glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hardware


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: hardware
Date: Sun, 17 Nov 2002 17:01:50 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Sun, Nov 17, 2002 at 04:18:24PM +0100, Terje Hansen wrote:
> Mijne zipdrive werkt. Dat is geen groot mirakel, maar doorhebben hoe ik
> die bijgeleverde soft aan de gang kreeg wel. Tis te zeggen, welke van de 2
> er werkte en wat nu de juiste optie was.
> 
> Enfin, waar moet dat stuk terecht komen in die cursus?

Hoofdstuk of hardware in desktop gedeelte?
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Wise men speak because they have something to say.
Fools speak because they have to say something


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]