glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: Een nieuwe herfst, een nieuw begin.
Date: Fri, 4 Oct 2002 17:01:27 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Fri, Oct 04, 2002 at 04:49:11PM +0200, address@hidden wrote:
> 
> 
> On Fri, 4 Oct 2002, Geert Vernaeve wrote:
> 
> > On Fri, 4 Oct 2002 address@hidden wrote:
> >
> > > Ik stel voor om dit woensdat 15 oktober te doen om 19 uur aan de zeus
> > > kelder.
> >
> > 15 oktober is bij mij een dinsdag ...
> 
> Sorry gasten. Ik bedoelde dus 16 oktober. Het is omdat ik de 15 echt niet
> kan... En mijn tegendraads karakter tegen mezelf speelde mij weer een
> vuile tour.

Goed wat op 15 oktober kan ik ook niet :)

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

I do not feel obliged to believe that the same God who has
endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo
their use. 
 - Galileo Galilei


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]