libtool
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�ͼ۳��۵�������,������� #30CC


From: pptt
Subject: ͼ۳۵, #30CC
Date: Mon, 13 Nov 2000 15:00:32 +0800

¸óÏÂ:
  ÄúºÃ!ÎÒ¹«Ë¾ÏµÌ¨Í廪²ýóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¤´ó½·Ö»ú¹¹,
³£Äê¾­ÓªÅú·¢²¿·ÖµçÄÔÅä¼þ²úÆ·,½ñÓûÔÚÄڵشò¿ªÏúÊÛ´°¿Ú,
Ñ°ÕÒºÏ×÷»ï°é,²úÆ·Ô­³§Ô­×°,ÖÊÁ¿±£Ö¤,Óм±ÕßÇëÀ´ÈËÀ´µçǢ̸.

      ÁªÏµÈË:»Æ±ö
      µç»°: 013959832551
            ÉÌ Çé ¿ì µÝ
²úÆ·  ¼Û¸ñ(Ôª)    ²úÆ·  ¼Û¸ñ(Ôª)
        CPU           ÏÔʾÆ÷
K7-550 490   ·ÉÀûÆÖ105E   700
PIII667EB (ºÐ) 930   ·ÉÀûÆÖ107E   900
PIISSOE (ºÐ)  800   ÈýÐÇ550P    1000
PIII733 (ºÐ)  800   ÈýÐÇ750E    900
PIII800 (ºÐ)  1600  ÈýÐÇ550B    1100
C433É¢×°(370)  330   ÈýÐÇ550S    650
C466É¢×°(370)  360   ÈýÁâ15¡± (×êʯçç)    880
C500É¢×°(370)  380   ÈýÁâ17¡¯¡¯ (×êʯçç)   1700
C533É¢×°(370)  400   LG15¡¯¡¯(575N.520SI.570LE)   900
C566É¢×°(370)  430   LG17¡¯¡¯(795FT.795FTTUS.775N)  1500
C633É¢×°(370)  660   LG19¡¯¡¯(995E) 2100
C666É¢×°(370)  690   LG21¡¯¡¯(221U) 3000
     ÏÔʾ¿¨            Ó²ÅÌ
½ðÓ¥TNT32M   350   QT10.2G 420
½ðÓ¥TNT8M    180   QT15.2G  (5400ת)   420
½ðÓ¥TNT16M   220   QT15.2G  (7200ת)2M  550
»ªË¶V3800TNT2  400   QT20.4G  (5400ת)   530
»ªË¶V30002X8M  230   QT20.4G  (7200ת)2M  600
Àǫ̈3200 32M  480   IBM15.3G  (7200ת)2M  450
Àǫ̈3200 64M  900   IBM20.5G  (5400ת)   480
MGAG400 32M  540   IBM20.5G  (7200ת)2M  580
MGAG400 64M  960   IBM30.7G  (7200ת)2M  850

  ¹âÇý     PHÖ÷°å(SOCKOT)
ÃÀ´ï48X 250   ΢ÐÇ61453BXPRO 510
ÈýÐÇ48X 200   ΢ÐÇ6309(OEM)  550
ÃÀ´´40X 220   ΢ÐÇ6153VPRO  430
ºê»ù40X(ÂíÀ´Î÷ÑDzú)   220   Ö¦¼Î60XM7(Inter¼¯ÉùÏÔ¿¨)    700
   ÄÚ´æÌõ   ÃÀ´ïË«CPUÖ÷°å  530
KMX32M 250   ÃÀ´ï270Éù¿¨   460
KMX64MPC-133  320   »ªË¶CUBX    650
KMX128MPC-133  570   »ªË¶NES99VM+Éù¿¨    420
HY32M-168Ïß   150
HY64-168ÏßPC-100    230
HU128MPC-100  480


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]