glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms


From: Rudy Gevaert
Subject: glms
Date: Sat, 14 Dec 2002 13:37:56 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Yo Gaspard,

Begint het niet stillaan tijd om achter iedereen aan te zitten zodat
hun stuk afgeraakt?  

Bv Geert is nog niet begonnen :)   Kwestie dat iedereen weet wat
gedaan in de kerstvakantie.

Btw http://www.trylinuxsd.com/dvd/ is een goeie url voor bij het stuk
van Terje.

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

To understand recursion you must first understand recursion. ...


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]