glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: latex


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: latex
Date: Sun, 17 Nov 2002 17:02:11 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Sun, Nov 17, 2002 at 04:45:56PM +0100, Terje Hansen wrote:
> Ik heb ergens gelezen dat we geen 'aanhalingstekens' "mochten" gebruiken.
> Wat mogen we in de plaats daarvan gebruiken? Dat heb ik nergens gelezen.

"blaba" mag niet, ge moet ``blaba'' zetten.


-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Wise men speak because they have something to say.
Fools speak because they have to say something


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]