glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: eindelijk


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: eindelijk
Date: Fri, 25 Oct 2002 19:29:12 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

nog wat opmerkingen (ge vroeg er toch om he :))
- we gebruiken de we/wij vorm. Dus alle u door we/wij vervangen en de
zinsbouw wat aanpassen
- kijk ook eens in glms.tex naar de voor gedefinieerde macro's. tik
\linux, tik \gl, \gnu , ...
- het is GNU/Linux als ge het besturingssysteem gebruikt, linux is
gewoon de kernel
- de bedoeling van deze cursus is FREE software te promoten geen
opensource software, 

Ik heb er veel werk ingestoken om in de inleiding vrije (free)
software naar voor de brengen als alternatief. Dus is het wel de
bedoeling dat we dat gans het document aanhouden.

Voor de rest ziet het er goed uit! Alsook dat stukje over dvd's enzo,
interessant!

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/       [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

There are only two ways to live your life. One is as though
nothing is a miracle. The other is as though everything is a
miracle. - Albert Einstein (1879-1955)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]