glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: glms
Date: Tue, 17 Dec 2002 09:54:22 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hallo,

On Tue, Dec 17, 2002 at 09:52:43AM +0100, address@hidden wrote:
> Wie doet er eigenlijk nog allemaal mee? Terje heeft afgehaakt. Blijft er
> nog over jij, Geert en ik (of sla ik iemand over? Bij het schrijven dan
> wel, niet bij het verbeteren.).

Euh, Geert had nog een paar mensen, maar ik denk dat je die mensen
moet aanspreken (via Geert eventueel).

Groeten,
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

You can get more with a kind word and a gun 
than you can with a kind word alone.   - Al Capone (1899-1947)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]