help-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

DELIVERY FAILURE: Benutzer g6kt0ui (address@hidden) ist nicht im öffentl


From: Postmaster
Subject: DELIVERY FAILURE: Benutzer g6kt0ui (address@hidden) ist nicht im öffentlichen Adreßbuch aufgeführt
Date: Sun, 15 Jun 2003 23:44:43 -0400 (EDT)

Ihre Nachricht

 Ihr Thema: Please confirm your message

wurde nicht zugestellt:

 g6kt0ui@tds.de

weil:

 Benutzer g6kt0ui (g6kt0ui@tds.de) ist nicht im öffentlichen Adreßbuch 
aufgeführt

Reporting-MTA: dns;nsusw2002.tds-corp.com

Final-Recipient: rfc822;g6kt0ui@tds.de
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: X-Notes; Benutzer g6kt0ui (g6kt0ui@tds.de) ist nicht im 
ffentlichen Adrebuch aufgefhrt
--- Begin Message --- Subject: Please confirm your message Date: Sun, 15 Jun 2003 23:44:43 -0400 (EDT)
Your e-mail message with the subject of 
"=?koi8-r?B?8HDJxc0sIHDB2s3F3cXOdWUgdSBvwmPM1dbJ18HOycUgcM9jY3XKY8vJeCDJIMnOz2PUcMHOztl4?=
 
=?koi8-r?B?IMdwwdbEwc4g1yBNb2PL12UgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg?=
 
=?koi8-r?B?ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIM/F1MXX?=
 =?koi8-r?B?wMvJztAgzMrU1cHZzg==?="
is being held because your address was not recognized.

To release your message for delivery, please send an empty message
to the following address, or use your mailer's "Reply" feature.

  help-hurd-confirm-1055735083.23173.0df08b@gnu.org

This confirmation verifies that your message is legitimate and not
junk-mail.

[ This notice was generated by TMDA/0.59 (http://tmda.net/),
 an automated junk-mail reduction system. ]

--- Enclosed is a copy of your message.

>From g6kt0ui@tds.de Sun Jun 15 23:44:42 2003
Return-path: <g6kt0ui@tds.de>
Received: from mail by monty-python.gnu.org with spam-scanned (Exim 4.20)
    id 19Rkv4-0005mD-IM
    for help-hurd@gnu.org; Sun, 15 Jun 2003 23:44:35 -0400
Received: from [211.233.14.79] (helo=211.233.14.79)
    by monty-python.gnu.org with smtp (Exim 4.20)
    id 19Rkug-0004XJ-6t; Sun, 15 Jun 2003 23:44:10 -0400
From: =?koi8-r?B?QUxJQ09NTSBUcmF2ZWwgQWdlbmN5?= <g6kt0ui@tds.de>
To: woyxbdl <woyxbdl@gnu.org>
Subject: 
=?koi8-r?B?8HDJxc0sIHDB2s3F3cXOdWUgdSBvwmPM1dbJ18HOycUgcM9jY3XKY8vJeCDJIMnOz2PUcMHOztl4?=
    
=?koi8-r?B?IMdwwdbEwc4g1yBNb2PL12UgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg?=
    
=?koi8-r?B?ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIM/F1MXX?=
    =?koi8-r?B?wMvJztAgzMrU1cHZzg==?=
Date: Mon, 16 Jun 2003 07:44:37 +0400
Reply-To: g6kt0ui@tds.de
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="koi8-r"
Message-Id: <E19Rkug-0004XJ-6t@monty-python.gnu.org>
X-Spam-Status: Yes, hits=9.3 required=5.0
    tests=BIG_FONT,CTYPE_JUST_HTML,FROM_HAS_MIXED_NUMS,HTML_50_70,
       HTML_FONT_COLOR_BLUE,HTML_FONT_COLOR_RED,RCVD_IN_DSBL,
       RCVD_IN_RFCI,SPAM_PHRASE_00_01,SUBJ_HAS_SPACES,
       TO_LOCALPART_EQ_REAL
    version=2.41
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Level: *********
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.41 (1.115.2.8-2002-09-05-exp)
X-Spam-Report:  9.30 hits, 5 required;
 * -0.9 -- From: contains numbers mixed in with letters
 * 4.2 -- Subject contains lots of white space
 * 0.1 -- To: repeats local-part as real name
 * -1.2 -- BODY: HTML font color is red
 * -0.4 -- BODY: FONT Size +2 and up or 3 and up
 * -0.1 -- BODY: Message is 50-70% HTML tags
 * 0.8 -- BODY: HTML font color is blue
 * 0.6 -- BODY: Spam phrases score is 00 to 01 (low)
 * 3.2 -- RBL: Received via a relay in list.dsbl.org
      [RBL check: found 79.14.233.211.list.dsbl.org]
 * 2.3 -- RBL: Received via a relay in ipwhois.rfc-ignorant.org
      [RBL check: found 79.14.233.211.ipwhois.rfc-ignorant.org., type: 
127.0.0.6]
 * 0.7 -- HTML-only mail, with no text version


