glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] maillijst


From: Rudy Gevaert
Subject: [Glms-hackers] maillijst
Date: Tue, 28 Jan 2003 15:10:36 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Hallo,

Ik wil even opmerken dat het adres van de maillijst veranderd is naar
address@hidden

address@hidden is een forward naar daar, maar ik moet die telkenmale
aproven.  Dus gelieve niets meer te sturen naar address@hidden

Thanks
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The most important thing a father can do for his children is to
love their mother.
        -- Reverend Theodore Hesburgh
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]