glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

opmerkingen


From: Rudy Gevaert
Subject: opmerkingen
Date: Sun, 17 Nov 2002 19:04:08 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Ieps Terje

Ik vind het jammer dak moet opmerkingen maken, want ik wil niet als een
zagevent overkomen... maar toch vind ik dat ik ze moet maken of je
zult dubbel werk leveren. (En andere mensen ook)

Gebruik toch eens GNU/Linux in de teksten, latex commando is \gl
Linux is alleen maar de kernel, en het latex commando is \linux 

Promoot Vrije Software (Free Software) en probeer het gebruik van
Open Source Software als term te vermijden.

Als ge aanhalingstekens wilt zetten is het: ``blaba'' en niet
''blaba'' er is dus wel degelijk een verschil he. ` zijn backquotes.

Als ge een een commando in een tekst wilt opnemen zet dat dan zo:
\com{ls -l}

Als ge een file name wilt opnemen: \file{/etc/passwd}

Als ge engelse woorden gebruikt: \engels{harddisk}

En als laatste, vermijd eens het uploaden van extra bestanden, zwiert
gewoon alles in desktop.tex, want nu heb je gewoon bestanden geupload
zonder extentie. Desnoods maak je een mapje terje aan en zet uw
schrijfsels daarin...


Tamusement :)
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

A man can't be too careful in the choice of his enemies.  
              - Oscar Wilde (1854-1900)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]