<html>
<head>
    <title></title>
</head>
<body>
<p align=left style="font: 12px Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<FONT color=#800000 size=5><STRONG>ALICOMM Travel 
Agency</STRONG></FONT><br>103064, íÏÓË×Á<br>
ÕÌ. óÁÄÏ×ÁÑ-þÅÒÎÏÇÒÑÚÓËÁÑ Ä. 22 ÓÔÒ.1 <font color="#ffffff" size="1"> ÂÅÓÌÔÏ 
ÄÐÊ</font><br>
ôÅÌ.: +7 (095) <b>781 23 98, 781 23 99</b><br>
æÁËÓ: +7 (095) <b>781 23 99</b> <font color="#ffffff" size="1"> Ç×ÌÙÁÏ 
ÁÅÄÅÐ</font></p>
<p align=left style="font: 12px Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<b>ëÏÍÐÁÎÉÑ <FONT color=#990000>"áìéëïíí"</FONT> ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÔ ÷ÁÍ ËÏÍÐÌÅËÓ ÕÓÌÕÇ 
ÐÏ ÐÒÉÅÍÕ, ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÀ
ÏÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÀ ÒÏÓÓÉÊÓËÉÈ É ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÈ ÇÒÁÖÄÁÎ × íÏÓË×Å.<br>âÒÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÎÏÍÅÒÏ× 
× ÇÏÓÔÉÎÉÃÁÈ íÏÓË×Ù ÐÏ ÏÞÅÎØ ×ÙÇÏÄÎÙÍ ÃÅÎÁÍ: <font color="#ffffff" size="1"> 
ÁÏÄÂÏÅ</font>
<br><FONT color=#330099 size=4>îÏ×ÙÅ ÃÅÎÙ (01.06.2003 ÐÏ 31.12.2003)</FONT> 
<br><FONT size=3>óÔÏÉÍÏÓÔØ ÏÄÎÏ / Ä×ÕÈÍÅÓÔÎÏÇÏ ÎÏÍÅÒÁ ÚÁ ÓÕÔËÉ × Õ.Å.<br> 
</FONT><FONT size=4>(îäó ×ËÌÀÞÅÎ)</FONT></b>
</p>
<table align="center" width="95%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" 
bordercolor="#800080" style="font: 12px Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, 
sans-serif;">
<tr>
<td align="middle"><b>ïôåìø</b></td>
<td align="middle"><b>óðåãéáìøîáñ<br>ãåîá</b></td>
<td align="middle"><b>ãåîá ïôåìñ</b></td>
<td align="middle"><b>úá÷ôòáë</b></td>
</tr>
<tr>
<td><FONT color=#990000><STRONG><FONT size=4>"íáòòéïôô òïñì 
ïôåìø"*****</FONT></STRONG> <br></FONT>
áÄÒÅÓ: õÌ. ðÅÔÒÏ×Ë 11/20<br>âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ôÅÁÔÒÁÌØÎÁÑ, ïÈÏÔÎÙÊ ÒÑÄ
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>330/345</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">445/470</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"íòòéïôô çòáîäÿ ïôåìø"*****</FONT></STRONG> 
<br> 
áÄÒÅÓ: õÌ. ô×ÅÒÓËÁÑ 26<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: íÁÑËÏ×ÓËÁÑ <font color="#ffffff" size="1"> ÍÄÕ</font>
</td>
<td align="middle"><b><FONT color=#990000>285/307</FONT></b></td>
<td align="middle">404/425</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"òÅÎÅÓÓÁÎÓ ÍÏÓË×Á"****+</FONT></STRONG> <br>
áÄÒÅÓ: ïÌÉÍÐÉÊÓËÉÊ ÐÒ-Ô 18/1 <br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ðÒÏÓÐÅËÔ íÉÒÁ
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>158</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">258</td>
<td align="middle"><STRONG>19.50</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"ðòåúéäåîô ïôåìø"*****</FONT></STRONG> <br>
