : inleiding.tex 
    inleiding   : loginroot lsalf lsroot 

Log message:
    Nog wat overlezen, van de inleiding moet alleen nog linux filesystem 
overlezen worden.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding.tex.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding/loginroot.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding/lsalf.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding/lsroot.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]