glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms installatiemandrake.tex mcc.tex kde.tex wi...


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms installatiemandrake.tex mcc.tex kde.tex wi...
Date: Mon, 10 Feb 2003 03:53:22 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/10 03:53:20

Modified files:
    .       : installatiemandrake.tex mcc.tex 
Added files:
    .       : kde.tex wiskunde.tex 

Log message:
    Alle bestanden over de desktop werden bijgewerkt. Er werden twee files
    toegevoegd:
    - kde.tex over kde
    - wiskunde.tex bevat gnuplot, grace, octave en maxima

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/kde.tex?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/wiskunde.tex?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/installatiemandrake.tex.diff?tr1=1.15&tr2=1.16&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/mcc.tex.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]