glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: cvs


From: gaspard
Subject: Re: cvs
Date: Fri, 25 Oct 2002 16:30:03 +0200 (CEST)


On Thu, 24 Oct 2002, Terje Hansen wrote:

> Enfin, blijkblaar was cvs dan toch niet geinstalleerd.
>
> Ik ben al zover dat ik de bestanden kan downloaden (en blijkblaar ook kan
> updaten). Maar hoe verstuur ik een nieuw item (hetzij een nieuwe hetzij
> een update)?
>
> Hoe krijg ik dat (eerste) commando (update) zo omgebogen dat hij die
> bestanden in een dir naar keuze zet ipv onder de home-dir?

op

https://savannah.gnu.org/faq/?group_id=11&question=How_do_I_start_using_the_CVS_repository.txt

lees ik:

Move into the local directory where you want to keep your local copy of
the CVS tree. For example:

  cd /opt


Download the CVS tree structure (substitute user with your login name, and
project with the name of your project):

 export CVS_RSH=ssh

 cvs -z3 address@hidden:/cvsroot/project co project


This will create an empty project directory, in your current working
directory, where you should start writing
your project.

You can now start creating any files you want in your local project
directory (/opt/project in the example above). Every time you create a new
file, you must add it and commit it to the repository with:

    cvs add filename
    cvs ci  filename
Bij mij geeft dat dus GEEN problemen.

Gaspard


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]