glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: opmerking


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: opmerking
Date: Mon, 4 Nov 2002 19:51:52 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Mon, Nov 04, 2002 at 05:37:12PM +0100, Terje Hansen wrote:
> Aangezien ik amper latex ken, probeer ik zo goed mogelijk jullie code te
> copieren. Ik zal eens zien of ik die latex hier aan de gang krijg,
> hopelijk geeft dat ding duidelijke foutmeldingen.

Ah :), ik dacht dat gij latex kon!  :)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

There are lies, damned lies, and statistics. - Mark Twain


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]