glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms: installatiemandrake.tex


From: Filip Rooms
Subject: glms: installatiemandrake.tex
Date: Sat, 18 Jan 2003 21:21:06 +0100 (CET)

Hallo,

Voor degenen die zich afvragen wat mijn "bijdrage" is aan
installatiemandrake.tex: niets.

Het enige was dat het compileren vastliep op een spellingsfout

\commande
        ^
wat ik veranderd heb naar \commando. Deze mail gewoon omdat het niet echt
duidelijk was in die gekleurde log's wat er veranderd was.

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]