glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] blabla


From: glms-hackers
Subject: [Glms-hackers] blabla
Date: Mon, 27 Jan 2003 22:15:08 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Zoals ge ziet heb ik eventjes tijd gehad om de een echte glms
mailinglist aan te maken.

Namelijk: address@hidden 
(we kunnen alleen lijsten aanmaken met glms- ervoor)

De archieven zijn te vinden op
http://mail.gnu.org/archive/html/glms-hackers.  Binnenkort zullen alle
vorige mails die al op address@hidden zijn gepasseerd in het
archief zitten.

Alsook heb ik al een address@hidden aangemaakt. Wie wil moet
zich er er maar op inschrijven.  Ik had gedacht dat we misschien de
lesvolgers daarop zouden kunnen inschrijven (of dat vermelden in de
1ste les per sessie), zodat ze elkaar wat kunnen helpen.

Rudy

dit is beinst een testje of het wel werkt :)
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Victory goes to the player who makes the next-to-last mistake. 
 - Chessmaster Savielly Grigorievitch Tartakower (1887-1956)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]