help-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

���̷��� ����(Virus Warning)


From: Super-User
Subject: ̷ (Virus Warning)
Date: Sat, 20 Jul 2002 09:33:55 +0900 (KST)

¾È³çÇϽʴϱî? Çѱ¹Çؾç´ëÇб³ Á¤º¸Àü»ê¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
º»¸Þ¼¼Áö´Â ÀÎÅÍ³Ý E-MailÀ» ½Ç½Ã°£À¸·Î °Ë»ç/Ä¡·áÇÏ¿© ¼Û.¼ö½ÅÀÚ¿¡°Ô Å뺸ÇÏ´Â 
¸Þ¼¼Áö ÀÔ´Ï´Ù.
±ÍÇÏÀÇ ¸ÞÀÏ¿¡¼­ ¹ÙÀÌ·¯½º°¡ °ËÃ⠵ǾúÀ¸´Ï, ¹é½ÅÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¤±âÀûÀ¸·Î 
°Ë»ç¸¦ ½Ç½Ã ÇϽþî ÇÇÇظ¦ ¿¹¹æÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
This message was created automatically by virus_mail detection software.
----- Virus Warning Message (on Korea Maritime University)------
        Have detected a virus in your mail.
        Detected file is deleted.
=============================================================================
º¸³½»ç¶÷(Sender): zhaosufang@dongyuechem.com
¹Þ´Â»ç¶÷(Receiver): k998021@hanbada.kmaritime.ac.kr
¸ÞÀÏÁ¦¸ñ(Subject): Language
-----------------------------------------------------------------------------
style.bat           [54334]            »èÁ¦/Deleted
-----------------------------------------------------------------------------

=============================================================================
º¸³½»ç¶÷(Sender): zhaosufang@dongyuechem.com
¹Þ´Â»ç¶÷(Receiver): k998021@hanbada.kmaritime.ac.kr
¸ÞÀÏÁ¦¸ñ(Subject): ACCESSKEY
-----------------------------------------------------------------------------
class.exe           [54334]            »èÁ¦/Deleted
-----------------------------------------------------------------------------reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]