áÄÒÅÓ: õÌ. âÏÌØÛÁÑ ñËÉÍÁÎËÁ 24<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ðÏÌÑÎËÁ <font color="#ffffff" size="1"> ÒÍÏÉÏÎ</font>
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>135/180</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">170/210</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"óòåôåîóëáñ"****</FONT></STRONG><br>
áÄÒÅÓ: óÒÅÔÅÎËÁ ÕÌ. 15<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: óÕÈÁÒÅ×ÓËÁÑ
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>125/140</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">180/200</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"éòéó ëïîçòåó"****</FONT></STRONG> <br>
áÄÒÅÓ: ëÏÒÏ×ÉÎÓËÏÅ ÛÏÓÓÅ 10 <font color="#ffffff" size="1"> ÌÌ×ÞÌ 
ÍÖ×ÍÏ</font><br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ðÅÔÒÏ×ÓËÏ - òÁÚÕÍÏ×ÓËÁÑ 
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>115/130</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">190/205</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"ëáôåòéîá"****</FONT></STRONG><br>
áÄÒÅÓ: ûÀÚÏ×ÁÑ ÎÁÂ. 6/1<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ðÁ×ÅÌÅÃËÁÑ <font color="#ffffff" size="1"> ÅÄÎÒ</font>
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>140/155</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">170/190</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"ôáôøñîá"****</FONT></STRONG><br>
áÄÒÅÓ: óÔÒÅÍÑÎÎÙÊ ÐÅÒ., 11<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ðÁ×ÅÌÅÃËÁÑ
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>150/165</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">200/215</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"íáòëï ðïìï ðòåóîñ"****</FONT></STRONG> <br>
áÄÒÅÓ: óÐÉÒÉÄÏÎØÏ×ÓËÉÊ ÐÅÒ., 9<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: íÁÑËÏ×ÓËÁÑ, ðÕÛËÉÎÓËÁÑ
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>158/189</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">300/330</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"íéò" ***</FONT></STRONG> <br>
áÄÒÅÓ: âÏÌØÛÏÊ äÅ×ÑÔÉÎÓËÉÊ ÐÅÒ. , 9 <font color="#ffffff" size="1"> ÔÁÔÁÒ 
ÁÏÄÑÏÇ</font><br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ÓÔ. ëÒÁÓÎÏÐÒÅÓÎÅÎÓËÁÑ, âÁÒÉËÁÄÎÁÑ
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>75/98</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">100/145</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"÷ïìçá"***</FONT></STRONG><br>
áÄÒÅÓ: äÏËÕÞÁÅ× ÐÅÒ. 2<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: óÕÈÁÒÅ×ÓËÁÑ <font color="#ffffff" size="1"> ÉÓÅÅÏ</font>
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>88/105</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">120/140</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"ëïóíïó"****</FONT></STRONG><br>
