glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms video


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: glms video
Date: Sun, 17 Nov 2002 18:54:38 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Sun, Nov 17, 2002 at 12:37:04PM -0500, Terje wrote:

>       nog 2 problemen:
>       .png worden niet goed afgebeeld

Waarom niet?  

>       urlbox{} evenmin. De sites staan allemaal naast elkaar vermeld in een 
> doorlopend stuk tekst, wat niet de bedoeling is.

Ge moet \\ achter iedere url zetten zodat em een nieuwe lijn neemt.

Rudy


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]