glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ??software voor beheer en onderhoud??


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Tue, 3 Dec 2002 13:42:51 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Tue, Dec 03, 2002 at 11:50:45AM +0100, address@hidden wrote:
> 
> Nee, je gebruikt toch gewoon de inschrijvingslijsten? En het intypen van
> die inschrijvingslijsten is niet meer het werk van de sysadmin :)

bon ja ik heb geantwoord op dien pipo.  Zijn toontje stond mij wel
niet aan.

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The gods too are fond of a joke.      - Aristotle (384-322 B.C.)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]