glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xspace


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: xspace
Date: Wed, 9 Oct 2002 09:59:33 +0200
User-agent: Mutt/1.3.28i

On Wed, Oct 09, 2002 at 09:49:17AM +0200, Rudy Gevaert wrote:
> 
> On Wed, Oct 09, 2002 at 09:19:24AM +0200, address@hidden wrote:
> > 
> > Hum,
> > 
> > Het is mij gelukt de cvs-boom neer te laden. Eerste opmerking :): Zouden
> > we geen xspace gebruiken? Gegarandeerd dat dat er ooit is een schuine
> > streep met een negatieve richtingscoefficient zal vergeten worden...
> > 
> > Indien geen tegenbericht van de bazen (i.e. GuruGeert en Rudy) pas ik dat
> > aan. Dat laat mij dan toe om snel eens te testen of uploaden ook lukt...
> 
> Doe maar, maar wat is die xspace?

Pas maar toe, het stond in de faq:
http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=xspace

Dezen wist ik niet ;)

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
http://savannah.gnu.org/projects/glms [glms admin]
http://savannah.gnu.org/              [savannah developer]
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

Victory goes to the player who makes the next-to-last mistake. 
 - Chessmaster Savielly Grigorievitch Tartakower (1887-1956)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]