glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

pdf prentjes


From: Rudy Gevaert
Subject: pdf prentjes
Date: Sat, 18 Jan 2003 21:53:26 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Ieps,

Ik kan de gemaakte pdf niet bekijken met acroread, em geeft errors...

Met xpdf kan ik het bekijken, maar em geeft ook errors op stderr

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Well done is better than well said. 
             - Benjamin Franklin (1706-1790)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]