áÄÒÅÓ: ðÒ-Ô íÉÒÁ 150<br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: ÷äîè
</td>
<td align="middle"><STRONG><FONT color=#990000>66/77</FONT></STRONG></td>
<td align="middle">90/110</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
<tr>
<td><STRONG><FONT color=#990000>"áüòïðïìéó"***</FONT></STRONG><br>
áÄÒÅÓ: ìÅÎÉÎÇÒÁÄÓËÉÊ ÐÒ-Ô 37, ËÏÒ 5 <br>
âÌÉÖÁÊÛÅÅ ÍÅÔÒÏ: äÉÎÁÍÏ, áÜÒÏÐÏÒÔ <font color="#ffffff" size="1"> 
ÏÔÂÉÉÁÉ</font>
</td>
<td align="middle"><FONT color=#990000><STRONG>59/84</STRONG></FONT></td>
<td align="middle">63/90</td>
<td align="middle"><STRONG>×ËÌÀÞÅÎ</STRONG></td>
</tr>
</table>
</center>
<p align=left style="font: 12px Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<STRONG>òÁÚÍÅÝÅÎÉÅ × ÌÀÂÏÊ ÄÒÕÇÏÊ ÇÏÓÔÉÎÉÃÅ Ç. íÏÓË×Ù É ÒÅÇÉÏÎÏ× òÏÓÓÉÉ ÓÏ 
ÓËÉÄËÏÊ ÄÏ 40%<br>
ðÒÉ ÂÒÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÉ ÏÔÅÌÑ ÞÅÒÅÚ ËÏÍÐÁÎÉÀ "áìéëïíí", ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÌÕÞÉÔØ ×ÉÚÏ×ÕÀ 
ÐÏÄÄÅÒÖËÕ <FONT size=4><u>âåóðìáôîï</u> .</FONT></STRONG>
<ul style="font: 12px Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<li>âÒÏÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÇÏÓÔÉÎÉÞÎÙÈ ÎÏÍÅÒÏ× × ÇÏÒÏÄÁÈ òÏÓÓÉÉ. <font color="#ffffff" 
size="1"> ÞÉÉË</font>
<li><b>ïÔÄÙÈ ÚÁ ÒÕÂÅÖÏÍ (æòáîãéñ, ÷åìéëïâòéôáîéñ, âåîéìàëó, éôáìéñ, çòåãéñ, 
èïò÷áôéñ, ôõòãéñ, åçéðåô É ÄÒ.)</b>
<li>ðÏÍÏÝØ × ÏÆÏÒÍÌÅÎÉÉ ×ÉÚ ×Ï ×ÓÅ ÓÔÒÁÎÙ (ûåîçåî, å÷òïðá, áúéñ é äò.) 
<li>ïÆÏÒÍÌÅÎÉÅ É ÂÅÓÐÌÁÔÎÁÑ ÄÏÓÔÁ×ËÁ ÂÉÌÅÔÏ× ×ÅÄÕÝÉÈ Á×ÉÁËÏÍÐÁÎÉÊ ÍÉÒÁ.
<li><b>VIP-ÓÅÒ×ÉÓ × ÁÜÒÏÐÏÒÔÁÈ (ïÂÓÌÕÖÉ×ÁÎÉÅ ÞÅÒÅÚ VIP-ÚÁÌ):</b> <font 
color="#ffffff" size="1"> ÉÖÒÑÓÙÜ ÑÅÅÔÇ</font>
<li><b>÷ÉÚÏ×ÁÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÁ</b> ÄÌÑ ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÈ ÇÒÁÖÄÁÎ.
<li><b>ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ ÜËÓËÕÒÓÉÊ</b> (üËÓËÕÒÓÉÑ ÐÏ ÇÏÒÏÄÕ, ëÒÅÍÌØ, ÍÕÚÅÊ ÉÍÉÎÉ 
ðÕÛËÉÎÁ, ôÒÅÔØÑËÏ×ÓËÁÑ ÇÁÌÅÒÅÑ, óÅÒÇÉÅ× ðÏÓÁÄ É ÄÒ.) Ó ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌØÎÙÍÉ 
ÇÉÄÁÍÉ, ÇÏ×ÏÒÑÝÉÍÉ ÎÁ ÏÓÎÏ×ÎÙÈ Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÈ ÑÚÙËÁÈ:
<li><b>âÉÌÅÔÙ × ×ÅÄÕÝÉÅ ÔÅÁÔÒÙ íÏÓË×Ù</b> (âÏÌØÛÏÊ ôÅÁÔÒ, ìÅÎËÏÍ, ôÅÁÔÒ ÉÍ. 
íÁÑËÏ×ÓËÏÇÏ É ÍÎÏÇÉÅ ÄÒÕÇÉÅ), ËÏÎÃÅÒÔÎÙÅ ÚÁÌÙ, ËÏÎÓÅÒ×ÁÔÏÒÉÑ</li>
</ul><b>
<FONT size=4>ôÅÌÅÆÏÎÙ: (+7 095) 781 23 98, 781 23 99 .
</b><br><br><b><FONT size=4>C õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,<br>ëÏÍÐÁÎÉÑ "áìéëïíí"</FONT></b>
</p>
<br>
<br>
<font color="#ffffff" size="1"> ÏÓÊÁÏÕÁÚÏÎ ÉÎÁÏ ÏÚÏÓÔÑÜÌÂÕÍ× ÍÖÕ×Ô ÐÐÌË 
ÐÌÔÔÓÌ</font>

</body>
</html>
--- End Message ---

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]